หน้าเว็บ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

กองบิน ๗ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบินพร้อมรบฝูงบิน ๗๐๒

นาวาอากาศเอก อนุรักษ์  รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ นักบินฝูงบิน ๗๐๒ ที่สําเร็จการฝึกบินพร้อมรบกับเครื่องบินควบคุมแบบที่ ๑, เครื่องบินลําเลียงแบบที่ ๑๗ และเครื่องบินลําเลียงและ ตรวจการณ์แบบที่ ๑๗ (SAAB-340AEW/B) จํานวน ๔ คน เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ลานจอดอากาศยานฝูงบิน ๗๐๒ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่มา: http://www.rtaf.mi.th/th/OrgNews/Pages/B20171221.aspx

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น