หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมปฏิบัติการในการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ กองทัพอากาศ ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจความพร้อมหน่วยบินที่เข้าร่วมทดสอบฯ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของหน่วยบินขับไล่สกัดกั้นที่จะทำการขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานที่ไม่ทราบฝ่ายเข้าล้ำน่านฟ้าของประเทศไทย (Hot scramble) ณ กองบิน 4 (อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์)

- ตรวจความพร้อมการปฏิบัติการทางอากาศ ณ กองบิน 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)

- ชมภาพสถานการณ์การทดสอบใช้กำลังทางอากาศ และ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล (อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

สำหรับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ (Air Operations) กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยมี พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีต่างๆ และการป้องกันทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น อีกทั้งยังทดสอบในภารกิจที่มิใช่การรบในการทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุม ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติในการประสานการปฏิบัติระบบป้องกันภัยทางอากาศ และการควบคุมสั่งการ พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
https://www.facebook.com/wing21rtaf/posts/pfbid07GRXNb4CAt1DF3wka2QgLo2piWxAq6Hn6WywWsvm1EhpDtW1WrRJmQtvRLVgGLxtl


ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

จากภาพถ่ายในระหว่างที่ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน 23 และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3 กรมช่างอากาศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี จากภาพถ่ายภายในโรงซ่อมอากาศยาน จะพบเห็นมี Alpha Jet จำนวนหลายเครื่อง ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งสถานะปัจจุบันไม่ทราบว่ามีจำนวนกี่เครื่องที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ถ้านับจากที่ Alpha Jet ต้นแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยเครื่องแรก ขึ้นทำการบิน First Flight เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 ...
...............................................
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ

พลอากาศตรี กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๓ และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ กรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดนัย หามะลิ หัวหน้าแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบิน ๒๓ ร่วมให้การต้อนรับ
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/pfbid04wSVfKqrYar7ghUfRWeBUBMU2vbjDgeZkzDSW3uftU7mHFwP4drca9RNXxqt2ua4l