หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ของเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร

รวมคลิปวิดีโอ การฝึกยิงอาวุธประจำเรือ ของเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร (ร.ล.นเรศวร FFG-421 และ ร.ล.ตากสิน FFG-422)...

ปฎิบัติการของเรือฟริเกต ร.ล.นเรศวร เรือรบทันสมัยที่สุดของราชนาวีไทย ในการฝึกภาคทะเล CARAT 2017 ในบริเวณอ่าวไทยเมื่อวันที่ 2-5 พ.ค. 2560
--------------------------------------------------------------------------
เรือหลวงตากสิน (FFG-422) ในการฝึก THE 1st AMNEX : การฝึกผสมพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1
กิจกรรมส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในงานมหกรรมทางเรือ การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) คือ การฝึกผสมพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียน ครั้งที่ 1 หรือ The1st AMNEX เป็นการฝึกร่วมกันครั้งแรกของกองทัพเรืออาเซียน จัดว่าเป็นการฝึกขนาดใหญ่ แต่ละชาติได้ร่วมกันจัดทำคู่มือมาตรฐานสำหรับการฝึก(Standard Operation Procedure: SOP) ร่วมกัน ซึ่งเป็นพื้นฐานที่ต้องทำสื่อสารให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน จึงจะสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้ การฝึกจะมีวงรอบ 3 ปีครั้ง โดยกองทัพเรืออาเซียนแต่ละประเทศจะสลับหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ  การฝึกครั้งนี้ เป็นการทดสอบ SOP ด้วยการทำการฝึกขั้นพื้นฐาน เช่นการฝึกการติดต่อสื่อสาร การรับส่งสิ่งของในทะเล การแปรขบวน จนถึงการแปรขบวนเพื่อการถ่ายรูปกองเรือจากทางอากาศ (Photo Ex) และในช่วงท้ายก่อนเรือจะเข้าเทียบท่า จะทำการฝึกรักษากฎหมาย ด้วยการตรวจค้นเรือต้องสงสัยที่อาจเป็นเรือที่กระทำผิดกฎหมาย อันเป็นภัยคุกคามรูปแบบใหม่ เช่นการขนส่งสินค้าทางทะเลที่ผิดกฎหมาย สารพิษ อาวุธ ยาเสพติด หรือการกระทำผิดกฎหมายการคามนุษย์ ซึ่งเป็นการสอดคล้องกับหัวข้อการประชุม ผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 ในหัวข้อการอนุรักษ์และพิทักษ์รักษาสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งเป็นผลประโยชน์ของทุกประเทศ และรักษาไว้เพื่อความยั่งยืนของลูกหลานชนรุ่นต่อไป  ผลของการฝึก The 1st AMNEX นี้ จะทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นหมู่เรือช่วยเหลือผู้ประสบภัย ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตเช่น กรณีแผ่นดินไหวเกิดคลื่นยักษ์สึนามิ หรือการป้องกันการกระทำอันเป็นโจรสลัดในช่องแคบมะละกา เป็นต้น

เรือที่เข้าร่วมในการฝึกประกอบด้วย เรือหลวง นเรศวร(FFG-421) และเรือหลวง ตากสิน(FFG-422) จาก ทร.ไทย, เรือ KDB Daruttaqwa (Patrol Vessel 09) จาก ทร.บรูไน, เรือ KOH Kras จาก ทร.กัมพูชา, เรือ KRI Raden Eddy Martadinata จาก ทร.อินโดนิเชีย, เรือ KL Gagah Samudera และ KD Lekiu จาก ทร.มาเลเชีย, เรือ UMS King Kyan Sit Thar จาก ทร.พม่า, เรือ BRP Gregorio Del Pilar และ BRP Tarlac (LD-601) จาก ทร.ฟิลิปปินส์, เรือ RSS Steadfast  RSS Independence และ RSS Valiant จาก ทร.สิงคโปร์ และเรือ VPN Ly Thai To (HQ-012) จาก ทร.เวียตนาม
--------------------------------------------------------------------------
ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน ใน การฝึกกองทัพเรือ ประจำปี 2561
--------------------------------------------------------------------------
ร.ล.นเรศวร (421) ยิง ESSM
--------------------------------------------------------------------------
ร.ล.ตากสิน (422) ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ
--------------------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น