หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

กองทัพอากาศ ดำเนินการจัดการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ ประจำปี 2565

พลอากาศเอก คงศักดิ์ จันทรโสภา ผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมปฏิบัติการในการทดสอบการใช้กำลังทางอากาศ กองทัพอากาศ ทั้ง 3 แห่ง เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ตรวจความพร้อมหน่วยบินที่เข้าร่วมทดสอบฯ และเยี่ยมชมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมของหน่วยบินขับไล่สกัดกั้นที่จะทำการขึ้นบินสกัดกั้นอากาศยานที่ไม่ทราบฝ่ายเข้าล้ำน่านฟ้าของประเทศไทย (Hot scramble) ณ กองบิน 4 (อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์)

- ตรวจความพร้อมการปฏิบัติการทางอากาศ ณ กองบิน 1 (อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา)

- ชมภาพสถานการณ์การทดสอบใช้กำลังทางอากาศ และ ชมการสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล (อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี)

สำหรับการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ (Air Operations) กำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 10 มิถุนายน 2565 โดยมี พลอากาศโท ตากเพชร พินพันธุ์ รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ เป็น ผู้อำนวยการทดสอบการใช้กำลังของกองทัพอากาศ ประจำปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติทางอากาศในการปฏิบัติทางอากาศยุทธวิธีต่างๆ และการป้องกันทางอากาศรวมถึงการปฏิบัติการร่วมกับเหล่าทัพอื่น อีกทั้งยังทดสอบในภารกิจที่มิใช่การรบในการทดสอบการลำเลียงผู้ป่วยในระบบการแพทย์ฉุกเฉินด้วยเฮลิคอปเตอร์กองทัพอากาศร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) โดยจัดตั้งศูนย์ควบคุม ณ กองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

ทั้งนี้ กองทัพอากาศ มีความมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยปฏิบัติในการประสานการปฏิบัติระบบป้องกันภัยทางอากาศ และการควบคุมสั่งการ พัฒนาคน อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด และสานต่อขีดความสามารถในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อพิทักษ์รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ
https://www.facebook.com/wing21rtaf/posts/pfbid07GRXNb4CAt1DF3wka2QgLo2piWxAq6Hn6WywWsvm1EhpDtW1WrRJmQtvRLVgGLxtl


ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

ภาพข่าวความคืบหน้าโครงการปรับปรุงขีดความสามารถของเครื่องบินโจมตี Alpha Jet

จากภาพถ่ายในระหว่างที่ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน 23 และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ 3 กรมช่างอากาศ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 - 19 พฤษภาคม 2565 ณ กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี จากภาพถ่ายภายในโรงซ่อมอากาศยาน จะพบเห็นมี Alpha Jet จำนวนหลายเครื่อง ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุง ซึ่งสถานะปัจจุบันไม่ทราบว่ามีจำนวนกี่เครื่องที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ ทั้งนี้ถ้านับจากที่ Alpha Jet ต้นแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทยเครื่องแรก ขึ้นทำการบิน First Flight เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 ...
...............................................
กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ

พลอากาศตรี กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการช่างอากาศ กองบิน ๒๓ และฝ่ายคลังเชื้อเพลิงที่ ๓ กรมช่างอากาศ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี

โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย นาวาอากาศโท ดนัย หามะลิ หัวหน้าแผนกช่างอากาศ กองเทคนิค กองบิน ๒๓ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และข้าราชการ กองบิน ๒๓ ร่วมให้การต้อนรับ
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/pfbid04wSVfKqrYar7ghUfRWeBUBMU2vbjDgeZkzDSW3uftU7mHFwP4drca9RNXxqt2ua4l

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

รวมภาพกิจกรรม เรือหลวงสายบุรี (FF-458)

“เรือหลวงสายบุรี ณ ฐานทัพเรือชางงี สาธารณรัฐสิงคโปร์”

การฝึก SINGSIAM 2022 ครั้งที่ 20 ทร.ไทย ได้จัด ร.ล.นเรศวร เเละ ร.ล.สายบุรี ทร.สิงคโปร์ ได้จัด  RSS Formidable, RSS Valaint และ RSS Fortitude ร่วมทำการฝึกฯ โดยมี น.อ.ทวีศักดิ์ ทองนำ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็น ผู้บังคับหมู่เรือฝึก ทำการฝึกระหว่าง 18 มี.ค.- 5 เม.ย.65 การฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ห้วง คือการฝึกในท่า และการฝึกในทะเล ระหว่าง 20 - 22 มี.ค.65 ซึ่งการฝึกผสม SINGSIAM เริ่มต้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2528

วัตถุประสงค์ในการฝึกครั้งนี้ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ความรู้ ความชำนาญ ความเข้าใจ ให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการทางเรือร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้กำลังพลสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับในการฝึกร่วมครั้งนี้ มาพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของตนเองได้อีกด้วย

#ฝึกอย่างไรรบอย่างนั้น
#SingSiam2022
#HTMSSaiburi
#FrigateSquadron2
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/133426899227823
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/134750629095450
—————————————————
“ภาพเรือหลวงสายบุรี เข้าร่วมการฝึกผสม SINGSIAM 20/2022 ระหว่าง ทร.ไทย - ทร.สิงคโปร์”
#singsiam20
#HTMSSaiburi
#FF458
https://www.facebook.com/SAIBURINAVY/posts/135291635708016

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

ฝึกยิงตอร์ปิโด MK46 ในการฝึกกองทัพเรือ 65

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1891408427913248&id=100011323280454
https://www.facebook.com/RoyalThaiNavyFanpage/posts/327920546036935

การซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน 7

คณะเจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐาน สายวิทยาการช่างอากาศ ตรวจมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน กองบิน ๗
นาวาอากาศเอก ชณัฐ วงศ์ตลาดขวัญ นายทหารเทคนิคช่างอากาศ กรมช่างอากาศ พร้อมคณะ​เจ้าหน้าที่ตรวจมาตรฐาน​ สายวิทยาการช่างอากาศ​ เดินทางไปตรวจมาตรฐานการซ่อมบำรุงอากาศยาน​ กองทัพอากาศ​ ณ กองบิน ๗ ระหว่างวันที่​ ๘-๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ โดยมี นาวาอากาศเอก ธนพันธ์ จันทร์หอม รองผู้บังคับการกองบิน ๗ ให้การต้อนรับ

ภาพ/ข่าว : น.ท.ปรัชญา  กิตติศักดิ์กุล
http://www.dae.rtaf.mi.th/index.php/news-2/2232-standard-visit-wing7-080365

วันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2565

Open House กองบิน 4

...............................................
#กองบิน4
#LandOfTheKingCobra
#RoyalThaiAirForce

คณะโครงการเยาวชนใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๒/๖๕ ร่วมกิจกรรม "Open House” เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔

นาวาอากาศเอก สุวัฒน์  จตุรงค์พลาธิปัต  ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สำนักนโยบายและแผน กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำคณะโครงการเยาวชนใต้ฟ้าเดียวกัน รุ่นที่ ๒/๖๕ ร่วมกิจกรรม "Open House" เยี่ยมชมกิจการ กองบิน ๔ โดยมี นาวาอากาศเอก เนาวมรัตน์ ประพัฒน์ทอง ผู้บังคับการกองบิน ๔ ให้การต้อนรับ โดยคณะได้รับชมวีดิทัศน์ภารกิจ กองบิน ๔ ,เยี่ยมชมการปฏิบัติขั้นตอนการแต่งตัวของนักบินก่อนทำการบิน และติดเครื่องยนต์ บ.T-50TH เยี่ยมชมอาคารศูนย์ฝึก กองบิน ๔ (Simulator T-50TH) ชมการตั้งแสดงอากาศยาน และระบบอาวุธต่อสู้อากาศยานระยะปานกลาง แบบ KS-1C เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=336669688501633&id=100064758124466

รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก และคณะฯ เยี่ยมชมกิจการกองบิน 23

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก และคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๗ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓

นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ พร้อมด้วย รองผู้บังคับการกองบิน ๒๓ และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ พันเอก ฉกาจ ขันตี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพบก และคณะนักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก รุ่นที่ ๖๗ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๓

ในโอกาสนี้ได้เข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ แผนกช่างอากาศกองบิน ๒๓ โดยมี นาวาอากาศโท รักษ์พงศ์ เถื่อนนาดี หัวหน้าแผนกยุทธการ กองบังคับการกองบิน ๒๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

- ผู้รับผิดชอบ : น.อ.จีรพงศ์ ทองโคตร
- ภาพข่าว : พ.อ.อ.เจริญชัย สว่างไสว
- จัดทำข่าว : พ.อ.ท.กมล โสภา
- โทร.๔๕๒๔๔
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/288964930076677