หน้าเว็บ

วันพุธที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561

ตรวจความก้าวหน้าในการสร้างเรือฟริเกต เรือหลวงท่าจีน

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และคณะฯ ตรวจความก้าวหน้าในการสร้างเรือฟริเกต เรือหลวงท่าจีน ในวันที่ ๒๒ - ๒๗ ส.ค.๖๑ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท DSME เมือง OKPO สาธารณรัฐเกาหลี
รองผู้อำนวยการสำนักงานจัดหายุทโธปกรณ์ทหารเรือ และ ผอ.กบส.สยป.ทร. ร่วมคณะกับ รอง เสธ.ทร.(ด้านยุทธการ)/ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการจัดหาเรือฟริเกต ประชุมทบทวนโครงการครั้งที่ 9 กับบริษัท DSME ณ เมือง OKPO สาธารณรัฐเกาหลี

http://www.namo.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3244
http://www.namo.navy.mi.th/index.php/main/detail/content_id/3245

1 ความคิดเห็น: