หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แก้ไขข้อขัดข้อง บ.ข.๑๘ข

๒๖ พ.ค.๕๔ น.ท.เกรียงไกร สื่อซัน หน.ผ.๓ กรว.๕ฯ พร้อมคณะ ทำการแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องบินขับไล่ F-5E (บ.ข.๑๘ข) ที่กองบิน ๗
 หน.ผ.๓ กรว.๕ฯ: หัวหน้าแผนก ๓ กองโรงงานสรรพาวุธ ๕ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ที่มา: ภาพกิจกรรมของชาว กรว.๕ฯ/ http://www.apd5rtaf.org/s701.html

แผนก ๓ กรว.๕ สพ.ทอ.
มีหน้าที่รับผิดชอบ ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง
ดัดแปลง วิจัยและพัฒนา ทดสอบ อุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์
และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบของระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น ๒ ฝ่ายดังนี้
๑. ฝ่ายซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ภาคอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อม สร้าง ดัดแปลง วิจัยและพัฒนา ทดสอบอุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ภาคอากาศ
๒. ฝ่ายซ่อมและปรับเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ภาคพื้น มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการซ่อมสร้าง ดัดแปลง วิจัยและพัฒนา ทดสอบ อุปกรณ์และบริภัณฑ์สรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์และปรับเทียบมาตรฐานเครื่องทดสอบอุปกรณ์ภาคพื้น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น