หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กองเรือยุทธการจัดพิธีประดับเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2564

กองเรือยุทธการจัดพิธีประดับเครื่องหมายแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (surface warfare officer course) ประจำปีงบประมาณ 2564 สร้างขีดความสามารถให้นายทหารสัญญาบัตรในการปฏิบัติการรบ 3 มิติ

วันที่ 27 ส.ค.2564 พล.ร.อ.สุทธินันท์  สมานรักษ์ ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ “สงครามเรือผิวน้ำ” แก่ผู้สำเร็จหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ (surface warfare officer course) ประจำปีงบประมาณ 2564 จำนวนทั้งสิ้น 45 นาย พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา และผู้บัญชาการกองเรือทุกกองเรือร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ เป็นหลักสูตรของกองเรือยุทธการที่มีความสำคัญอย่างสูง โดยมีกองการฝึกกองเรือยุทธการเป็นหน่วยรับผิดชอบ ทำการรับสมัครนายทหารพรรคนาวินที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรือ ชั้นยศ นาวาเอก (น.อ.) ถึง เรือโท (ร.ท.) ที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์ที่กำหนด เข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ ในสาขาวิชาความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติการทางเรือ และ ยุทธวิธีเรือผิวน้ำ ทำการอบรมทั้งในภาคทฤษฎี , การฝึกด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ และการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล รวมระยะเวลาการฝึกอบรมทั้งสิ้น 10 สัปดาห์

นอกจากการฝึกอบรมภาคทฤษฎี และทำการฝึกกับเครื่องฝึกจำลองยุทธอย่างเข้มข้นแล้ว กองเรือยุทธการได้จัดเรือ และอากาศยานสนับสนุนการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลให้นายทหารนักเรียนหลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ โดยมีเรือและอากาศยานร่วมการฝึก ได้แก่
             - ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช
             - ร.ล.นเรศวร
             - ร.ล.ตากสิน
             - ร.ล.สายบุรี
             - ร.ล.รัตนโกสินทร์
             - ร.ล.สุโขทัย
             - เครื่องบินลาดตระเวนแบบที่ 1 (Do-228)
             - เครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 (F27 MK200)
             - เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำแบบที่ 1 (Super Lynx)
             - เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำแบบที่ 1 (S-70B)

ซึ่งผู้ที่สำเร็จหลักสูตรจะได้ประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถ “สงครามเรือผิวน้ำ” อันแสดงถึงได้ผ่านศึกษาอบรมการฝึกปฏิบัติตามสาขาต่างๆ ในสาขาปฏิบัติการรบทั้ง 3 มิติ ทั้งการป้องกันภัยทางอากาศ , การปฏิบัติการรบผิวน้ำ และการป้องกันภัยใต้น้ำ รวมถึงการฝึกปฏิบัติการร่วมกับอากาศยาน จนผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็น นายยามยุทธการ , นายทหารปฏิบัติการรบ , นายยามปฏิบัติการสงครามทางเรือในระดับหมวดเรือได้ตามความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่อสร้างความรู้ และประสบการณ์ ให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำไปใช้ปฏิบัติราชการในเรือ เพื่อให้เรือมีความพร้อม และเป็นกำลังหลักในการป้องกันอธิปไตยของชาติทางทะเลต่อไป

#กองเรือยุทธการ #กองการฝึกกองเรือยุทธการ
#หลักสูตรยุทธวิธีเรือผิวน้ำ #SurfaceWarfareOfficerCourse

:กองกิจการพลเรือน กองเรือยุทธการ

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2564

การตรวจสภาพความพร้อมรบ การฝึกเป็นหน่วย กรม ร.ฉก.ทภ.2 ประจำปี 2564

"การฝึกที่เข้มข้น​ จะหลอมคน​ให้ทนทาน"
กองพันทหารม้าที่ 6 กรมทหารม้าที่ 6 ดำเนินการตรวจสภาพ ความพร้อมรบ ร้อย.ถ. เพื่อเตรียมการทำการฝึกเป็นหน่วย กรม ร.ฉก.ทภ.2 ประจำปี 2564 โดยได้ทำตรวจสภาพความพร้อมรบของกำลังพลและอาวุธยุทโธปกรณ์ของหน่วย เพื่อให้มีความพร้อมสำหรับการฝึกภาคสนาม รวมถึงสามารถทำการฝึกได้อย่างเข้าใจ และมีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้หน่วยดำเนินการฝึกอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การฝึกในครั้งนี้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น
#กองพลทหารม้าที่3
#กองพันทหารม้าที่6_กรมทหารม้าที่6_ในพระองค์สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ
#ARMYSTRONG
#SMARTSoldiersStrongARMY
#กองทัพภาคที่2
#ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบกArmyPRCenter
#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

วันเสาร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2564

ภาพกิจกรรมการฝึก - กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6

#กองพลทหารม้าที่ 3
#กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6
เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 64 เวลา 1000 น. ม.6 พัน.21 ให้การต้อนรับ รอง ผบ.พล.ม.3 ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการเตรียมการฝึกเป็นหน่วยกองพัน การเตรียมการรับทหารใหม่ของหน่วยฝึกทหารใหม่ ม.6 พัน.21 ในการนี้ได้ให้ข้อแนะนำดังนี้
1.การจัดระเบียบโรงนอนให้เป็นไปตามที่ รพ.ค่ายฯกำหนด
2.กรรมวิธีการรับทหารใหม่ลดการสัมผัสระหว่างบุคคลให้น้อยที่สุด
3.การจัดทำแผนบทเรียน ควรศึกษา รส.และคฝ.และทำให้ถูกต้องตามขั้นตอน
4.การฝึกความชำนาญและทักษะของพลประจำรถโดยเฉพาะการฝึกปฎิบัติในเวลากลางคืน ต้องคำนึงขีดความสามารถของยุทโธปกรณ์และความปลอดภัยในการฝึก
5.มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ทั้งในส่วนหน่วยฝึกทหารใหม่และกำลังพลที่ทำการออกฝึกต้องปฎิบัติอย่างเคร่งครัด 
การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
—————————————————
#กองพลทหารม้าที่ 3
#กองพันทหารม้าที่ 21 กรมทหารม้าที่ 6
"ฝึกอย่างที่จะรบ...เมื่อรบต้องชนะ"
*************
เมื่อ 23 มิ.ย.64 เวลา 1900 - 2100
ม.6 พัน.21 ดำเนินการฝึกภาคกองพันในที่ตั้ง ในส่วนของ ร้อย.ถ.ฯ มีรายละเอียดการปฎิบัติ ดังนี้
1. การฝึกการเปิดระบบการยิง และการเปิดใช้งานหน้าจอ ผบ.รถ การใช้งานโหมดควบคุมการยิง กล้อง TI 
2. การออกคำสั่งยิงและการแก้ไขเหตุติดขัด
3. การฝึกขับรถถังในเวลากลางคืนโดยใช้กล้อง TI พลขับ
#กองพันรถถังอีสาน ม.6 พัน.21