หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การฝึกผสม SINGSIAM 2018

กองทัพเรือไทย เป็นเจ้าภาพการฝึกผสม SINGSIAM 2018 ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 1 – 9 มิ.ย. 2561
การฝึกผสม SINGSIAM 2018 เป็นการฝึกผสมระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสิงคโปร์ ซึ่งเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2528 โดยจัดสลับกันเป็นเจ้าภาพในทุกปี และต่อมาได้เปลี่ยนมาจัดฝึกเป็นปีเว้นปี โดยการฝึกจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ การฝึกในท่า และการฝึกในทะเล ซึ่งในปีนี้ กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพ สำหรับพื้นที่การฝึกจะอยู่ในบริเวณอ่าวไทย สัตหีบ ไปจนถึงเกาะสมุย

วัตถุประสงค์ในการจัดฝึกผสม SINGSIAM ในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ความชำนาญให้แก่กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ และพัฒนาการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ เช่น การฝึกรบผิวน้ำ การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ การตรวจค้น และหัวข้อต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการปฏิบัติการทางเรือร่วมกัน ระหว่างกองทัพเรือทั้ง 2 ประเทศ นอกจากนี้กำลังพลจะสามารถนำความรู้ ประสบการณ์ ที่ได้รับในการฝึกร่วมมาพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถของตัวเอง และการใช้อาวุธยุทโปกรณ์ที่ทันสมัย ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้น
หัวข้อการฝึกที่สำคัญ ได้แก่
1. การฝึกในท่า เป็นการบรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติการทางเรือและอากาศยานของ ทร. ทั้ง 2 ฝ่าย เช่น การฝึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจค้น
2. การฝึกในทะเล (ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิ.ย. 2561) การฝึกในทะเล เช่น การฝึกแปรกระบวน, การฝึกทัศนสัญญาณ, การฝึกยิงเป้าพื้นน้ำ, การบันทึกภาพกระบวนเรือ, การฝึกโคมไฟบังคับทิศ, การฝึกเปิดบรรณสารทางยุทธวิธี, การฝึกเฝ้าระวังติดตามเรือสินค้าในทะเล, การฝึกการตรวจเยี่ยม/ตรวจค้นในทะเล, การฝึกชี้เป้าพ้นระยะขอบฟ้า, การฝึกการป้องกันภัยทางอากาศ และการฝึกประลองยุทธ์ในทะเล

ทั้งนี้ กองทัพเรือสิงคโปร์ส่งเรืบรบ จำนวน 2 ลำ ได้แก่ RSS Vigour และ RSS Sovereignty เพื่อเข้าร่วมทำการฝึกผสม ในส่วนกองทัพเรือได้จัดกำลังทางเรือที่ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน กับ เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ SUPER LYNX จำนวน 1 เครื่อง เครื่องบินลาดตระเวน Dornier-228 MPA จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องบินต่อต้านเรือผิวน้ำ F-27 MK 200 จำนวน 1 เครื่อง.../คลิก! เข้าไปรับชม วิดีโอไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น