หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

Multi - Lateral Combined Exercise Cope Tiger 2018 、。。


เผยแพร่เมื่อ 27 เม.ย. 2018
Cope Tiger 2018 、。。
Multi - Lateral Combined Exercise Cope Tiger 2018 、。。
22 - 23 มี.ค.2561 、。。
By RTAF 、。。

การฝึกผสมโคปไทเกอร์ Cope Tiger 、。。

การฝึกผสมโคปไทเกอร์เป็นการฝึกผสมทางอากาศ ที่มีการสนธิกำลังทางอากาศใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้กำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ ซึ่งการฝึกเน้นการปฏิบัติทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ จะส่งผลให้ผู้เข้ารับการฝึกพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 、。。

สำหรับการฝึกผสมโคปไทเกอร์ 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อดำรงความพร้อมรบของหน่วยบินที่เข้าร่วมการฝึกผสมฯ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศผสม และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกผสมฯ จาก 3 ประเทศ ได้แก่ ไทย สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา มีการพัฒนารูปแบบการฝึกให้เข้ากับสถานการณ์การสู้รบในปัจจุบัน จะมีการสมมติสถานการณ์เสมือนจริง ทั้งด้านการควบคุมและสั่งการ การฝึกของหน่วยต่อสู้อากาศยาน การบัญชาการและควบคุมการรบ การเคลื่อนย้ายหน่วยทางยุทธวิธี การฝึกแลกเปลี่ยน และการฝึกต่อสู้อากาศยาน 、。。

ไทย-สหรัฐฯ-สิงคโปร์ ปิดการฝึกโคปไทเกอร์ Cope Tiger 2018 、。。
อ่านต่อที่ :-
https://www.dailynews.co.th/politics/...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น