หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554

การฝึกผสม SEA GARUDA 2011

การฝึกผสม SEA GARUDA 2011 เป็นการฝึกผสมทางเรือระหว่าง กองทัพเรือไทย (ทร.ไทย) กับ กองทัพเรืออินโดนีเซีย (ทร.อซ.)  การฝึกผสม SEA GARUDA ระหว่างทั้ง ๒ ประเทศนี้จะมีการผลัดเปลี่ยนการเป็นเจ้าภาพ ให้มีการฝึกปีเว้นปี 
 
ในปีนี้การฝึกนับเป็นครั้งที่ ๑๖ ที่มีกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบการฝึก ซึ่งได้มีการประชุมวางแผนการฝึกการเตรียมการในเรื่องต่างๆ เพื่อให้ การดำเนินการฝึกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และกำหนดให้มีการฝึกขึ้นในพื้นที่อ่าวไทยระหว่างใน ๒๔ กรกฎาคม ถึง ๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ โดยมีหัวข้อการฝึกที่สำคัญ ประกอบด้วยการปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การยิงอาวุธประจำเรือ การรับ – ส่ง สิ่งของในทะเล และการฝึกประลองยุทธ์

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ความชำนาญ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี ตลอดจนเสริมสร้างสัมพันธ์มิตรไมตรีอันดีระหว่างกองทัพเรือของทั้ง ๒ ประเทศ

การจัดกำลังพลเข้าร่วมฝึก นาวาเอก พีระ  อดุลยาศักดิ์ เสนาธิการ กองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้อำนวยการฝึกผสม SEA GARUDA 2011  โดยมี นาวาเอก โชคชัย  เรืองแจ่ม รองเสนาธิการกองเรือฟริเกตที่ ๑ กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม และกำลังพลจาก นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน จำนวนหนึ่งเข้าร่วมการฝึกฯ

การจัดกำลังของฝ่ายไทย ประกอบด้วยเรือจำนวน ๒ ลำ ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย มี นาวาเอก ณรงค์  จงรักภูบาล (ผู้บังคับการเรือ) และ ร.ล.รัตนโกสินทร์ มี นาวาโท วัชรชัย  พูสิทธิ์ (ผู้บังคับการเรือ)

การจัดกำลังของฝ่ายกองทัพเรืออินโดนีเซีย ประกอบด้วยเรือจำนวน ๒ ลำ เรือ KRI DIPONEGORO (CORVETTE - 365) และ KRI TONGKOL (PARTROL – 831)

ความมุ่งหมายในการฝึก การฝึกผสม SEA GARUDA 2011 ในครั้งนี้ เป็นการฝึกผสมทางเรือ มีกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกทั้ง ๒ ฝ่าย สิ่งที่จะได้รับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญในยุทธวิธี และการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ แล้ว ยังเป็นการพัฒนาขีดความสามารถขององค์บุคคล องค์วัตถุ และองค์ยุทธวิธี การฝึกให้ถือความปลอดภัยขององค์บุคคลและองค์วัตถุเป็นสำคัญเหนือผลการฝึกที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการฝึก เพื่อที่จะให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง ยังเป็นการดำรงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ซึ่งจะส่งผลให้มิตรภาพสัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างมิตรประเทศทั้ง ๒ ประเทศ ยืนยงอยู่อย่างแนบแน่นสืบไป

ชมภาพกิจกรรม
พิธีเปิดการฝึก พิธีเปิดการฝึกผสม SEA GARUDA 2011 โดยมี พล.ร.ต.ดุษฎี  สังขปรีชา ผบ.กฟก.๑ กร. เป็นประธานในพิธี ณ ทจม.กทส.ฐท.สส. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อ ๒๕ ก.ค.๕๔

ประชุมวางแผนการฝึก


การแข่งขันกีฬา หน่วยฝึกจัดให้มีการแข่งขันกอล์ฟและฟุตบอลระหว่างกำลังพลที่เข้าร่วมฝึกทั้ง ๒ ชาติ การแข่งขันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน และเป็นกันเองสมตามวัตถุประสงค์ของผู้บังคับบัญชา

การฝึกในทะเล

ที่มา: ข่าว/กิจกรรม กองเรือฟริเกตที่ 1

 

สัตหีบ-ราชนาวีไทยนำเรือรบ ฝึกร่วม...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น