หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2556

กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์


Video ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน (หน่วยกำลังรบ) ในกองทัพบกไทย คือ กองพันทหารม้าที่ 20 รักษาพระองค์ เป็นหน่วยในอัตรา กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ โดยเป็นการกล่าวถึงประวัติความมาของ กองพันทหารม้าที่ 20 ..ที่ตั้งหน่วย
๑๙๗/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐      

ความเป็นมาของกองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ
ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ กองทัพบกได้เล็งเห็นความจำเป็นที่จะต้องขยายอำนาจกำลังรบ เพื่อรองรับสถานการณ์ที่คุกคามประเทศไทยจากภายนอก จึงให้จัดตั้ง กองพันทหารม้าที่ ๒๐ เป็นหน่วยในอัตรา  กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ฯ ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๕๙/๒๓ เรื่องการจัดตั้ง กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ ลง ๑๕ เมษายน ๒๕๒๓ เพื่อให้ กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ฯ มีหน่วยในอัตราตามอนุมัติและก่อให้เกิดประสิทธิภาพแก่หน่วยกำลังรบหลักของกองทัพบกในอันที่จะคลี่คลาย และโต้ตอบการรุกรานจากฝ่ายตรงข้ามเป็นการเพิ่มพูนประสิทธิภาพของกองทัพบก พร้อมกันนี้ให้จัดเข้าไว้ในงบโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพบกแผนรามคำแหง ในปีพุทธศักราช ๒๕๒๓ เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๐ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ ได้โอนการบังคับบัญชาไปขึ้นกับ กรมทหารม้าที่ ๕ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๗๒/๓๐ ลง ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐

การสถาปนาเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ฯ
เมื่อ พุทธศักราช ๒๕๒๓ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าสถาปนาให้เป็น หน่วยทหารรักษาพระองค์ฯ ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ตามแจ้งความกองทัพบก ลง ๒๙ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๒๓ และให้ใช้นามว่า “กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ เขียนคำย่อว่า “ม.พัน.๒๐ รอ.” ประดับนามาภิไธยย่อ “สว” ที่หน้าอกเบื้องขวา

การรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล
เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๒๖ กองพันทหารม้าที่ ๒๐รักษาพระองค์ฯ ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๒๖ เวลา ๑๖๐๐ นาฬิกา ณ สนามหน้าศาลา สหทัยสมาคม

การจัดตั้งหน่วย
กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ตาม อจย. หมายเลข ๑๗ - ๑๕ (๒๕ ม.ค.๑๙) ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๖๐/๑๙ เรื่องอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ลง ๒๓ ก.ค. ๑๙


ยุทโธปกรณ์หลักในหน่วย
๑. เมื่อ ๗ ส.ค. ๒๓ ร้อย.ถ.๑ และ ร้อย.ถ.๒ ม.พัน.๒๐ รอ. ได้รับ ถ.เอ็ม.๔๘ เอ ๕ สำหรับ ร้อย.ถ.๓ ม.พัน.๒๐ รอ. ใช้ ถ.เอ็ม.๔๑
๒. เมื่อ ๒๘ ก.ย. ๓๐ ได้รับ รถถัง ๓๐ (ที ๖๙ – ๒) จำนวน ๒๘ คัน ตามทะเบียนแจกจ่าย ที่ ๕๔๕๐๖ - ๓๐ ไว้ใช้ในราชการ
๓. เมื่อ ๑ พ.ค. ๓๓ ได้รับรถถัง ๓๐ (ที ๖๙ – ๒) เพิ่มอีกจำนวน ๒๓ คัน ตามทะเบียนแจกจ่ายที่ ๔๐๒๐๕ - ๓๓ ไว้ใช้ในราชการ
๔. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๓๑ ได้โอนรถถัง เอ็ม ๔๘ เอ ๕ ให้กับ ม.พัน.๑๗ รอ. จำนวน ๒๓ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๑๐๒๘  ลง ๒๓ มิ.ย. ๓๑
๕. เมื่อ ๒๐ ก.ย. ๓๓ ได้โอนรถถัง เอ็ม ๔๑ ให้กับ ม.พัน.๑๙ จำนวน ๓ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๑๓๓๑ ลง ๒๐ ก.ย. ๓๓
๖. เมื่อ ๒๕ ก.ย. ๓๓ ได้โอนรถถัง เอ็ม ๔๑ ให้กับ ม.พัน.๒๑ จำนวน ๙ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๓๑๔๗ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๓ 
๗. เมื่อ ๑๓ พ.ย. ๓๔ ได้รับ รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑ จำนวน ๕๑ คัน ตามทะเบียนแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์  สพ.  ที่ ๖๙ - ๓๔ ไว้ใช้ในราชการ
๘. เมื่อ ๙ ม.ค. ๓๕ ได้โอนรถถัง ๓๐ ที ๖๙ - ๒ ให้กับ ม.พัน. ๒๒  จำนวน ๕๑ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ.ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๑๙ ลง ๙ ม.ค. ๓๕ 

เกียรติประวัติของหน่วย
๑. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดกำลัง  ๑ กองร้อยรถถัง ขึ้นปฏิบัติราชการป้องกันชายแดนที่จังหวัดปราจีนบุรี ตามอนุมัติ ผบ.ทบ. ท้ายบันทึกข้อความ ศปก.ทบ. ลับมาก ที่ กห ๐๓๔๕/๖๗๘ ลง ๒๕ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๒๔ เรื่อง การผลัดเปลี่ยนกำลังป้องกันประเทศด้านกองทัพภาคที่ ๑
๒. พ.ศ. ๒๕๒๔ จัดกำลังพลจัดตั้ง กองบังคับการกองพันทหารม้ารถถัง และ ๑ กองร้อยรถถัง ขึ้นปฏิบัติการป้องกัน ชายแดนจังหวัดปราจีนบุรี ตามคำสั่ง กองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๓๙๑/๒๔ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลง ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๔
๓. พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้จัด กำลัง ๑ กองร้อยรถถังขึ้นปฏิบัติการป้องกันชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี ตามคำสั่ง กองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๔๖๘/๒๕ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลง ๑๘ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๒๕
๔. พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้จัดกำลัง ๑ กองร้อยรถถัง ขึ้นปฏิบัติการป้องกันชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี ตามคำสั่ง กองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๔๒๘/๒๖ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ใน กกล.บูรพา ลง ๑๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๒๖
๕. พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้จัดกำลัง ๑ กองร้อยรถถัง ขึ้นปฏิบัติการป้องกันชายแดน ติดต่อกับประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย ด้านจังหวัดสุรินทร์ ตามคำสั่ง กองทัพภาคที่ ๒ ที่ ๔๕๘/๒๘ เรื่องให้ข้าราชปฏิบัติหน้าที่ ลง ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
๖. พ.ศ. ๒๕๒๘ ได้จัดกำลัง ๑ กองร้อยรถถังขึ้นปฏิบัติการป้องกันชายแดน จังหวัดปราจีนบุรี ตามคำสั่ง กองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๔๕๘/๒๘ เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ ลง ๑๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๒๘
๗. เมื่อ ๒๓ มิ.ย. ๓๙ได้จัดกำลัง ๑ กองพันรถถัง เข้าร่วมพิธีสวนสนามแสดงแสนยานุภาพของกองทัพไทยเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชครองราชย์ ครบปีที่ ๕๐ บนถนนราชดำเนิน จากท้องสนามหลวงมายังพระบรมรูปทรงม้า โดยมี  พ.ท.อุกฤษฏ์  สุวรรณบุปผา เป็นผู้บังคับกองพัน
๘. เมื่อ ๑ ต.ค. ๕๐ จัด ๑ กองร้อย.ม. ตามแผนป้องกันประเทศ ทภ.๓
๙. เมื่อ ๑ ต.ค. ๕๓ จัด ๑ บก.ควบคุม ราชการชายแดน ตามแผนป้องกันประเทศ ทภ.๓

วันสำคัญ
๑. ในวันที่ ๑๕ เมษายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ฯ หน่วยได้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ทำบุญเลี้ยงพระอุทิศส่วนกุศลให้กับกำลังพลที่เสียชีวิตไปแล้ว      
๒. ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเป็นหน่วยรักษาพระองค์ฯ หน่วยได้จัดให้มีพิธีถวายราชสดุดี, ถวายสัตย์ปฏิญาณตน และจัดให้มีการถ่ายรูปทหารรักษาพระองค์ฯ ให้กับกำลังพล และทหารกองประจำการ

รายนามผู้บังคับกองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์
๑.    พ.ท.ศรีโพธิ์           เปาวรัตน์            ตั้งแต่  ๘ มิ.ย. ๒๓  ถึง ๑๘ ก.ย. ๒๘ 
๒.   พ.ท. พิบูลย์            มุ่งหมาย             ตั้งแต่ ๑๙ ก.ย. ๒๘  ถึง ๖ ธ.ค. ๓๓
๓.    พ.ท.อภิชาต          มีสมมนต์            ตั้งแต่   ๗ ธ.ค. ๓๓ ถึง    ๙ ต.ค. ๓๘
๔.    พ.ท.อุกฤษฏ์          สุวรรณบุปผา    ตั้งแต่  ๑๐ ต.ค. ๓๘ ถึง   ๗ พ.ย. ๔๐ 
๕.    พ.ท.รังสรรค์         ยิ้มสู้                   ตั้งแต่   ๘ พ.ย. ๔๐  ถึง ๒๖  ธ.ค. ๔๕ 
๖.    พ.ท.ไตรเทพ     ศรีพันธุ์วงศ์      ตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค. ๔๕ถึง ๑๗ ก.ค. ๔๙  
๗.    พ.ท.จิรวัฒน์           นาคะรัตน์         ตั้งแต่ ๑๗ ก.ค. ๔๕ ถึง ๑๗ มิ.ย. ๕๒  
๘.    พ.ท.ฉัตรชัย           ดวงรัตน์            ตั้งแต่  ๑๘ มิ.ย. ๕๒     ถึง   ๗  ก.ค. ๕๓ 
๙.     พ.ท.จเด็จ              จาดเลน             ตั้งแต่  ๗  ก.ค. ๕๓ ถึง  ๑๘ พ.ย. ๕๔
๑๐.  พ.ท.วิทัย     ลายถมยา              ตั้งแต่  ๑๘ พ.ย. ๕๔  ถึง  ปัจจุบัน


ความเป็นมาของยุทโธปกรณ์หลักในหน่วย
๑. เมื่อ ๗ ส.ค. ๒๓ ร้อย.ถ.๑ และ ร้อย.ถ.๒ ม.พัน.๒๐ รอ.ได้รับ ถ.เอ็ม.๔๘ เอ ๕ ไว้ใช้ในราชการงวดแรก สำหรับ ร้อย.ถ.๓ ม.พัน.๒๐ รอ. คงใช้ ถ.เอ็ม.๔๑

๒. เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๐ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้รับรถถัง ๓๐ ที ๖๙ - ๒ จำนวน ๒๘ คัน ตามทะเบียนแจกจ่ายที่ ๕๔๕๐๖ - ๓๐ ไว้ใช้ในราชการ

๓. เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๓ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้รับรถถัง ๓๐ ที ๖๙ - ๒ เพิ่มอีกจำนวน ๒๓ คัน ตามทะเบียนแจกจ่ายที่ ๔๐๒๐๕ - ๓๓ ไว้ใช้ในราชการ

๔. เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๑ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้โอน รถถัง เอ็ม ๔๘ เอ ๕ ให้กับกองพันทหารม้าที่ ๑๗ รักษาพระองค์ ฯ จำนวน ๒๓ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๑๐๒๘ ลง ๒๓ มิ.ย. ๓๑ ไว้ใช้ในราชการ

๕. เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๓ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้โอน รถถัง เอ็ม ๔๑ ให้กับกองพันทหารม้าที่ ๙ จำนวน ๓ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๑๓๓๑ ลง ๒๐ ก.ย. ๓๓ ไว้ใช้ในราชการ

๖. เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๓๓ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้โอน รถถัง เอ็ม ๔๑ ให้กับกองพันทหารม้าที่ ๒๑ จำนวน ๙ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห ๐๔๘๖.๕/๓๑๔๗ ลง ๒๕ ก.ย. ๓๓ ไว้ใช้ในราชการ

๗. เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๓๔ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้รับ รถถัง เอ็ม ๖๐ เอ ๑ จำนวน ๕๑ คัน ตามทะเบียนแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์  สพ. ที่ ๖๙ - ๓๔ ไว้ใช้ในราชการ

๘. เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๓๕ กองพันทหารม้าที่ ๒๐ รักษาพระองค์ ฯ ได้โอน รถถัง ๓๐ ที ๖๙ - ๒ ให้กับกองพันทหารม้าที่ ๒๒ จำนวน ๕๑ คัน ตามบันทึกข้อความ ม.พัน.๒๐ รอ. ที่ กห๐๔๘๖.๕/๑๙ ลง ๙ ม.ค. ๓๕ ไว้ใช้ในราชการ

ที่มากองพัน ทหาร ม้า ที่ ๒๐ รักษา พระองค์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น