หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561

Royal Thai Air Force 、27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ 、。。


เผยแพร่เมื่อ 26 มี.ค. 2018
27 มีนาคม วันที่ระลึกกองทัพอากาศ 、。。
By RTAF 、。。

กิจการบินของไทย เริ่มต้นในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีชาวต่างชาตินำเครื่องบินมาบินแสดงให้ชาวไทยได้ชมเป็นครั้งแรก ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2454 เมื่อเห็นเช่นนั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า ประเทศไทยจำเป็นจะต้องมีเครื่องบินไว้เพื่อป้องกันภัยการคุกคามที่จะเกิดขึ้น 、。。

จอมพล สมเด็จเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ พระบิดากองทัพอากาศ ทรงย้ายที่ตั้งแผนกการบิน มาที่ตำบลดอนเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2457 และทรงยกฐานะแผนกการบินเป็น "กองบินทหารบก" เมื่อ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 ดังนั้น กระทรวงกลาโหม จึงยึดถือว่าวันนี้เป็น "วันที่ระลึกกองทัพอากาศ" 、。。

ประวัติความเป็นมาของกองทัพอากาศ 、。。
http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/Histor...

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น