หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555

กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ

            เครื่องหมายประกอบด้วย
               1. ลูกระเบิด หมายถึง อาวุธและวัตถุระเบิดที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
               2. กงจักร หมายถึง กองทัพบก 
               3. ช่อมะกอก ของช่อชัยพฤกษ์ หมายถึง พลังอำนาจของความสำเร็จ
               4. สีแสดเป็น สีของเหล่าทหารสรรพาวุธ 

            เป็นหน่วยขึ้นตรงของศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก
            ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ
               1. ซ่อมสร้างยานยนต์
                  1.1 ยานยนต์สายพาน 
                  1.2 ยานยนต์ล้อ 
               2. ซ่อมสร้างส่วนประกอบใหญ่และย่อย สนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุงระดับคลังของ ทบ.
               ( กคสป.สพ.ทบ. ) 
                  เพื่อแจกจ่ายหน่วย
                  2.1 ส่วนประกอบใหญ่ (MAJOR ASSEMBLY ) 
                  2.2 ส่วนประกอบย่อย ( SUB ASSEMBLY ) 
               3. ซ่อมสร้างอาวุธ
               4. ซ่อมสร้างเครื่องควบคุมการยิง

ประวัติความเป็นมา
ทำเนียบผู้บังคับบัญชา
ภารกิจและการจัด
โครงการในพระราชดำริ
งานซ่อมสร้าง
งานวิจัยและพัฒนา
ยุทโธปกรณ์ใหม่ของกองทัพบก

หน่วยขึ้นตรง
แผนกธุรการและกำลังพล
แผนกบริการ
แผนกการเงิน
แผนกแผนและควบคุม
แผนกส่งกำลัง
หมวดพยาบาล
หมวดรักษาการ
โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์
โรงงานซ่อมสร้างอาวุธและ
เครื่องควบคุมการยิง


คลิกที่ตัวอักษรตามหัวข้อเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด  ...
งานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ ยานยนต์สายพาน อาวุธและเครื่องควบคุมการยิง
รถยนต์บรรทุก 1/4 ตัน 4x4 M151 และ M151 A1,M 151 A2 , M151 A1 C
M151 เป็นยานพาหนะประเภทช่วยรบ ที่ใช้ในการลำเลียงพลและบรรทุกสัมภาระทั่ว ๆไป
สามารถติดตั้งปืนไร้แรงสะท้อนถอย หลังขนาด 106 มม. ใช้สำหรับต่อสู้รถถังและทำลายสิ่งกีดขวาง
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน 6x6 เอ็ม 35 และ M35A1,M35A2,M35A2C
รยบ.M35 M35A1, M35A2, M35A2C ใช้ลำเลียงกำลังพลและบรรทุกสัมภาระทั่วไป
รถถังกลาง M60 A1 และ รถถังกลาง M48 A 5
ถ.กลาง M48 A 5, ถ.กลาง M60 A1 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วย
ปืนใหญ่ รถสายพานกู้ซ่อม M88 A1 เป็นยานพาหนะประเภทรถช่วยรบ ใช้ลากจูงและกู้ซ่อม
รถถัง และเครื่องมือกลทั้งปวง
รถถังเบา 32 (สติงเรย์) (ถ.เบา 32 สติงเรย์)
เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 105 มม.ยิงได้ทั้งขณะรถหยุด อยู่กับที่และขณะเคลื่อนที่
รถสายพานติดปืนต่อสู้อากาศยาน อัตตาจร 10 ขนาด 40 มม.(คู่) M42,M42 A1
(รส.ปตอ.M42)
เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน
อัตตาจร ขนาด 40 มม.(คู่) M42 มีอัตราการยิงเร็วสูง
รถสายพาน 30T85 (รสพ. 30T85)
รสพ. 30T85 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้ลำเลียงพลและบรรทุกสัมภาระบรรจุผู้โดยสาร 13 นาย เป็นยานยนต์สายพานที่วิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ
รถถังเบา 05 M41, M41 A1, M41 A2, M41 A3
เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม.
รถถังเบา 21 (SCORPION) (ถ.เบา 21)
ถ.เบา 21 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้สนับสนุนการยิงด้วยปืนใหญ่ขนาด 76 มม. มีลักษณะทอดเงาต่ำ สามารถลอยตัวและขับเคลื่อนในน้ำได้
รสบก.21 เป็นยานพาหนะประเภทรถรบ ใช้เป็นรถบังคับการ ศูนย์อำนวยการยิง หรือสื่อสาร
รสก.21 เป็นยานพาหนะประเภทรถช่วยรบ ใช้ลากจูงและกู้ซ่อมรถ ถังขนาดเบาในตระกูลเดียวกันหรือใช้กู้ซ่อม เครื่องกลทั้งปวงซึ่ง ชำรุดหรือใช้งานไม่ได้
รถสายพาน M 113, M 113 A 1, M 113 A 2, M 113 A 3
รถสายพานลำเลียงพล M 113, M 113 A 1, M 113 A 2, M 113 A 3 เป็นยานพาหนะประเภท
รถรบออกแบบไว้ให้ขนส่ง ผู้โดยสารได้ 13 คน (รวมทั้งพลประจำรถ)ยังใช้บรรทุก
สัมภาระ ลำเลียงผู้ป่วย หรือบรรทุกอาวุธ ยุทโธปกรณ์ เป็นรถที่วิ่งได้ ทั้งบนบกและในน้ำ
รถเกราะ 4 X 4 คอมมานโด V-100, V-150
รถเกราะลำเลียงพล V-100, V-150 รถนี้เหมาะสำหรับการใช้เป็นรถปราบปรามจลาจล รถคุ้มกัน
ขบวน ลำเลียงพล และลาดตระเวน สามารถวิ่งได้ทั้งบนบกและในน้ำ
รถเกราะติดเครื่องยิงลูกระเบิด 81 มม. เป็นยานพาหนะประเภทช่วยรบ
รถเกราะติดปืนใหญ่ อัตตาจร ขนาด 90 มม. เป็นยานพาหนะประเภทช่วยรบ .
ปืนใหญ่ลากจูง M-198 ขนาด 155 มิลลิเมตร
ระบบควบคุมการยิง

คลิกที่ตัวอักษรตามหัวข้อเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด  ...
งานวิจัยและพัฒนา
ลาดสะพานขึ้น รกพ.ชานต่ำ 25 ตัน รุ่น TGI 450-04
การผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันสิ่งกีดขวางประเภทตะปู เรือใบ
รถดับเพลิงขั้นต้นเคลื่อนที่เร็ว
ชุดดับเพลิงขนาดเล็กที่เคลื่อนย้ายได้ง่ายและคล่องแคล่วไปยังจุดเกิดเพลิงไหม้ได้รวดเร็ว สามารถปฏิบัติภารกิจดับเพลิงในขั้นต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับปรุงรถแทรกเตอร์ เอ็ม 8 สำหรับบรรทุกเครื่องสะพานทหารช่าง
รถแทรกเตอร์ เอ็ม ๘ เพื่อใช้บรรทุกชิ้นส่วนสะพานข้ามลำน้ำของ ทหารช่าง
การปรับปรุงรถแทรกเตอร์ เอ็ม 8 ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 10,000 ลิตร
รถแทรกเตอร์ เอ็ม ๘ เพื่อนำถังน้ำมันเชื้อเพลิงมาติดตั้ง สนับสนุนให้กับหน่วยทหารม้า
รถลาดตระเวนโจมตีเคลื่อนที่เร็ว
สนับสนุนหน่วยลาดตระเวณ อย่างรวดเร็ว มีความคล่องตัวสูง ติดอาวุธประจำหน่วย
การจัดทำรถสะเทินน้ำสะเทินบกต้นแบบ
การจัดสร้างรถสะเทินน้ำสะเทินบก ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินการ
ออกแบบและจัดสร้างขึ้นใหม่ทั้งคัน
การปรับปรุงรถยนต์บรรทุกฮีโน แบบ 6 x 4 ต้นแบบ ให้มีคุณลักษณะทางทหาร
โครงการวิจัยและพัฒนารถ ศอย. ของ ศป.
รถ ศอย. ของ ศป. ติดตั้งอุปกรณ์การยิงของ พัน.ป.ได้ แต่โต๊ะแผ่นเรขาการยิงไม่สามารถติดตั้งให้ครบ 3 โต๊ะ จึงควรปรับปรุง รถ ศอย. ของ ศป. ใหม่ โดยให้ สพ.ทบ.
โครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ.5 ตัน
โครงการพัฒนาดัดแปลง รยบ. 5 ตัน เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา ต้นแบบในการพัฒนาดัดแปลงโดยดัดแปลงเป็นเครื่องยนต์ดีเซล CUMMINS 6 CTA
โครงการเครื่องสูบน้ำ

คลิกที่ภาพเพื่อเข้าไปดูรายละเอียด..
งานวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์
ส่วนของโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์
ส่วนของโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์
ส่วนของโรงงานซ่อมสร้างอาวุธและเครื่องควบคุมการยิง
ลาดสะพานขึ้น รกพ.ชานต่ำ 25 ตัน รุ่น TGI 450-04
การปรับปรุงรถแทรกเตอร์ เอ็ม 8 สำหรับบรรทุกเครื่องสะพานทหารช่าง
การจัดทำรถสะเทินน้ำสะเทินบกต้นแบบ
โครงการวิจัยและพัฒนารถ ศอย. ของ ศป.
การผลิตชุดอุปกรณ์ป้องกันสิ่งกีดขวางประเภทตะปู เรือใบ
การปรับปรุงรถแทรกเตอร์ เอ็ม 8 ติดตั้งถังน้ำมันเชื้อเพลิงขนาด 10,000 ลิตร
การปรับปรุงรถยนต์บรรทุกฮีโน แบบ 6 x 4 ต้นแบบ ให้มีคุณลักษณะทางทหาร
รถดับเพลิงขั้นต้นเคลื่อนที่เร็ว
รถลาดตระเวนโจมตีเคลื่อนที่เร็ว
โครงการวิจัยและพัฒนารถ ศอย. ของ ศป.
งานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ ยานยนต์สายพาน อาวุธและเครื่องควบคุมการยิง
รถยนต์บรรทุก 1/4 ตัน 4x4 M151 และ M151 A1,M 151 A2 , M151 A1 C
รถถังเบา 32 (สติงเรย์) (ถ.เบา 32 สติงเรย์)
รถถังเบา 05 M41, M41 A1, M41 A2, M41 A3
รถเกราะ 4 X 4 คอมมานโด V-100, V-150
รถยนต์บรรทุก 2 1/2 ตัน 6x6 เอ็ม 35 และ M35A1,M35A2,M35A2C
รถสายพานติดปืนต่อสู้อากาศยาน อัตตาจร 10 ขนาด 40 มม.(คู่) M42,M42 A1
รถถังเบา 21 (SCORPION)
รถถังกลาง M60 A 1 และรถถังกลาง M48 A 5
รถสายพาน 30T85 (รสพ. 30T85)
รถสายพาน M 113, M 113 A 1, M 113 A 2, M 113 A 3
ระบบควบคุมการยิง

งานพัฒนาศักยภาพกำลังพล

าพถ่าย งานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ ยานยนต์สายพาน อาวุธและเครื่องควบคุมการยิงhttp://www.thaiomrd.comule.com/mainomrd.php

THAIDEFENSE-NEWS: กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ
THAIDEFENSE-NEWS: โรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ กองทัพบก
THAIDEFENSE-NEWS: แนะนำหน่วยงานราชการ: กองโรงงานซ่อมสร้าง ...
THAIDEFENSE-NEWS: โครงการวิจัยและพัฒนาชุดต้นแบบติดตั้งเครื่องยิง ...

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ5 มกราคม 2556 23:46

  กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพวุธกรุณาบอกที่อยู่ลงเว็ปด้วยจะส่งจดหมายไปไม่มีที่ตั้งเลยขอขอบคุณมากครับ

  ตอบลบ
 2. กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

  ลักษณะการดำเนินงาน :

  ข้อมูลที่อยู่
  ที่อยู่ : ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง
  อำเภอ : เมืองนครราชสีมา
  จังหวัด : นครราชสีมา
  รหัสไปรษณีย์ : 30000
  โทรศัพท์ : 0-4433-8377
  แฟกซ์ :

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ27 เมษายน 2556 08:00

  น่าจะพัฒนากล้องควบคุม ระบบปืนกล ระยะไกล บนรถขึ้นมาใช้เอง ทหารจะได้ไม่ไปล่อเป้าอยู่บนรถ ใช้รีโมดติดกล้องมองกลางคืนควบคุมเลย หรือจะนำไปใช้ ติดปืนกล แล้วควบคุมอยู่ในบังเกอร์ หรือในรถ ก็ น่าจะลด ความสูญเสียชีวิต ของกำลังพลลงได้ เด็กวิศวกรรม เด็กที่แข่งโรบอทไทย สร้างให้น่าจะได้ เพราะประเทศอื่นก็จะใช้ระบบนี้ แล้ว http://thaifasttrading.tarad.com/product.detail_185958_th_1042974

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ5 สิงหาคม 2556 00:38

  เห็นด้วยครับ ที่จะนำเด็กไทยที่มีความคิดสร้างสรรค์ หรือที่ชนะการแข่งขันสร้างหุ่นยนต์ ประกวดการแข่งขัน มาสร้างรถถังแบบไม่มีคนขับ โดยนำรถถังที่ปลดประจำการมาพัฒนาสร้างเป็นรถถังไร้คนขับ บังคับระยะไกลและเสริมเกราะเพิ่มเติม ติดอาวุธแบบปืนกลยิงเร็วอย่างน้อย2ชุดต่อ1คัน ติดกล้องตรวจจับความเคลื่อนไหว กล้องแบบอินฟาร์เรด เพื่อนำไปประจำการ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และลดการสูญเสีย ดีกว่าให้พวกฝรั่งโขมยความคิดครับ ที่เด็กไทยไปแข่งมาทั่วโลก ผมว่าเด็กไทยแก่งกว่าคนต่างชาติครับ http://www.google.co.th/#sclient=psy-ab&site=&source=hp&q=hunter+killer+tank&rlz=1W1SKPT_en&oq=Hunter+Killer+Tank&gs_l=hp.1.0.0i19l2j0i22i30i19l2.53515.53515.0.55672.1.1.0.0.0.0.219.219.2-1.1.0....0...1c..23.psy-ab..0.1.219.0VIIzpkcalk&pbx=1&bav=on.2,or.&bvm=bv.50165853,d.bmk&fp=cfbad12aa089465d&biw=1152&bih=597
  http://www.google.co.th/search?q=unman+killer+tank&rlz=1W1SKPT_en&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=Y1X_UYGUBMnhrAeM34EI&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1152&bih=597#rlz=1W1SKPT_en&tbm=isch&sa=1&q=unman+tank&oq=unman+tank&gs_l=img.3...37656.43313.0.44188.9.8.1.0.0.0.157.797.0j6.6.0....0...1c.1.23.img..9.0.0.0GTw7ykGSKQ&bav=on.2,or.&bvm=bv.50165853,d.bmk&fp=af9a43380556a2ac&biw=1152&bih=597

  ตอบลบ