หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

คณะนักศึกษา วปอ.61 เยี่ยมชมกิจการกองทัพ..

รวม VDO Clip คณะนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร หรือ วปอ.รุ่นที่ 61 และหลักสูตรต่างๆ ของกองทัพบก กองทัพอากาศ อีก 6 สถาบัน รวมถึงคณะนายทหารจากกลุ่มประเทศอาเซียน และประเทศเพื่อนบ้าน ศึกษาดูงานกิจการของกองทัพ...

ความคืบหน้าล่าสุด การต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (ร.ล.ตรัง)

13 พ.ย.2561-ร.ล.ตรัง ออกจาก อู่แห้ง อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ เพื่อมาดำเนินการติดตั้งระบบต่างๆ หน้าท่า (Setting to work).../Navy For Life


วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ภาพ ฮ. EC725 ชุดใหม่ ของกองทัพอากาศไทย ติดกล้อง EO/IR

ภาพเฮลิคอปเตอร์ EC725 ชุดใหม่ ของกองทัพอากาศไทย ที่เพิ่งได้รับมอบ...ติดตั้งกล้อง EO/IR ในโรงเก็บอากาศยาน กองบิน 2

วันพุธที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เปิดเผยตาข่ายพราง รถถังหลัก OPLOT-T ของกองทัพบกไทย

เปิดเผยภาพรถถังหลัก OPLOT-T ของกองทัพบกไทย พร้อมตาข่ายพราง ConTrast เป็นครั้งแรก โดยเป็นภาพจากจากนิตยสารข่าวทหารบก ฉบับเดือนตุลาคม ปี 2561 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าทางกองทัพบกไทยได้มีการจัดหามาใช้งานกับรถถังหลัก OPLOT-T อย่างแน่นอน
คุณลักษณะของตาข่ายพราง ConTrast
ตาข่ายพรางแบบ ConTrast เป็นตาข่ายพรางแบบ Multi-Spectral หรือหลายช่วงคลื่น สามารถพรางได้ทั้งจากทางสายตา เรดาร์ และอินฟราเรด โดยทางเว็บผู้ผลิตระบุไว้ว่า ลดการตรวจับทางสายตาและอินฟราเรดลง 30% ลดการตรวจจับด้วยเรดาร์ลง 8-14dB
      -ส่วนประกอบของตาข่ายพราง ConTrast
      1.มัดเส้นใย
      2.วัสดุโพลิเมอร์ที่เป็นฉนวน
      3.วัสดุกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ประกอบด้วย กราไฟท์ ,เฟอร์ไรท์ และ โลหะอื่นๆ)
      4.วัสดุเคลือบ (จำพวกโพลียูรีเทน)
      5.วัตถุที่ต้องการพราง
รถกู้ซ่อม Atlet 1 ใน 2 คัน ที่มาพร้อมกับโครงการจัดหารถถังหลัก OPLOT-T ในครั้งนี้ จากภาพแสดงให้เห็น กล้องตรวจการณ์แบบ PNK-4 ที่ติดตั้งอยู่กับ รถกู้ซ่อม Atlet อยู่ด้วย

วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

J-20 Photo Gallery 2018

ประมวลภาพถ่ายล่าสุด บ.รบล่องหนแบบ J-20 ของกองทัพอากาศจีน (ปี 2018)

Future Thailand : ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ


Future Thailand 、。。
ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ 、。。
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี : เป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน 、。。
By ทำเนียบ รัฐบาล 、。。


วิสัยทัศน์ประเทศไทย 、。。

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 、。。

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 、。。

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่ :-

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 、。。

โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 、。。


Future Thailand : ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ :-
https://youtu.be/D8dhuWGvI6s

Getting to know more about Thailand's National Strategy for 20 years and the national Reform plans for 5 years from :-
http://www.nesdb.go.th/

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 :-
https://drive.google.com/file/d/1G0rn...

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ :-
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 :-
https://drive.google.com/file/d/106im...

สาระสำคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 .. Presentation :-
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2558 - 2564 :-
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF_Basic Doctrine 2551 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี และ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี 2561-2562


ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
​(พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙​​​)
​​​
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๒​

วันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

Royal Thai Army Power 2018


กองทัพเรือ ต้อนรับเรือหลวงตากสิน หลังปฏิบัติภารกิจสวนสนามทางเรือเกาหลีและฝึกผสมที่จีน

1 พ.ย.61 ที่ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เรือหลวงตากสิน ได้เดินทางถึงท่าเรือ หลังจากได้ปฏิบัตภารกิจพิธีสวนสนามทางเรือ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองครบ 70 ปี การจัดตั้งกองทัพสาธารณรัฐเกาหลี ณ เกาะเจจู สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 10-15 ต.ค.61 และภารกิจการเข้าร่วมฝึกผสม ASEAN CHINA MARITIME EXERCISE 2018 ณ เมืองจ้านเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 22-28 ต.ค.61 โดยมีคณะนายทหาร ข้าราชการ ตลอดจนญาติกำลังพล ร่วมให้การต้อนรับการกลับมาประเทศไทย

สำหรับเรือหลวงตากสินใช้เวลาในการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 47 วัน โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย ม่วงคำ ผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 2 เป็นผู้บังคับหมู่เรือสวนสนามทางเรือ เกาหลีใต้ 2018 และการเข้าร่วมฝึกผสม ASEAN CHINA MARIATIME EXERCISE 2018 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลได้เพิ่มพูลความรู้และประสบการณ์ ในสาขาการปฏิบัติการทางเรือต่างๆ การเดินทางไกลในทะเล และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล

อีกทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกำลังพลของกองทัพเรือ กับกำลังพลของกองทัพเรือมิตรประเทศ ที่เข้าร่วมในการฝึกในครั้งนี้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการปฏิบัติงานร่วมกันในอนาคต