หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

กองบิน 7 จัดเครื่องบิน GRIPEN และ SAAB 340 AEW เข้าร่วมการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2564

กองบิน 7 จัดเครื่องบิน GRIPEN จากฝูงบิน 701 และ SAAB 340 AEW จากฝูงบิน 702 เข้าร่วมการฝึกกับชุดเรือเฉพาะกิจในการฝึกกองทัพเรือประจำปี  2564 บริเวณอ่าวไทย เมื่อวันที่ 19 มี.ค.64

การฝึกที่สำคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการป้องกันภัยทางอากาศให้กับกองเรือ,  การฝึกควบคุมอากาศยานกองทัพอากาศโจมตีเป้าหมายผิวน้ำโดยเจ้าหน้าที่ควบคุมของเรือ ตลอดจนการบินลาดตระเวนควบคุมและแจ้งเตือนระยะไกล ตามแนวทางการปฎิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ระหว่าง กำลังทางอากาศกับกำลังทางเรือ ด้วยการแลกเปลี่ยนภาพสถานการณ์ในพื้นที่ปฏิบัติการผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link ) ระหว่างเครื่องบิน SAAB 340AEW กองเรือ ส่วนบัญชาการและควบคุม และเครื่องบิน GRIPEN ได้อย่างสมบูรณ์

ทั้งนี้ การฝึกร่วมดังกล่าวจะทำให้กำลังทางเรือและกำลังทางอากาศ สามารถปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และห้วงอากาศเหนืออาณาเขตทางทะเล พร้อมในการต่อสู้กับภัยคุกคามต่าง ๆ เพื่อปกป้องอธิปไตยและบูรณภาพของราชอาณาจักรไทยสืบไป
https://www.youtube.com/watch?v=F3bGoocowu4

1 ความคิดเห็น: