หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

2012 RAYTHEON AWARD VIDEO


Published on Apr 20, 2012 by jerseyf15
1 Year in the making, the 2011 Raytheon Winning Fighting Cock commemorative video. LFE COMM (Cock 1: Jersey, Cock 2: Match, Cock 3: Flash, Cock 4: Blaze

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

Col Vince Logsdon and US Air Force delegation เยี่ยมชมกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด


ในวันที่ 24 เม.ย.2555 Col Vince Logsdon and US Air Force delegation เยี่ยมชมกิจการซ่อมบำรุงอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด โดยมี พล.อ.อ.มานิต สพันธุพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และผู้บริหารศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลีให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานตาคลี จ.นครสวรรค์

นาวาอากาศเอก Vince P. Logsdon หัวหน้ากอง ประจำกองกำลังสหรัฐฯ ภาคแปซิฟิก สำนักรองปลัดทบวง ทหารอากาศสหรัฐฯ ด้านกิจการระหว่างประเทศ เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสำรวจพื้นที่เตรียมการเดินทางมาเยือนของ นาง Heidi H. Grant รองปลัดทบวง ทหารอากาศสหรัฐฯ ด้านกิจการต่างประเทศ ที่จะเดินทางมาเยือนในเร็ว ๆ นี้ / ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

ที่มา: http://www.taithailand.com/News/News2012/news29042012.html

ภาพถ่าย F-5E ของกองทัพอากาศไทย จาก COPE TIGER 2012

ภาพถ่ายเครื่องบินขับไล่ F-5E ของกองทัพอากาศไทย จากฝูงบิน 701 และ ฝูงบิน 211 โดยเป็นภาพถ่ายจากการฝึกผสม COPE TIGER 2012 และ COPE TIGER 2011 ที่กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา  

copetiger2012

เครื่องบินขับไล่ F-5E จากฝูงบิน 701 -  Cope tiger 2012

เครื่องบินขับไล่ F-5E จากฝูงบิน 211 - Cope tiger 2012

เครื่องบินขับไล่ F-5E จากฝูงบิน 701 -  Cope tiger 2011


Cope Tiger

การฝึกโคปไทเกอร์เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางอากาศเชิงรุก และเชิงรับด้วยกำลังทางอากาศขนาดใหญ่ การฝึกยุทธวิธีการรบระหว่าง บ.ต่างแบบ โดยเฉพาะ บ.ที่มีสมรรถนะสูง และการโจมตีทางอากาศ ต่อเป้าหมาย ภาคพื้น ที่มีการต่อต้าน
ประวัติความเป็นมา
ในอดีตกองทัพอากาศได้จัดการฝึกผสม "AIR THAISING" ร่วมกับ กองทัพอากาศสิงคโปร์ ณ กองบิน ๑ เป็นประจำทุกปี เริ่มตั้งแต่ปี ๒๖ โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ กล่าวคือ การฝึกที่บังคับการ (Command Post Exercise - CPX) ทำการฝึก ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยกองทัพอากาศสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพ ส่วนการฝึก ภาคปฏิบัติการบิน (Air Maneuvering Exercise - AMX) จัดขึ้นในประเทศไทย กองทัพอากาศเป็นเจ้าภาพ ได้ทำการฝึกมาจนถึงปี ๓๗ รวมทั้งหมด ๑๒ ครั้ง ในขณะเดียวกัน กองทัพอากาศ ก็ได้ส่งกำลังเข้าร่วม การฝึกผสมหลายฝ่าย COPE THUNDER ร่วมกับ กองทัพอากาศสหรัฐ ฯ และ กองทัพอากาศมิตรประเทศอื่น ๆ ณ ฐานทัพอากาศ CLARK ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นประจำทุกปี
           ต่อมาปี พ.ศ.๒๕๓๔ เกิดสถานการณ์ด้านการเมือง และภัยธรรมชาติในประเทศฟิลิปปินส์ ทำให้สหรัฐ ฯ ไม่สามารถรักษาฐานทัพอากาศ CLARK ไว้ได้ เป็นเหตุให้การฝึก COPE THUNDER ซึ่งเป็นการฝึก กองกำลังทางอากาศ ที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นแปซิฟิก ไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้ สหรัฐ ฯ จึงได้แสวงหาพื้นที่ ในภูมิภาคนี้เพื่อฝึกทดแทน จากการประเมิน พบว่าประเทศไทยมีศักยภาพสูง สำหรับการฝึกขนาดใหญ่ กรมยุทธการทหารอากาศซึ่งเป็นหน่วยรับผิดชอบ ได้ดำเนินการตามลำดับ เพื่อจัดให้มีการฝึกผสมหลายฝ่าย หรือพหุภาคี (MULTI LATERAL EXERCISE) ขึ้น และ คณะรัฐมนตรีได้ลงมติ เมื่อวันที่ ๒๙ มิ.ย.๓๖ เห็นชอบในการฝึกพหุภาคี ระหว่าง ทอ., ทอ.สป. และ ทอ./นย.สหรัฐ ฯ ครั้งแรกในปี ๓๘ โดยใช้รหัสการฝึกว่า "โคปไทเกอร์ ๙๕" (COPE TIGER 95) และเป็นเหตุให้การฝึก AIR THAISING ต้องยกเลิกไปโดยปริยาย การฝึก COPE TIGER ได้ดำเนินการต่อมาจนถึงปัจจุบัน
โดยแบ่งการฝึกออกเป็น ๒ ภาค คือ
๑. ภาคที่บังคับการ (COMMAND POST EXERCISE, CPX) ณ ฐานทัพอากาศปายาเลบาร์ ประเทศสิงคโปร์
๒. ภาคการบิน (FIELD TRAINING EXERCISE, FTX) ณ กองบิน ๑ จ.นครราชสีมา และสนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี
วัตถุประสงค์ในการฝึก
๑. เพื่อฝึกการวางแผนของหน่วยอย่างเป็นระบบในการปฏิบัติการทางอากาศ แบบพหุภาคี ตามหลักนิยมการใช้กำลังของ ทอ.
๒. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรที่เข้าร่วมการฝึกในการปฏิบัติการ ทางอากาศผสม ได้แก่ ความเป็นผู้นำ และการทำงานเป็นหมู่คณะ
๓. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่าง ทอ. และ ทอ./นย. มิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึก
แนวความคิดในการฝึก
๑. การฝึกจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศในทุกกรณี
๒. ฝึกเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิค เทคโนโลยี และยุทธวิธีการปฏิบัติการทางอากาศเท่านั้น
๓. การปฏิบัติการบินจะวางแผนไว้ล่วงหน้า โดยมีสถานการณ์สมมติเฉพาะ
ลักษณะการฝึก
จัดตั้งกองอำนวยการฝึก ณ กองบิน ๑ จ.นครราชสีมา มีผู้อำนวยการฝึกร่วมทั้ง ๓ ชาติ เป็นผู้รับผิดชอบ โดยมีส่วนวางแผนและควบคุม การฝึก (PCG) ทำหน้าที่ควบคุมและประเมินผลการฝึก มีศูนย์ยุทธการ ทางอากาศผสม (CAOC) ทำหน้าที่ออกคำสั่งปฏิบัติ ภารกิจทางอากาศ (ATO) ให้เป็นไปตามแผนการฝึก และสอดคล้องกับสถานการณ์ ด้านการข่าวสมมุติ โดยมีหน่วยบินเป็นผู้ปฏิบัติตาม ATO ที่ได้รับ
ภารกิจ
๑. การบินรบระหว่าง บ.ต่างแบบ (DACT)
๒. การตอบโต้ทางอากาศเชิงรุก และเชิงรับ (OCA/DCA)
๓. การขัดขวางทางอากาศ (AI)
๔. การเติม ชพ.ในอากาศ (AAR)
๕. การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (AEW)
๖. การบินค้นหาและช่วยชีวิต (CSAR)
ผู้เข้าร่วมการฝึกและการจัดวางกำลัง
ทอ. - บ.ขับไล่, ฮ. และหน่วยต่อสู้อากาศยาน
ทอ.สป. - บ.ขับไล่, บ.เติม ชพ.ในอากาศ, บ.ควบคุมและแจ้งเตือน และหน่วย ตอ.
ทอ./นย.สหรัฐ ฯ - บ.ขับไล่, บ.เติม ชพ.ในอากาศ,บ.ควบคุมและแจ้งเตือน และ บ.ปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์
โดยหน่วยบิน และอากาศยานที่เข้าร่วมการฝึกทั้งหมดวางกำลัง ณ กองบิน ๑ จ.นครราชสีมา ส่วนหน่วยต่อสู้อากาศยานของ ทอ. และ ทอ.สป.วางกำลัง ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี

การฝึก Cope Tiger - กรมยุทธการทหารอากาศ

ภาพถ่ายและวิดีโอจาก Puwanai Pasakulวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2555

ขอเชิญชมการแสดงการบิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ กองบิน ๒๓


ขอเชิญชมการแสดงการบิน เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี
๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เป็น “วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” กำเนิดขึ้นเมื่อย้อนกลับไปในวันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๔๕๕ เมื่อ นายพันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ ได้ฝึกทำการบินตามหลักสูตรของสโมสรการบินพลเรือนฝรั่งเศส ด้วยเครื่องบินเบรเกต์ ชนิดปีก ๒ ชั้น ณ โรงเรียนการบินเมืองวิลลา คูเบลย์ และ นายพันตรี หลวงอาวุธสิขิกร ได้เริ่มทำการบินกับเครื่องบินนิเออปอรต์ ปีกชั้นเดียว ที่โรงเรียนการบินมูร์เมอลอง เลอกรองด์ ส่วน นายร้อยเอก ทิพย์ เกตุทัต ได้เริ่มฝึกบินด้วยเครื่องบิน นิเออปอรต์ เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๔๕๕ ภายหลังสำเร็จการศึกษา ทั้งสามท่านได้กลับมาก่อตั้งกิจการด้านการบินของสยาม จนพัฒนาก้าวหน้ามาเป็น กิจการการบินทั้งทหาร และพาณิชย์ของประเทศไทย เป็นที่ประจักษ์มาร่วม ๑๐๐ ปี เนื่องในโอกาส “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีดำริให้จัดกิจกรรมเพื่อรำลึกถึงเกียรติประวัติ และคุณูปการของบุพการีทหารอากาศ ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารคลังสินค้า ๓ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดการแสดงการบินของหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX และการบินโชว์สมรรถนะของเครื่องบิน Gripen 39 C และ เครื่องบิน F-16 A และนิทรรศการประวัติความรู้เกี่ยวกับการบินและ “วันครบรอบ ๑๐๐ ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ” เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนชาวไทย ในภูมิภาคต่างๆ ได้มีส่วนร่วมภาคภูมิใจในเกียรติภูมิทหารอากาศ 
โดยจัดให้มีการแสดงการบินเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙๐๐ – ๑๒๐๐ ณ กองบิน ๒๓ จังหวัดอุดรธานี (เลื่อนกำหนดจากวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕) เพื่อให้พี่น้องประชาชน ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ชมความสามารถของนักบิน และความสวยงามของรูปแบบการบิน ภายหลังจากที่เปิดการแสดง และสร้างความประทับใจ มาแล้วจากโรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม และกองบิน ๔๑ จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการจัดการแสดงการบินนั้น ประกอบด้วย การแสดงการบินของเครื่องบินแบบ Gripen 39 C, F-16 A, EA-300 L, ALPHA JET, AU-23 A และการแสดงการบินของหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX
ผู้สนใจ สามารถติดตามการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้เพิ่มเติม ทางเว็บไซต์ www.rtaf.mi.th
สำหรับการจัดกิจกรรมในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กำหนดในห่วง ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน และ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (งดการแสดงในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕) ณ ท่าอากาศยาน ดอนเมือง จัดการแสดงการบินของอากาศยานแบบต่าง ๆ และหมู่บินผาดแผลง BLUE PHOENIX การสวนสนามทางอากาศของอากาศยานแบบต่างๆ ของกองทัพอากาศ และนิทรรศการการบิน “วันครบรอบ ๑๐๐ ปีการบินของบุพการีทหารอากาศ” 
นอกจากการแสดงภาคอากาศของกองทัพอากาศแล้ว กองทัพอากาศ และพี่น้องประชาชนชาวไทย ยังได้รับเกียรติจากมิตรประเทศ ประกอบด้วย หมู่บินผาดแผลง JUPITER (KT-1) จากกองทัพอากาศอินโดนีเซีย และ การบินแสดงสมรรถนะของ F-16 C จากกองทัพอากาศสิงคโปร์ มาร่วมทำการแสดงการบินให้ชม ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕


ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2555

Gripen take off


Published on Apr 3, 2012 by 74Pernille
Gripen from Swedish Air Force taking off at the Lion Effort Exercise, Ronneby April 2012

Gripen take off 2


Published on Apr 3, 2012 by 74Pernille
Gripen from Hungarian Air Force taking off at the Lion Effort Exercise, Ronneby April 2012

100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ


เผยแพร่เมื่อ 20 เม.ย. 2012 โดย num2543
ประมวลภาพ วันครบรอบ 100 ปี การบินของบุพการีทหารอากาศ
ที่กองบิน 41 อ.เมือง จ.เชียงใหม่Centennial of RTAF Founding fathers' Aviation at wing 41 / โดย Ekgachai Pantong