หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2564

RTAF โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินรบ Alpha Jet ด้วยฝีมือคนไทย 、。。

โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินรบ Alpha Jet 、。。
วีดิทัศน์การบิน First Flight ของเครื่องบิน A - Jet ต้นแบบโดยคนไทยเพื่อคนไทย เมื่อ 31 สิงหาคม 2564 、。。
By RTAF / Wing 23 、。。

ทุ่งราชสีห์ กองบิน 23 อุดรธานี 、。。

ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของกองทัพอากาศที่สามารถปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินขับไล่ด้วยฝีมือคนไทย 、。。

การเข้าประจำการในกองทัพอากาศกว่า 20 ปี ของเครื่องบินรบโจมตีแบบที่ 7 หรือ อัลฟ่าเจ็ท Alpha Jet หมายถึง ความสำเร็จของการปฏิบัติภารกิจที่เจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 、。。

การปรับปรุงขีดความสามารถ หรือ อัพเกรดเครื่องบิน Alpha Jet ให้เป็น Multi Role เป็นโครงการสำคัญ ไม่เพียงยืดอายุการใช้งานออกไปเท่านั้น แต่เป็นการยกระดับขีดความสามารถของ Platform เพื่อให้สามารถปฏิบัติการทางอากาศเช่นเดียวกับ หรือร่วมกับเครื่องบินขับไล่ยุค 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในพื้นที่การรบได้อย่างมั่นใจ 、。。

กองทัพอากาศ Royal Thai Air Force 、。。

“ กำลังในอากาศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่างเดียว ที่จะป้องกันมิให้การสงครามมาถึงท่ามกลางประเทศของเราได้ ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในการคมนาคมเวลาปกติ ” 、。。

- จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ | พระบิดากองทัพอากาศ 、。。

Royal Thai Air Force .. is the air force of the Kingdom of Thailand .. Since its establishment in 1913 as one of the earliest air forces of Asia .. the Royal Thai Air Force had engaged in numerous major and minor battles 、。。

The History 、。。

In February 1911 the Belgian pilot Charles Van Den Born displayed the first aircraft in Siam at the Sa Pathum Horse Racing Course .. The Siamese authorities were impressed enough that on 28 February 1912 they dispatched three officers to learn to fly in France .. the main centre of aviation development of the time .. After learning to fly 、the three officers returned to Siam in November 1913 with eight aircraft (4 Breguets and 4 Nieuport IVs) .. In March of the next year they moved from Sa Pathum airfield to Don Muang 、。。

In 1937、the service was again renamed when it became an independent service、 as the Royal Siamese Air Force but the takeover of the country by the Thai ethnic group meant that name would only be used until 1939、when it became the Royal Thai Air Force、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น