หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

11.11 "SHARK" Elephant Walk

11.11 "SHARK" Elephant Walk

เครื่องบิน Gripen 39 C/D สังกัดฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ พร้อมปฏิบัติการบินทุกเครื่อง คิดเป็น ๑๐๐%

วันที่ ๑๑.๑๑.๒๐๒๐ เวลา ๑๑.๑๑ น. นาวาอากาศเอก พุทธพงศ์  ผลชีวิน ผู้บังคับการกองบิน ๗ มอบหมายให้ ฝูงบิน ๗๐๑ และฝูงบิน ๗๐๒ ร่วมบินประกอบกำลังขนาดใหญ่ ฝึกปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ในภารกิจปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลเหนือพื้นที่อ่าวไทย

#wing7RTAF #SEVEN RTAF
S - Strong
E - Effective
V - Victory
E - Enhance
N – Nation

https://www.facebook.com/wing7RTAF/posts/3500415116713504
https://www.facebook.com/sumate.roikaew/posts/3896378473709064