หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตีแบบที่ 7

กองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ

พลอากาศโท นพดล เพราเพริศภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพอากาศ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมโครงการปรับปรุงขีดความสามารถ เครื่องบินโจมตีแบบที่ ๗ (บ.จ.๗) โดยมี นาวาอากาศเอก วิศรุต จันทประดิษฐ์ ผู้บังคับการกองบิน ๒๓ ให้การต้อนรับ ณ โรงจอดอากาศยาน ฝูงบิน ๒๓๑ กองบิน ๒๓ เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/Wing23.rtaf/posts/247199620919875