หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ผลงานวิจัย ศวอ.ทอ. : โครงการพัฒนาระบบคำนวณหาพิกัดเรดาร์ข้าศึกในเวลาจริง

*ศวอ.ทอ. : ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ


วัตถุประสงค์ เพื่อต้องการหาพิกัดเรดาร์ข้าศึกเป็นระบบเวลาจริง(REALTIME) โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย ในการคำนวณ และแสดงผลในจอภาพ
ความเป็นมา 
ในการบินเพื่อตรวจจับสัญญาณเรดาร์ของข้าศึกนั้น จนท.จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า DIRECTION FINDER (DF) เพื่อตรวจจับทิศทาง ของเรดาร์ฝ่ายข้าศึก โดยเมื่อบินไปที่ตำแหน่งพิกัดหนึ่งๆ จนท.ก็จะ บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของสัญญาณเรดาร์ข้าศึก พร้อมทั้งบันทึกตำแหน่งพิกัด ของอากาศยาน ในขณะนั้น และเมื่อ บ.บินไปได้อีกระยะหนึ่ง จนท.ก็จะบันทึกข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติมอีก แล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และคำนวณหาตำแหน่งพิกัดของเรดาร์ข้าศึก การปฏิบัติงานมีปัญหาและสาเหตุดังต่อไปนี้
- ต้องใช้บุคลากรที่มีประสบการณ์สูงในการปฏิบัติงาน
- มีความยุ่งยากในการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์
- มีข้อผิดพลาดทางพิกัดสูงมาก
- มีความล่าช้าต่อการแสดงผลเพราะต้องใช้ จนท.จดบันทึกคำนวณและ วัดระยะบนแผนที่จริง หลังจากกลับลงมายัง ภาคพื้นเนื่องจากระบบ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความล่าช้า และมีความคลาดเคลื่อนสูง ทอ. จึงมีแนวความคิดในการปรับปรุงระบบให้ดีขึ้น ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง และในปี ๓๙ กองบิน ๖ พล.บ.๑ บยอ. ได้จัดทำและเสนอโครงการร่วมกับ ศวอ.ทอ. เพื่อนำคอมพิวเตอร์ และระบบ GPS มาใช้ในการปฏิบัติงาน จากนั้น ศวอ.ทอ. จึงได้นำเสนอโครงการดังกล่าว ในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานระบบอาวุธ ทอ. และได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ เมื่อ ต.ค.๔๒การดำเนินงานที่ผ่านมา ศวอ.ทอ.ได้จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ตามความต้องการของโครงการแล้ว และ ได้เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา VISUAL BASIC และ MAP BASIC เพื่อเชื่อมต่อกับโปรแกรมที่ใช้แสดงผล ในส่วนของแผนที่ ตลอดจนเชื่อมต่อกับเครื่องรับสัญญาณ GPS เข้ากับชุดคอมพิวเตอร์ ในเบื้องต้นได้ทดสอบการทำงานของระบบในห้องปฏิบัติการ ผลปรากฏว่าระบบ ทำงานได้ถูกต้องตามที่ออกแบบไว้ จึงได้นำชุดต้นแบบไปทดลองติดตั้งและทดสอบการใช้งานกับ บ.ARAVA ณ บน.๔ พล.บ.๓ บยอ. จำนวน ๒ ครั้ง ได้ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจต่อมา ศวอ.ทอได้ทำการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ได้ออกแบบไว้ ในขั้นต้นให้ใช้งานร่วมกับ ชุดเข็มทิศ แบบดิจิตอล (DIGITAL COMPASS) เพื่อให้การคำนวณทิศทาง ของเรดาร์ข้าศึกมีีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น และนำชุดต้นแบบที่ได้พัฒนาเพิ่มเติมไป ทำการติดตั้งเพื่อทดลองใช้งานกับ บ.ARAVA ณ บน.๔ พล.บ.๓ บยอ. ผลการทดสอบ และการใช้งานเป็นที่น่าพอใจ จากนั้นในเดือน ก.ค.๔๔ จึงได้แนะนำวิธีการใช้งานของ ระบบและ มอบชุดต้นแบบให้กับ จนท.ของ บน.๔ ฯ เพื่อนำไป ทดลองใช้งานจริง รวมทั้งเก็บข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อ ศวอ.ทอ.จะพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
ประโยชน์ที่จะได้รับ
- มีชุดอุปกรณ์เครื่องต้นแบบพร้อมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สำหรับการคำนวณหาพิกัด เรดาร์ข้าศึก ในเวลาจริง (REAL TIME)
- เพิ่มประสบการณ์ จนท.ที่ทำการวิจัยให้มีความรูู้้ความสามารถสูงขึ้น
การนำไปใช้งาน
ขณะนี้ การดำเนินโครงการได้สิ้นสุดลงแล้ว และได้ผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งชุดการคำนวณหาพิกัดเรดาร์ข้าศึกในเวลาจริง (REAL TIME) จะมีความสะดวก และง่ายต่อการใช้งาน จนท.ของ บน.๔ พล.บ.๓ บยอ. สามารถนำไปใช้งานจริงได้กับ บ.ARAVA เพื่อปฏิบัติภารกิจในด้าน สงครามอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป

ระยะเวลาดำเนินโครงการ
ระยะเวลาดำเนินงาน ๑ ปี ๘ เดือน ตั้งแต่ ต.ค.๔๒ ถึง พ.ค.๔๔
งบประมาณ
ใช้งบประมาณ ทอ. เป็นเงิน ๓๘๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

รายชื่อคณะทำงาน
๑. น.อ.ธวัชชัย เลื่อนฉวี                          ๒. น.อ.กรวิตต์ วัชรสินธุ์
๓. น.ท.อดทน สิทธิเวช                          ๔. น.ต.สรศักดิ์ ชาสมบัติ
๕. ร.อ.เทพ บำรุงธรรม                            ๖. ร.อ.ศมกฤต ธานีรัตน์
๗. ร.อ.สุนันท์ ชูมาลี                               ๘. ร.ท.กฤษณะ ดอนไพรคำ
๙. ร.ต.วิระชัย โยวะกา                            ๑๐. พ.อ.อ.วิชิต แสนมีสุข


http://www.rdc.rtaf.mi.th/research.php

งานวิจัยและพัฒนาจำนวนมาก ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และกำลังดำเนินการอยู่ ของ ศวอ.ทอ.
คลิกที่นี่ http://www.rdc.rtaf.mi.th/research.php        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น