หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

แนะนำหน่วยงานราชการ: กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ


กองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ

ลักษณะการดำเนินงาน :

ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ : ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ ตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอ : เมืองนครราชสีมา
จังหวัด : นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ : 30000
โทรศัพท์ : 0-4433-8377
แฟกซ์ :
อีเมล์ :
เว็บไซต์ :

ข้อมูลทั่วไป
ลักษณะหน่วยงาน : หน่วยขึ้นตรงกรมสรรพาวุธทหารบก กองทัพบก


กรมสรรพาวุธทหารบก

ประวัติกรมสรรพาวุธทหารบก

ภารกิจ มีหน้าที่
 - วางแผน อำนวยการ ประสานงาน แนะนำ กำกับการ ดำเนินการ วิจัยและพัฒนา
เกี่ยวกับการผลิตจัดหา ส่งกำลังซ่อมบำรุง และการบริการ
 
 - กำหนดหลักนิยมและทำตำรา ตลอดทั้งการฝึกและศึกษา ทั้งนี้เกี่ยวกับกิจการ
และสิ่งอุปกรณ์ของเหล่าทหารสรรพาวุธ  มีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกเป็นผู้บังคับ
บัญชารับผิดชอบการแบ่งมอบ เป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพบก ขอบเขต
ความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สำคัญ
 • เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงานกำกับการและดำเนินการ
  เกี่ยวกับการผลิตส่งกำลัง ซ่อมบำรุงและ การบริการสิ่งอุปกรณ์สาย
  สรรพาวุธให้กับหน่วยต่าง ๆของกองทัพบกและหน่วยอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ
 • เสนอแนะนำให้คำแนะนำทางวิชาการ เกี่ยวกับกิจการสายสรรพาวุธ
 • วิจัย พัฒนา กำหนดหลักนิยม จัดทำตำราและคู่มือ เกี่ยวกับวิทยาการ
  และสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ
 • วางแผน อำนวยการ จัดทำหลักสูตร แนวสอนและดำเนินการฝึกและศึกษา
  กำลังพลเหล่าทหารสรรพาวุธ และเหล่าทหารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ

กรมสรรพาวุธทหารบก
ที่อยู่ : 53 ถนนทหาร แ่ขวงถนนนครไ่ชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทรศัพท์ : 02-2431061-7
เว็บไซต์ : http://www.rta.mi.th/tec-div-ord/mywab/mianwab3.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น