หน้าเว็บ

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

ค่านิยมหลัก 、RTAF Core Value : AIR 、。。


เผยแพร่เมื่อ 29 ธ.ค. 2017
การประชุมสัมมนาแนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลัก ทอ. 、。。
"บูรณาการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อมุ่งสู่วัฒนธรรมองค์กร"
By RTAF 、。。
เมื่อ 20 ธ.ค.2560 ณ ห้องบุษราคัม อาคาร 80 ปี ทอ. 、。。

ค่านิยมหลัก ทอ. : AIR 、。。
A : Airmanship
I : Integrity and Allegiance
R : Responsibility

ความเป็นทหารอากาศ ความซื่อสัตย์และจงรักภักดี และความรับผิดชอบ 、。。


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น