หน้าเว็บ

วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2561

พิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH

วันนี้ (4 เม.ย.2561) พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบรรจุเข้าประจำการเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นแบบ T-50TH จำนวน 4 เครื่อง เข้าเป็น “เครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 หรือ บ.ขฝ. 2” ประจำการ ณ ฝูงบิน 401 กองบิน 4 อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามที่กองทัพอากาศ ได้ดำเนินโครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นทดแทนเครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 1 (L-39) เพื่อรองรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะด้านการบิน ตลอดจนมีความพร้อมเพื่อไปปฏิบัติงานกับเครื่องบินขับไล่สมรรถนะสูงของกองทัพอากาศ โดยกองทัพอากาศได้พิจารณาจัดหาเครื่องบินแบบ T-50TH จำนวน 12 เครื่อง จากบริษัท Korea Aerospace Industries สาธารณรัฐเกาหลี แบ่งเป็นระยะที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง และระยะที่ 2 จำนวน 8 เครื่อง สำหรับระยะที่ 1 ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558ใช้ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปี 2558 -2561 ซึ่งการดำเนินการตามโครงการฯ นั้น กองทัพอากาศได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เพื่อควบคุมและกำกับดูแลการบริหารโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กองทัพอากาศกำหนด ทั้งนี้ เครื่องบิน T-50TH 2 เครื่องแรก ได้มาถึงประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 และอีก 2 เครื่อง มาถึงกองบิน 4 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561 จากนั้น เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ดำเนินการตรวจรับขั้นสุดท้าย ณ กองบิน 4 โดยเครื่องบินทั้ง 4 เครื่อง พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง ผ่านการทดสอบตามรายละเอียดที่ระบุในสัญญาทุกประการ ทั้งนี้ กองทัพอากาศมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังทางอากาศและการดำรงขีดความสามารถเพื่อปฏิบัติการทางอากาศในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สำหรับเครื่องบินขับไล่และฝึก แบบที่ 2 เป็นเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นที่มีความทันสมัยในระดับแนวหน้าของโลก มีสมรรถนะ ขีดความสามารถ เทคโนโลยี และระบบ Avionics เหมาะสมสำหรับการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้นของกองทัพอากาศ รวมทั้งมีระบบการฝึกอบรมแบบบูรณาการ/ระบบสนับสนุนการปฏิบัติการ สำหรับทำการฝึกบินภาคพื้นผ่านเครื่องฝึกบินจำลอง และระบบการฝึกบินทางยุทธวิธี สำหรับการฝึกบินจริงในภาคอากาศ ซึ่งสามารถสร้างสถานการณ์การฝึกเสมือนจริงเพื่อฝึกการใช้งานระบบ Avionics เรดาร์ Sensor ระบบอาวุธ และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น และลดค่าใช้จ่ายในการฝึกบินลง นอกจากนี้เครื่องบินขับไล่และฝึกแบบที่ 2 สามารถปฏิบัติภารกิจได้ครอบคลุมทั้งกิจเฉพาะหลัก ได้แก่ การฝึกนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น และกิจเฉพาะรอง ได้แก่ การโจมตีทางอากาศ รวมถึงการค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบได้อีกด้วยภาพ/ข่าว กองประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ //Sompong Nondhasa

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น