หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ Air Tactical Operations Competition 2018 、。。


เผยแพร่เมื่อ 31 ม.ค. 2018
พิธีปิดการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ Air Tactical Operations Competition 2018 เมื่อ 1 ก.พ.2561 ณ กองบิน 1 โคราช 、。。
By RTAF 、。。
Credit : กรมยุทธการทหารอากาศ 、。。
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เพื่อเป็นประเมินขีดความสามารถของนักบินพร้อมรบ หน่วยต่อสู้อากาศยานหน่วยสนับสนุนรายบุคคล หมู่บิน และฝูงบิน อีกทั้งยังเป็นการประเมินเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน เจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการบ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนเพื่อนำผลการประเมินเป็นเกณฑ์พิจารณาในการพัฒนาการฝึกครั้งต่อๆ ไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของกองทัพอากาศให้กับประชาชนในการใช้กำลังทางอากาศเพื่อปกป้องและรักษาอธิปไตยเหนือน่านฟ้าไทย ทั้งในยามสงบ และยามเกิดสงคราม 、。。
โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการแข่งขันฯ นั้น สามารถนำแนวความคิดต่างๆ ที่ได้จากการแข่งขันเป็นปัจจัยเพื่อพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ สร้างความรู้รักสามัคคี การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สร้างความมั่นใจ หากมีความจำเป็นที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์จริงและที่สำคัญทำให้ได้ทราบถึงความพร้อมรบของกำลังทางอากาศที่จะให้ประชาชน ตลอดจนหน่วยเกี่ยวข้องมีความเชื่อมั่นถึงขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่สามารรถออกปฏิบัติภารกิจในทันทีที่ได้รับมอบหมาย และที่สำคัญยังเป็นการแสดงถึงศักยภาพของกำลังทางอากาศให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ 、。。
RTAF Core Values 2556 、。。
-------------------------------------------------------------------

เผยแพร่เมื่อ 25 ธ.ค. 2017
การแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศ ประจำปี 2561 、。。
By RTAF 、。。
พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ผบ.ทอ. .. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 61 ที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ ร่วมพิธี ภายในงานยังได้จัดโครงการมิตรประชา โดย ผบ.ทอ.ได้มอบเครื่องกีฬาและผ้าห่มให้กับครูและนักเรียน จากนั้น พล.อ.อ.จอม เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 61 โดยกล่าวเปิดว่า การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จัดขึ้นเพื่อ เป็นการทดสอบ และประเมินค่าความพร้อมรบของนักบินหมู่บิน ฝูงบิน เจ้าหน้าสนับสนุนการบิน เจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน และเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่หน่วยเกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน หน่วยสนับสนุนการรบ ตลอดจนเชื่อมั่นในศักยภาพของกองทัพอากาศ 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น