หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ภาพกราฟฟิคและแผนผังแสดงการติดตั้งระบบการรบในเรือหลวงท่าจีน

นำข้อมูลเกี่ยวกับ เรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เรือฟริเกตสมรรถนะสูง ของกองทัพเรือไทย มาให้ดูกันอีกครั้งครับ โดยเป็นภาพกราฟฟิคและแผนผังแสดงการติดตั้งระบบการรบในเรือหลวงท่าจีน ระบบดังกล่าว อาทิ ระบบตรวจการณ์ ระบบอาวุธ ระบบควบคุมการยิง ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และ ระบบสื่อสาร เป็นต้น ...

รวมภาพกิจกรรมของเรือฟริเกต...แห่งราชนาวีไทย

รวมภาพกิจกรรมของ ร.ล.เจ้าพระยา (FF-455), ร.ล.บางปะกง (FF-456), ร.ล.กระบุรี (FF-457) และ ร.ล.สายบุรี (FF-458) เรือฟริเกต สังกัด กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นภาพถ่ายกิจกรรมของเรือในห้วงเวลาต่างๆ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Wing 4 RTAF 、Land of the King Cobra 、。。


Wing 4 RTAF 、。。
Land of the King Cobra 、。。
Network Centric Air Base 、。。
By RTAF 、。。


กองบิน 4 、。。

กองบิน 4 .. เป็นหนึ่งในกองบินรบหลักของกองทัพอากาศที่มีความสำคัญยิ่งต่อภารกิจการป้องกันภัยทางอากาศของประเทศ มีเครื่องบินหลายแบบเข้าประจำการที่สามารถตอบสนองภารกิจตามยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งการพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ของกองบิน 4 เพื่อมุ่งสู่การเป็นกองบินที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Base) ทั้งในส่วนของอาคารสถานที่ต่าง ๆ เช่น อาคารศูนย์ปฏิบัติการร่วม (Joint Operation Center) เพื่อรองรับระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control) พัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ภายในกองบิน การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติ (Shooter) เช่น โครงการ F-16 MLU การพัฒนาระบบตรวจจับ (Sensor) เช่น บ.DA-42, อากาศยานไร้นักบิน (UAV) และระบบตรวจจับทางภาคพื้น ฯลฯ 、。。

ปัจจุบัน กองบิน 4 มีพื้นที่รวม 16,910 ไร่ 1 งาน 34 ตารางวา โดยได้พัฒนามีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้านขึ้นอย่างรวดเร็วตามลำดับ นับว่าเป็นกองบินรบ หลักที่มีความสำคัญต่อกองทัพอากาศและประเทศชาติเป็นอันมาก เนื่องจากตั้งอยู่ในจุดที่สำคัญต่อการป้องกันประเทศเป็นอย่างยิ่ง กล่าวคือ เหมาะสมในทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี 、。。

กำลังทางอากาศของกองบิน 4 ได้พัฒนาไปอย่างต่อเนื่องและได้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติโดยขอยืนยันที่จะดำรงความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ให้มั่นคงสถาพรตลอดไป 、。。

ประวัติความเป็นมาของกองบิน 4 :-
http://www.wing4.rtaf.mi.th/wing4/ind...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...


ขึ้นสำรวจเรือหลวงจักรีนฤเบศร ขณะลอยลำอยู่กลางทะเล...

ขึ้นสำรวจ ร.ล.จักรีนฤเบศร ขณะลอยลำอยู่กลางทะเล...จาก VDO Clip ของผู้สื่อข่าว...Akarapong Nakornkeaw

Ex Singsiam 2018


The Republic of Singapore Navy (RSN) and the Royal Thai Navy (RTN) recently concluded Exercise Singsiam in the Gulf of Thailand. As part of the exercise, the RSN and RTN conducted gunnery live-firings, air defence and warfare training. Watch the highlights here!
For more information on Ex Singsiam 2018, visit https://www.mindef.gov.sg/web/portal/...


ภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471)...เดือนมิถุนายน 2561

อัพเดทภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือไทย ที่ อู่ต่อเรือบริษัท DSME ,สาธารณรัฐเกาหลี เป็นภาพถ่ายล่าสุดในเดือนนี้ ซึ่งถ่ายในระหว่างที่คณะเจ้าหน้าที่ของกองทัพเรือ ได้เข้าเยี่ยมชม...
ภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เมื่อช่วงต้นปี 2561
ภาพเรือหลวงท่าจีน (FFG-471) เมื่อเดือนตุลาคม 2560 - หนึ่งในทีมงานที่ได้สรรค์สร้างและรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการสร้างเรือจากประเทศเกาหลีใต้ น.ท.ไกรสุเนตร เห็มสุข หัวหน้านายช่าง โรงงานทดสอบเครื่องยนต์ กองโรงงานเครื่องกล อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ นายทหารพรรคกลิน ได้เข้ารับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเรือฟริเกตสมรรถนะสูง ขั้นการสร้างเรือและการบริหารจัดการ ณ บริษัท DSME สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตร Outfitting Process Control ตำแหน่ง Staff Electronic and Weapon ตั้งแต่ 6 ก.พ.60 - 31 มี.ค.61 ในอนาคตจะเป็นกำลังหลักกองทัพเรือที่มีคุณภาพในการสร้างเรือที่มีขีดสมรรถนะสูงต่อไป.../นายเรือ 94


วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

CARAT Multilateral Exercise 2018 PHOTOEX*

GULF OF THAILAND (June 19, 2018) - USS Mustin (DDG 89) sails alongside Royal Thai Navy ship HTMS Bangpakong (FFG 456) ,HTMS Taksin (FFG 422) ,HTMS Naresuan (FFG 421) during a visit, board, search and seizure (VBSS) exercise in support of Cooperation Afloat Readiness and Training (CARAT) Thailand 2018. The Multilateral (CARAT) exercise, in its 2nd iteration and involving the U.S., Singapore and Thailand, is designed to enhance mutual capabilities in a broad spectrum of naval warfare that enable partner navies to operate effectively together as a unified maritime force. (U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Christopher A. Veloicaza)...CARAT Multilateral Exercise 2018 PHOTOEX

https://www.dvidshub.net/image/4498539/carat-multilateral-exercise