หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562

RTAF : โครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูล GIS ของ ทอ. 、。。

โครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศกองทัพอากาศ 、。。
By RTAF 、。。


ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (อังกฤษ: geographic information system, GIS) คือ กระบวนการทำงานเกี่ยวกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial data) ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ โดยการกำหนดข้อมูลเชิงบรรยายหรือข้อมูลคุณลักษณะ (attribute data) และสารสนเทศ เช่น ที่อยู่ บ้านเลขที่ ที่มีความสัมพันธ์กับตำแหน่งในเชิงพื้นที่ (spatial data) เช่น ตำแหน่งบ้าน ถนน แม่น้ำ เป็นต้น ในรูปของ ตารางข้อมูล และ ฐานข้อมูล 、。。

ระบบ GIS ประกอบไปด้วยชุดของเครื่องมือที่มีความสามารถในการเก็บรวบรวม ปรับปรุงและการสืบค้นข้อมูล เพื่อจัดเตรียม ปรับแต่ง วิเคราะห์และการแสดงผลข้อมูลเชิงพื้นที่ เพื่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ซึ่งรูปแบบและความสัมพันธ์ของข้อมูลเชิงพื้นที่ทั้งหลาย จะสามารถนำมาวิเคราะห์ด้วย GIS ให้สื่อความหมายในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่สัมพันธ์กับช่วงเวลาได้ 、。。

ข้อมูลใน GIS ทั้งข้อมูลเชิงพื้นที่และข้อมูลเชิงบรรยาย สามารถอ้างอิงถึงตำแหน่งที่มีอยู่จริงบนพื้นโลกได้โดยอาศัยระบบพิกัดทางภูมิศาสตร์ (geocode) ซึ่งจะสามารถอ้างอิงได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม ข้อมูลใน GIS ที่อ้างอิงกับพื้นผิวโลกโดยตรง หมายถึง ข้อมูลที่มีค่าพิกัดหรือมีตำแหน่งจริงบนพื้นโลกหรือในแผนที่ เช่น ตำแหน่งอาคาร ถนน ฯลฯ สำหรับข้อมูล GIS ที่จะอ้างอิงกับข้อมูลบนพื้นโลกได้โดยทางอ้อม และข้อมูลทางทหารที่จำเป็นในการปฏิบัติการ 、。。

Geographic Information System 、。。

A Geographic Information System (GIS) .. is a system designed to capture, store, manipulate, analyze, manage, and present spatial or geographic data .. GIS applications are tools that allow users to create interactive queries (user - created searches), analyze spatial information, edit data in maps, and present the results of all these operations .. GIS (more commonly GIScience) sometimes refers to geographic information science (GIScience), the science underlying geographic concepts, applications, and systems 、。。

Geospatial Intelligence 、。。

Geospatial Intelligence (GEOINT) .. is intelligence about the human activity on earth derived from the exploitation and analysis of imagery and geospatial information that describes, assesses, and visually depicts physical features and geographically referenced activities on the Earth .. GEOINT, as defined in US Code, consists of imagery, imagery intelligence (IMINT) and geospatial information 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น