หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.3

—————————————————
เรือหลวงนเรศวร (FFG-421)
H.T.M.S. NARESUAN 421
ณ อู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
เข้าอู่แห้งเพื่อรับการซ่อมทำ
เตรียมความพร้อมเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ
—————————————————

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.2

รวมภาพ เรือหลวงรัตนโกสินทร์ (441) และ เรือหลวงสุโขทัย (442) เรือคอร์เวตแห่งราชนาวีไทย

รวมภาพเรือรบแห่งราชนาวีไทย EP.1

กองทัพเรือ Royal Thai Navy
9 ธันวาคม 2020  · 
ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ของกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ 64
.
ในระหว่างวันที่ 7 - 8 ธ.ค.63 พลเรือเอกชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมการฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือ กองบิน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ ประจำปีงบประมาณ 64 บนเรือหลวงจักรีนฤเบศร โดยมี พลเรือเอก สุธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ และผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 64 ให้การต้อนรับ
.
พร้อมนำชมการปฏิบัติของกำลังพล และชมการฝึกที่สำคัญบนเรือหลวงภูมิพล และเรือหลวงจักรีนฤเบศร เช่น
- การปฏิบัติการร่วมของเรือและอากาศยาน  
- การแปรกระบวน  
- การรับส่งสิ่งของในทะเล  
- การป้องกันความเสียหายภายในเรือ  
- การตรวจจับเป้าใต้น้ำ  
- การปราบเรือดำน้ำต่อเป้าที่ใช้ในการฝึกปราบเรือดำน้ำ (EMATT)  
- การต่อต้านการก่อการร้าย  
- การอำนวยการยุทธ์ 
ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารเรือได้เยี่ยมชมการฝึกตลอดระยะเวลา 2 วัน อย่างใกล้ชิดอีกด้วย
.
โดยมีกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ดังนี้
- เรือ จำนวน 11 ลำ ประกอบด้วย เรือหลวงจักรีนฤเบศร , เรือหลวงภูมิพลอดุลยเดช , เรือหลวงตากสิน , เรือหลวงเจ้าพระยา , เรือหลวงบางปะกง , เรือหลวงสิมิลัน , เรือหลวงรัตนโกสินทร์ , เรือหลวงประจวบคีรีขันธ์ , เรือหลวงชลบุรี , เรือหลวงหัวหิน และเรือหลวงสงขลา
- อากาศยาน จำนวน 8 ลำ ประกอบด้วย เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ แบบที่ 1  (S-70B) จำนวน 3 ลำ , เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (Super lynx 300) , เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 2 (bell-212) , เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ แบบที่ 1 (F27 mk200) , เครื่องบินลาดตระเวน แบบที่ 1 (DO 228) , เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง แบบที่ 6 (EC-645T2)
- ชุดปฏิบัติการพิเศษ จำนวน 1 ชุด
การฝึกองค์บุคคลและยุทธวิธีกองเรือฯ มีวัตถุประสงค์
- ด้านองค์บุคคล เพื่อให้กำลังพล ประจำเรือ อากาศยาน และหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่รับผิดชอบ ทั้งในลักษณะเป็นรายบุคคล และปฏิบัติงานเป็นทีม อีกทั้งเสริมสร้างทักษะ และประสบการณ์ทางยุทธวิธีในการตัดสินใจ การอำนวยการยุทธ์ และการบังคับบัญชาสั่งการ
- ด้านองค์วัตถุ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของเรือ อากาศยาน และอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมทั้งเอกสาร บรรณสาร  คู่มือที่ใช้ประกอบในการปฏิบัติการทั้งหมด และเพื่อให้กำลังพลที่มีหน้าที่รับผิดชอบมีความคุ้นเคยในการใช้งาน และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่
- ด้านองค์ยุทธวิธี เพื่อตรวจความพร้อมของยุทธวิธีตามขีดความสามารถการปฏิบัติการทางเรือที่แต่ละกองเรือรับผิดชอบ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำหลักนิยมในการปฏิบัติการแต่ละสาขาของกองเรือยุทธการที่สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ
.
โดยผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ ในฐานะผู้บัญชาการกองเรือฝึกกองเรือยุทธการ 64 มอบนโยบายการฝึกภายใต้แนวคิดที่ว่า “รบอย่างไร ฝึกอย่างนั้น”  เพื่อทำให้กำลังพลทุกนายมีความเป็น ”นักรบทางเรือ” เป็นความสำคัญอันดับแรก เพราะ “เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ” ฝึกให้เกิดความคุ้นเคยและเกิดความชํานาญสูงสุด ทั้งนี้ได้นําบทเรียน ปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะจากการฝึกในห้วงหลายปีที่ผ่านมา นํามาพัฒนาการฝึกให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อสภาวะแวดล้อมปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น โดยให้หน่วยต่างๆ ของกองเรือยุทธการ ฝึกและเตรียมกำลังรบของหน่วยให้มีความพร้อมรบ และพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในสถานการณ์ที่สมจริง ซึ่งขั้นตอนการฝึกประกอบด้วย
- ขั้นการฝึกในท่า (Harbor Phase) มุ่งเน้นการฝึกความเป็นชาวเรือ โดยฝึกให้กำลังพลมีความรู้ในหน้าที่และฝึกความคุ้นเคยเกี่ยวกับอาวุธยุทโธปกรณ์ของเรือ ตลอดจนยุทธวิธี โดยให้ใช้เครื่องฝึกจำลองยุทธ์ให้มากที่สุด
- ขั้นการฝึกในทะเล (Sea Phase) แบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 จัดให้มีการวางแผนการฝึกร่วมกัน ระหว่างหน่วยต่างๆ เพื่อให้เกิดความสอดคล้องในการฝึก
ระยะที่ 2 จัดให้มีการทดสอบแผนด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์
ระยะที่ 3 จัดการฝึกในทะเลแบบบูรณาการร่วมกัน ฝึกการปฏิบัติการร่วมกันเป็นกองเรือ และกำหนดให้การฝึกต้องผ่านมาตรฐานในระดับความปลอดภัยในการนำเรือ (Safe To Sail) และการฝึกยุทธวิธีเบื้องต้น (Basic Tactic Operations) 
- สรุปผลการฝึก (Post Exercise) เป็นการสรุปผลการฝึก บทเรียนที่ได้รับจากการฝึก ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง ข้อเสนอแนะ
.
ทั้งนี้กองการฝึกกองเรือยุทธการจะทำการประเมินการฝึก ประเมินผลความพร้อมของเรือต่างๆ ที่เข้าร่วมการฝึกทั้งองค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตั้งแต่ขั้นการฝึกในท่า รวมถึงกำหนดสถานการณ์การฝึก ควบคุม และประเมินผลการฝึกขั้นการฝึกในทะเล
.
กองเรือยุทธการ นับเป็นกำลังรบหลักของกองทัพเรือ ประกอบไปด้วยหน่วยต่างๆ ที่มียุทธวิธีในการปฏิบัติเฉพาะ ซึ่งจำเป็นจะต้องทำการฝึกให้มีการปฏิบัติที่สอดคล้องภายใต้การอำนวยการยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการฝึกจนมีความชำนาญ จึงจะทำให้กองเรือยุทธการเป็นกำลังรบที่มีความพร้อม สามารถตอบสนองทุกภารกิจของกองทัพเรือ ทั้งในยามเกิดความขัดแย้ง หรือการปฏิบัติด้านมนุษยธรรม เป็นไปตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือที่ว่า “พลังสามัคคี พลังราชนาวี” เพื่อให้เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

#รบอย่างไรฝึกอย่างนั้น 
#เหล็กในคนสำคัญกว่าเหล็กในเรือ
#พลังสามัคคี_พลังราชนาวี
#กองเรือฝึกกองเรือยุทธการ64
:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ