หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ***

*19 ธ.ค.2560 - การสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ ในระหว่างพิธีเปิดการแข่งขันการปฎิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๑ ที่ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จ.ลพบุรี
*การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธีประจำปี 2561 "ทหารฉลาดอาวุธฉลาดกลยุทธ์ที่ฉลาดชนะ"

- สาน เสริม สร้าง...ทหาร อาวุธ กลยุทธ์ที่ฉลาด เพื่อความมั่นคงของชาติและความผาสุกของประชาชน
สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความพร้อมของหน่วยบิน หน่วยต่อสู้อากาศยาน และหน่วยสบับสนุนการรบ รวมทั้งประเมินขีดความสามารถในการใช้อาวุธของนักบิน ตลอดจนประเมินการปฏิบัติภารกิจของนักบินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน และหน่วย โดยจะนำผลการประเมินไปปรับปรุงการฝึกและการเตรียมความพร้อมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการจัดการแข่งขันในปีนี้ได้พัฒนาเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ได้แก่ การแข่งขันการบินประกอบกำลังเป็น Package ในภารกิจการสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การนำอาวุธต่อสู้อากาศยานของกองทัพบกเข้าร่วมการแข่งขัน และการนำเครื่องบินขับไล่กริพเพนเข้าร่วมการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศ โดยการแข่งขันได้เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ และจะสิ้นสุดในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

                  การแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท ๑๔ ชนิด ดังนี้

  ประเภทที่ ๑ เป็นการแข่งขันทั่วไป จำนวน ๙ ชนิด ได้แก่
                  - การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน
                  - การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธี ประเภทระเบิด
                  - การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด
                  - การบินประกอบกำลัง
                  - การบินค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ
                  - การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
                  - การบินรับ-ส่งข่าวสาร
                  - การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ
                  - การประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

  ประเภทที่ ๒ เป็นการแข่งขันภายในหน่วย จำนวน ๕ ชนิด ได้แก่
                  - การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี
                  - การบินควบคุมไฟป่า
                  - การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน
                  - การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ควบคุมการรบ
                  - การปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

                  สำหรับการแสดงสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบินและหน่วยรบในวันนี้ มีจุดมุ่งหมายให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ในคุณลักษณะขีดความสามารถ และศักยภาพของกำลังทางอากาศตลอดจนเชื่อมั่นว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ เพื่อความมั่นคงของชาติ และความผาสุกของประชาชน
ที่มา: กองทัพอากาศ
ภายในงานสาธิตการปฏิบัติการทางอากาศ ของการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2561 กองทัพอากาศได้นำเครื่องบินขับไล่ Gripen ที่ติดตั้งกระเปาะชี้เป้า LITENING ที่จัดหามาพร้อมกับกระเปาะชี้เป้า Sniper AT ที่จะติดตั้งกับเครื่องบินขับไล่ F-16 โดยติดตั้งพร้อมกับระเบิดนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ GBU-12
ระเบิดนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ GBU-12 ขณะถูกปล่อยจาก บ.Gripen
ระเบิดนำวิถีด้วยแสงเลเซอร์ GBU-12 เข้าเป้าอย่างแม่นยำ
ภาพถ่ายจาก: ThaiArmedForce.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น