หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รวมภาพกิจกรรม เรือหลวงสายบุรี (FF-458)

“เรือหลวงสายบุรี ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์”

การฝึก SINGSIAM 2022 ครั้งที่ 20 ทร.ไทย ได้จัด ร.ล.นเรศวร เเละ ร.ล.สายบุรี ทร.สิงคโปร์ ได้จัด  RSS Formidable, RSS Valaint และ RSS Fortitude ร่วมทำการฝึกฯ โดยมี น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนำ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ทำการฝึกระหว่าง 18 มี.ค.- 5 เม.ย.65 การฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ห้วง คือการฝึกในท่า และการฝึกในทะเล ระหว่าง 20 - 22 มี.ค.65 ซึ่งการฝึกผสม SINGSIAM เริ่มต้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2528

วัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการทางเรือร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้กำลังพลสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกร่วมครั้งนี้ มาพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองได้อีกด้วย

#ฝึกอย่างไรรบอย่างนั้น
#SingSiam2022
#HTMSSaiburi
#FrigateSquadron2
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/133426899227823
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/134750629095450
—————————————————
“ภาพเรือหลวงสายบุรี เข้าร่วมการฝึกผสม SINGSIAM 20/2022 ระหว่าง ทร.ไทย - ทร.สิงคโปร์”
#singsiam20
#HTMSSaiburi
#FF458
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/135291635708016