หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

แนวทางการทดสอบทดลอง ชุดปราบจลาจล


ชุดปราบจลาจล หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีความมุ่งหมาย เพื่อช่วยลดความรุนแรง จากการทุบตี การทิ่มแทงด้วยของแข็ง และการขว้างปา ต่อร่างกายของผู้ใช้ และรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการกำบังป้องกันอันตรายจากการกระทำของผู้อื่น ประกอบด้วย

หมวกนิรภัย หมายถึง หมวกสวมศีรษะที่ใช้เพื่อช่วยบรรเทาความรุนแรงที่ศีรษะจะได้รับจากการกระแทกและสามารถดูดกลืนแรงกระแทกได้

กระบองยาง หมายถึง กระบองที่ทำจากยางโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการป้องกันตนเอง และลดอันตรายของการบาดเจ็บต่อผู้ถูกกระทำ

โล่ใสกันกระแทก หมายถึง โล่ใสที่สามารถมองผ่านได้และมีที่สำหรับจับถือได้อย่างมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการปกป้องต่อวัตถุหรือการกระทำของผู้อื่นภายใต้ข้อกำหนดของทางราชการ


ชุดเกราะป้องกันร่างกาย หมายถึง ชุดที่มีอุปกรณ์ต่างๆโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการกระแทก และของมีคม ต่อร่างกาย ตามส่วนต่างๆของผู้สวมใส่ ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวร่างกายในการปฏิบัติหน้าที่ได้โดยสะดวกเมื่อสวมใส่


หน้ากากป้องกันแก๊สน้ำตาและหมอกควัน หมายถึง หน้ากากพร้อมอุปกรณ์ เพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สน้ำตาและหมอกควันโดยผู้สวมใส่จะต้องไม่ได้รับผลกระทบ และปฏิบัติหน้าที่ได้ปกติ


การตรวจสอบชุดปราบจลาจล

๑. การตรวจสอบคุณลักษณะทั่วไป โดยการตรวจพินิจ ๔ ลักษณะ

๑.๑ ตรวจสอบรูปลักษณะภายนอก วัสดุทั่วไป ตรวจสอบสี ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ

๑.๒ ตรวจสอบมิติ วัดขนาดความกว้าง วัดขนาดความยาว วัดขนาดความหนา ตรวจชั่งน้ำหนัก

๑.๓ ตรวจสอบความเรียบร้อยของการผลิต รอยแตกร้าว/ฟองอากาศ ความแหลมคมบริเวณขอบหรือมุมที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ ตรวจสอบ ความประณีต

๑.๔ ตรวจสอบเครื่องหมายหรือฉลาก ต้องระบุ แบบ และรหัสอักษร น้ำหนัก เดือน ปี ที่ทำหรือรหัสรุ่นที่ทำ ผู้ผลิตหรือเครื่องหมายการค้า ประเทศที่ผลิต

๒. การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ โดยการทดสอบ ๔ ลักษณะ

๒.๑ ทดสอบความคงรูป (Rigidity) กดดัวยแรงหรือน้ำหนักจำนวนหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนดผลที่ต้องการ ทนแรงกดได้โดยไม่มีการแตกร้าว และเมื่อเอาวัสดุทดสอบออก จะต้องคงรูปลักษณะใช้งานปกติ ไม่ผิดรูป

๒.๒ ทดสอบการกระแทก(Striker) รับแรงกระแทกที่กำหนด ผลที่ต้องการทนแรงได้โดยไม่มีการแตกร้าว รวมถึงจะต้องคงรูปลักษณะใช้งานปกติ ไม่ผิดรูป

๒.๓ ทดสอบความต้านทานการเจาะ(Penetration Resistance) รองรับหัวเจาะที่มีแรงกระแทกตามที่กำหนด ผลที่ต้องการทนรองรับหัวเจาะ ได้โดยไม่มีการทะลุ และจะต้องคงรูปลักษณะใช้งานปกติไม่ผิดรูป

๒.๔ ทดสอบจากสิ่งเผชิญเหตุ (Incident) รับแรงกระแทก และแรงเจาะ จากสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ ที่ผู้ปฏิบัติอาจเผชิญในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ ตามที่กำหนด ผลที่ต้องการ ทดแรงดังกล่าวได้โดยไม่มีการแตกร้าว การเจาะทะลุ และจะต้องคงรูปลักษณะใช้งานปกติ ไม่ผิดรูป

ทดสอบความคงรูป

ใช้แรงกดระหว่าง ๓๐- ๖๓๐ นิวตัน หรือใช้วัสดุน้ำหนัก ๓.๐๕๙ - ๖๔.๒๓๙ กก.( ๙.๘๐๗นิวตันเท่ากับ น้ำหนัก ๑ กิโลกรัม )หรือน้ำหนักตามที่ทางราชการกำหนดการให้แรงกด ครั้งแรก ๓๐ นิวตัน(น้ำหนัก๓.๐๕๙กก.) บนแผ่นโลหะที่วางบนสิ่งทดสอบนาน ๒ นาที แล้ววัดระยะห่าง ระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นนั้น

เพิ่มแรงกดจนถึง ๖๓๐ นิวตัน(น้ำหนัก ๖๔.๒๓๙ กก.)หรือน้ำหนักตามที่ทางราชการกำหนดโดยมีอัตราการเพิ่มแรงกดครั้งละ ๑๐๐ นิวตัน(น้ำหนัก ๑๐.๑๙๖ กก.) ทุกๆ ๒ นาที จนได้แรงกด ๖๓๐ นิวตัน คงแรงกดนี้ไว้ ๒ นาที แล้ววัดระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นนั้นอีกครั้ง

ลดแรงกดจนถึง ๓๐ นิวตัน คงแรงกดนี้ไว้ ๕ นาที แล้ววัดระยะห่างระหว่างแผ่นโลหะทั้งสองแผ่นนั้นอีกครั้ง

ทดสอบการกระแทก

พลังงานที่ใช้การทดสอบการกระแทก ๑๒๕ นิวตันเมตร พลังงานนี้ได้มาโดย ใช้วัสดุ หน้าแบนรูปสี่เหลี่ยม น้ำหนัก ๕ กิโลกรัม ตกจากความสูง ๒.๕เมตร±๕มิลลิเมตร ตกลงกระทบกับสิ่งทดสอบน้ำหนัก ๕ กิโลกรัม ตกกระทบหมวกนิรภัย

ตกกระทบชุดปราบจลาจล

ตกกระทบโล่ใสกันกระแทก

ตกกระทบกระบองยาง

ตกกระทบชุดปราบจลาจล

การทดสอบความต้านทานการเจาะ

แท่นทดสอบการต้านทานการเจาะ

ตัวกระแทกน้ำหนัก ๓ กก. และ หัวเจาะ

ใช้หัวเจาะรูปกรวย มุมปลายหัวเจาะ ๖๐ องศา

ความสูงไม่น้อยกว่า ๔๐ มิลลิเมตร

มีความแข็ง ๔๕-๕๐ HRC

น้ำหนักรวม ๓๐๐ กรัม วางบนสิ่งทดสอบ

ตัวกระแทกน้ำหนัก ๓ กก. ตกจากความสูง ๑ เมตร ตกลงกระทบกับหัวเจาะ


หมวกนิรภัย


ชุดปราบจลาจล


โล่ใสกันกระแทก


การทดสอบจากสิ่งเผชิญเหตุ

อุปกรณ์ต่างๆ ที่อาจต้องเผชิญเหตุ ได้แก่ ดาบปลายปืน มีดถางป่า เหล็กปลายแหลม ท่อนเหล็ก ท่อนไม้ ไม้กอล์ฟ หนังสติก นัตขนาดต่างๆ และ ลูกแก้ว ฯ

พลังงานที่ใช้ในการทดสอบ ใช้ลักษณะเดียวกับทดสอบการกระแทก และ การทดสอบความต้านทานการเจาะ รวมกับการใช้พลังงานจากบุคคลทำการทดสอบ

สิ่งต่างๆที่อาจต้องเผชิญเหตุ

แทงด้วยดาบปลายปืน
ต้านทานดาบปลายปืนเจาะ
ฟันด้วยมีดถางป่า
----------------------------------------------------------

จัดทำโดย
ว่าที่ น.ท. ชาติชาย กลิ่นทิพย์

ที่มา:Web สามโอ โนว์ฮาว ชาวทดสอบ กองทดสอบสรรพาวุธ (กทว.ศซส.สพ.ทร.)
 

หนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2554

รวมเนื้อหาหนังสือข่าวทหารอากาศ ฉบับประจำเดือน พฤษภาคม 2554
http://issuu.com/rtafnews/docs/may_2011

วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Fotoverkenning F-16's bereikt mijlpaal in Afghanistan (Dutch)

Fotoverkenning F-16's bereikt mijlpaal in Afghanistan: (Photo Reconnaissance F-16 reaches a milestone in Afghanistan)

อัปโหลดโดย เมื่อ 20 เม.ย. 2011
De Nederlandse F-16's van de Air Task Force (ATF), gestationeerd op Kandahar Air Field (KAF), hebben op 20 april 2011 met het digitale luchtverkenningssysteem RecceLite de 1,5 miljoenste foto afgeleverd.

Video: F-16.......
http://www.youtube.com/watch?v=2uP2LM9Xu7U&NR=1
จาก: channelelsevier  | 2 ม.ค. 2008  |
 

Video: Tiger Meet 2011


อัปโหลดโดย เมื่อ 22 พ.ค. 2011
Czech Air Force JAS-39C Gripen fighters return to the flightline
จาก: onk42489  | 12 พ.ค. 2011  |

จาก: dragibus2003a  | 23 เม.ย. 2011  |
2/10 Tigres en plein ciel (tiger meet)

http://www.youtube.com/watch?v=2sNllBLewNs&feature=player_embedded
จาก: rbvfilmpjes  | 10 ต.ค. 2010  |

NATO Tiger Meet 2011
Gallery: Czech Republic Air Force Gripen - Tiger M...

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Russia, U.S. seal Afghan helicopter deal

"สหรัฐอเมริกาสั่งซื้อ เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์ Mi-17 V5 จากทางรัสเซีย จำนวน 21 ลำ สำหรับกองทัพอากาศอัฟกานิสถาน โดยเฮลิคอปเตอร์ที่สั่งซื้อตามข้อตกลงดังกล่าวมีราคาตกลำละ 17.5 ล้านเหรียญ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำแรก มีกำหนดจะทำการส่งไปยังอัฟกานิสถานได้ในเดือนตุลาคม 2011" 
 
Mi-17 helicopters
 
The U.S. Army Forces Command and Russian state-controlled arms exporter Rosoboronexport have sealed a contract for the supply of 21 Mi-17V5 multipurpose helicopters to Afghanistan, a spokesman for the Russian Federal Service of Military-Technical Cooperation said on Friday.

The United States and Russia have been in talks for more than a year on the deal to provide the much needed vehicles for the NATO mission in Afghanistan.

General Abdul Wahab Wardak, Chief of Staff of the Air Force in Afghanistan, earlier said the cost of one helicopter had been agreed at $17.5 million.

"Apart from the helicopters, the contract stipulates the procurement of reserve units, ground support equipment, and maintenance support," the spokesman said.

The first helicopters will be sent to Afghanistan in October 2011.

The Mi-17 is an export version of the Mi-8 Hip helicopter. Currently in production at two factories in the Russian Volga area city of Kazan and the East Siberian city of Ulan-Ude, it features powerful turboshaft engines and can transport up to 37 passengers.

In May 2010, the United States lifted sanctions against Rosoboronexport that it had earlier blacklisted from tendering for U.S. arms deals. The sanctions were imposed in 2006 after the U.S. government accused Rosoboronexport of violating the nuclear non-proliferation regime.

Despite the ban, dozens of Mi-17s have been bought by the United States for Afghanistan and Iraq over the past four years via intermediaries as commercial items, thus avoiding direct contacts with Rosoboronexport.

MOSCOW, May 27 (RIA Novosti)

http://en.rian.ru/mlitary_news/20110527/164274183.html

JF-17 - Pakistan Air Force Air Show china 2010


อัปโหลดโดย เมื่อ 21 พ.ย. 2010

PAF's JF-17 Thunder fighter jets arrive Zhuhai to participate in China A...


อัปโหลดโดย เมื่อ 13 พ.ย. 2010
PAF s' News Section
http://paffalcons.com/news/index.php

Pakistan Air Force (PAF) contingent comprising JF-17 Thunder fighter aircraft and the 'Sherdils' formation aerobatics team, along with pilots and technicians, departed for China to participate in the forthcoming eight International Aviation and Aerospace Exhibition in Zhuhai from November 16 till November 21. The PAF Sherdils formation aerobatics team comprising nine K-8 aircraft will perform an aerial display during the air show. This is for the first time that a PAF Sherdil formation aerobatic team will perform in any international event of this stature. Three indigenously manufactured JF-17 Thunder fighter aircraft would also be on aerial/static display at the exhibition. World famous exhibitors like Boeing, Airbus, Honeywell, Rolls-Royce etc will also be participating in the exhibition. The Red Eagles Aerobatic team from the US and the ASB aerobatic team from the UK have also confirmed their participation in the exhibition.

http://www.youtube.com/watch?v=pIIaARZnGA4&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=l3cGnkxPliE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=urBKDrb170E&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=2B5rDL2s_RE&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Xoh6YOuuJWs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8lybGW18PUs&feature=related

[chinatoday] China unveils the Most Advanced Next Generation Supersonic ...


อัปโหลดโดย เมื่อ 10 มิ.ย. 2009

http://www.youtube.com/watch?v=FtnaYd_ZiVI&feature=related

Hongdu L-15 FALCON

กองบิน 7 ให้การต้อนรับคณะ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ 55


นาวาอากาศเอก สฤษดิ์พร สุนทรกิจ ผู้บังคับการกองบิน 7 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์ รองผู้บังคับการ กองบิน 7 ให้การต้อนรับ คณะ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ 55 ณ อาคารปฏิบัติการร่วม กองบิน 7 เมื่อวันที่ 24 พ.ค.54

ข่าวจาก: ข่าวกองบิน 7 กองทัพอากาศ

คณะ นทน.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.รุ่นที่ 55: คณะนายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รุ่นที่ 55
http://www2.acsc.rtaf.mi.th/

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

รองเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการฝึกซ้อมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน


พลอากาศโท วุฒิชัย คชาชีวะ รองเสนาธิการทหารอากาศ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมการฝึกซ้อมปฏิบัติภารกิจลาดตระเวน บริเวณแท่น ขุดเจาะก๊าซธรรมชาติกลางอ่าวไทยของเครื่องบิน GRIPEN 39 C/D ณ กองบิน ๗ สุราษฎร์ธานี

ข่าวจาก: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ กองทัพอากาศ
 
 

Black Hawk Stealth - Model


The Dragon has already put in place a 1:144 scale model of the Black Hawk stealthy that participated in the raid on bin Laden. The general format is stealthy unless the windows and main doors that do not have details sawn.

Read more (Read More): Stealth Black Hawk | Air Power - Information and Discussion on Military and Civil Aviation


http://www.aereo.jor.br/2011/05/27/black-hawk-furtivo/

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

ร.ล.กระบุรี ออกเรือเพื่อสนับสนุน การยิงฝั่งในการสาธิตการยกพลขึ้นบก ของการฝึกผสม CARAT 2011

น.อ.พูนศักดิ์ บัวแก้ว ผบ.ร.ล.กระบุรี ควบคุมการปฏิบัติในการออกเรือเพื่อสนับสนุน การยิงฝั่งในการสาธิตการยกพลขึ้นบก ของการฝึกผสม CARAT 2011 ณ บริเวณหาดยาว อ่าวสัตหีบ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2554

ข่าวจาก: กองเรือฟริเกตที่ 2 (กองทัพเรือ)

(คลิกที่ภาพเพื่อเข้าชม..)