หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

ภาพชุดพิธีรับมอบยานเกราะ Stryker RTA ICV

พล.อ. อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก รับมอบ ยานเกราะล้อยาง 8X8 “ Stryker M1126 ” จำนวน 4 คันแรก จาก พล.อ. Robert B. Brown ผบ.กกล.ทบ.สหรัฐฯ ภาคพื้นแปซิฟิก ที่กองบัญชาการกองทัพบก เมื่อ 12 ก.ย. 2562

กองทัพบกได้มีแนวทางเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 11 เพื่อให้มีโครงสร้างการจัดหน่วยแบบกระทัดรัด มีความทันสมัยสอดคล้องกับหลักนิยมของกองทัพสหรัฐฯ รวมทั้งเพื่อให้เป็นกองพลหน่วยกำลังรบต้นแบบของ กองทัพ ซึ่งมีการเปรียบเทียบการจัดหน่วยแบบกองพลน้อยของสหรัฐฯ (Brigade Combat Team : BCT) เนื่องจากที่ผ่านมากองทัพบกยังคงใช้หลักนิยมของกองทัพสหรัฐฯ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ดังนั้น ในการปรับโครงสร้างนี้ จึงมีความต้องการยานเกราะที่เหมาะสมกับการใช้งานแบบยานรบทหารราบ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของหน่วยกำลังรบต้นแบบของกองทัพบกให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และจากการเยือนสหรัฐ (ฮาวาย) อย่างเป็นทางการของ ผู้บัญชาการทหารบก และคณะ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ได้มีการหารือร่วมกับ พลเอก Robert B Brown ผู้บัญชาการกองกำลังทางบกสหรัฐอเมริกาประจำภาคพื้นแปซิฟิก (United States Army Pacific : USARPAC) เกี่ยวกับการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker ที่ประจำการอยู่ใน กองทัพสหรัฐฯ โดยทาง USARPAC พร้อมสนับสนุนการจัดหาในราคาที่เหมาะสม ซึ่งกองทัพบกได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการจัดหายานเกราะล้อยาง และได้พิจารณาเลือกยานเกราะล้อยาง Stryker ของ กองทัพสหรัฐฯ เนื่องจากเป็นยุทโธปกรณ์ที่อยู่ในสายการส่งกำลังบำรุงในปัจจุบัน จึงอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน รวมถึงมีแนวทางการสนับสนุนชิ้นส่วนซ่อมที่ชัดเจน (ผ่านทางวิธี Foreign Military Sales : FMS) และในห้วงเดือนเมษายน 2562 กองทัพบกได้เสนอความต้องการในการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker RTA ICV (StrykerRoyal Thai Army Infantry Carrier Vehicle) เพื่อสนับสนุนภารกิจปรับโอนหน่วยออกนอกกองทัพบก และภารกิจเสริมสร้างกองพลทหารราบที่ 11 จากสหรัฐฯ รวมทั้งสิ้นจำนวน 70 คัน เป็นการจัดหาโดยใช้งบประมาณกลางของรัฐบาล วงเงิน 2,860,000,000 บาท จำนวน 37 คัน และจัดหาโดยใช้งบประมาณของกองทัพบก วงเงิน 850,000,000 บาท จำนวน 10 คัน รวมถึงจากการช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ อีกจำนวน 23 คันการจัดหายุทโธปกรณ์ครั้งนี้ เป็นการดำเนินการจัดหายุทโธปกรณ์ โดยวิธี FMS ในลักษณะการจัดหายุทโธปกรณ์แบบองค์รวม (Total Package Approach) พร้อมระบบอาวุธ การบริการสนับสนุนระบบส่งกำลังบำรุงแบบบูรณาการชิ้นส่วนซ่อมควบคู่ กับการฝึกศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ทั้งนี้ ยานเกราะล้อยางที่ได้จัดหาในครั้งนี้ เป็นสิ่งอุปกรณ์คงคลังของสหรัฐฯ โดยสหรัฐฯ ได้จ้างบริษัทผู้ผลิต (General Dynamics Land System) ทำการปรับปรุงให้อยู่ในสภาพใหม่พร้อมใช้งาน (Condition A)

จากการจัดหายานเกราะล้อยาง Stryker RTA ICV ในครั้งนี้ ทำให้กองทัพบกได้รับยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัยสอดคล้องกับหลักนิยม และการปรับโครงสร้างการจัดหน่วย เพื่อให้เป็นกองพลหน่วยกำลังรบต้นแบบของกองทัพบก โดยเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถที่ได้จากยานเกราะกับการใช้งานเป็นยานรบของทหารราบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติของหน่วยกำลังรบของกองทัพบก เช่น ลดการสูญเสียกำลังพล และเป็นการออมกำลังจากการเคลื่อนที่ภายใต้เกราะกำบัง อีกทั้ง การได้รับความช่วยเหลือทางทหารจากสหรัฐฯ ยังคงเป็นผลดีในด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงของประเทศไทยอีกทางหนึ่งด้วย... Photo Sompong Nondhasa
กองทัพบกไทยจัดหา STRYKER รวม 4 แบบ .... คือ รุ่น รถทหารราบ M1126 ICV , รถติดตั้ง ค.120 มม. M1129 CM, รถบังคับการ M1130 CV, รถพยาบาล M1133 MEV ในล็อตแรก (รวมที่แถมให้) ทั้งหมด 70 คัน ประจำการในกองพลทหารราบที่ 11 นอกเหนือจากใช้งานทางทหารแล้ว STRYKER ยังสามารถปฏิบัติในภารกิจ ช่วยเหลือในกรณีภัยพิบัติต่างๆ ได้ด้วย รวมถึงเหตุการณ์วิกฤติอื่นๆ เหมาะสำหรับการรักษาความมั่นคงตามชายแดน STRYKER สามารถเข้าไปได้ทุกพื้นที่ทั้งในภูมิประเทศและในเมือง 

คุณลักษณะและขีดความสามารถของ STRYKER M1126 ...น้ำหนักรถ 16.13 ตัน น้ำหนักพร้อมรบ 17.94 ตัน ยาว 7.28 เมตร กว้าง 3.80 เมตร สูง 3.30 เมตร วงเลี้ยว 17.90 เมตร ไต่ลาดชัน 60% ไต่ลาดเอียง 30% ข้ามเครื่องกีดขวาง 60 ซม. ข้ามช่องว่าง 2 เมตร น้ำหนักที่ Tow Bar รองรับ 22.68 ตัน การขับเคลื่อนแบบ 4 ล้อ หรือ 8 ล้อ ความเร็วสูงสุด 120 กม./ชม. ความเร็วสูงสุดถอยหลัง 12 กม./ชม. ถังจุน้ำมันเชื้อเพลิง 2 ข้างๆ ละ 100 ลิตร อาวุธ ปืนกลหนัก M2 ขนาด 12.7 มม. 1 กระบอก เครื่องยิงลูกระเบิดควันด้านขวา 16 ท่อ ด้านซ้าย 24 ท่อ ด้านหน้า 8 ท่อ บรรทุกกำลังพลได้ 9+2 นาย

STRYKER ประสบผลสำเร็จและมีชื่อเสียงสามารถปฏิบัติการได้เป็นอย่างดี ช่วยคุ้มครองทหาร ในสงครามอิรัค มาแล้ว ...Photo Sompong Nondhasa
--------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น