หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2561

พิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ

ตามที่มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณให้ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็น ผู้บัญชาการทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ในวันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) กองทัพอากาศ จัดพิธีรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ระหว่าง พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ซึ่งเกษียณอายุราชการ กับ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ โดยประกอบพิธี ดังนี้
- เวลา ๑๓.๓๐ น. พิธีวางพานพุ่มถวายสักการะพระอนุสาวรีย์ จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ ณ โถงหน้าห้องรับรองกองทัพอากาศ
- เวลา ๑๓.๔๕ น. พิธีลงนามในเอกสารรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ ณ ห้องรับรองกองทัพอากาศ
- เวลา ๑๓.๕๐ น. พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และมอบการบังคับบัญชา ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

สำหรับพิธีสวนสนามฯ ในครั้งนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ได้ส่งมอบธงประจำตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศและแฟ้มเอกสารรับส่งหน้าที่ ให้แก่ พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ผู้บัญชาการทหารอากาศท่านใหม่ โดยกองทัพอากาศ ได้จัดกองทหารเกียรติยศ จำนวน ๔ กองพัน เข้าร่วมการสวนสนาม ประกอบด้วย
- กองพันที่ ๑ จาก กรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
- กองพันที่ ๒ จาก โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
- กองพันที่ ๓ จาก กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
- กองพันที่ ๔ จาก กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีการสวนสนามทางอากาศของหมู่บินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ จำนวน ๔ หมู่บิน ดังนี้
- หมู่บินที่ ๑ นามเรียกขาน EAGLE ประกอบด้วย เครื่องบินแบบ F-5 จำนวน ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๒๑๑ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี
- หมู่บินที่ ๒ นามเรียกขาน FALCON ประกอบด้วย เครื่องบินแบบ F-16 จำนวน ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๑๐๓ กองบิน ๑ จังหวัดนครราชสีมา
- หมู่บินที่ ๓ นามเรียกขาน SHARK ประกอบด้วย เครื่องบินแบบ GRIPEN จำนวน ๔ เครื่อง จากฝูงบิน ๗๐๑ กองบิน ๗ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
- หมู่บินที่ ๔ นามเรียกขาน DRAGON ประกอบด้วย เครื่องบินแบบ T-50 จำนวน ๓ เครื่อง จากฝูงบิน ๔๐๑ กองบิน ๔ จังหวัดนครสวรรค์

ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ได้กล่าวขอบคุณข้าราชการทหารอากาศ ที่ให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการตามนโยบายที่ให้ไว้ พร้อมทั้งกล่าวว่า “พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกล มีประสบการณ์สูง ทั้งด้านการบิน การบริหาร และวิทยาการแขนงต่างๆ พร้อมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรม มีความซื่อสัตย์ และยุติธรรม เชื่อมั่นว่าท่านสามารถเป็นผู้นำกองทัพอากาศ ให้มีความเจริญก้าวหน้าเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคได้อย่างแน่นอน”
ด้าน พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน ได้กล่าวรับมอบหน้าที่ โดยมีใจความสำคัญตอนหนึ่งว่า “กระผม ขอรับหน้าที่และการบังคับบัญชา ในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ สืบต่อจากท่าน และพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่สนองพระเดชพระคุณ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ให้สมกับที่ได้รับความไว้วางใจจากท่านและผู้บังคับบัญชา...
...จะนำพากองทัพอากาศ และจะปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความจงรักภักดี ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เสริมสร้างความรักความสามัคคี ให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันที่จะร่วมกันพัฒนาและขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อก้าวสู่กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคอย่างเป็นรูปธรรม”

พลอากาศเอก ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๑๘ นักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๒๕ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญ อาทิ
- ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงเบอร์ลิน และ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงปารีส และ รักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทยประจำกรุงโรม และ รักษาราชการผู้ช่วยทูตทหารไทยประจำกรุงเบอร์ลิน
- เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ
- เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ
- รองเสนาธิการทหารอากาศ
- ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ
ก่อนที่จะมีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้บัญชาการทหารอากาศ คนที่ ๒๕

ขอบคุณ : กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

ภาพโดย : นายกิตติเดช สงวนทองคำ /AirlinesWeek

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น