หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี 2565

วันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔) เวลา ๑๐.๐๐ น. พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๕ ณ สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

โดยภายหลังพิธีเปิดการแข่งขันฯ กองทัพอากาศได้จัดให้มีการสาธิตการใช้กำลังทางอากาศของฝูงบิน หน่วยรบ และส่วนสนับสนุน เพื่อให้หน่วยเกี่ยวข้องและประชาชนได้ประจักษ์ถึงคุณลักษณะ และขีดความสามารถของกำลังทางอากาศในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความมั่นคงของชาติ ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัย โดยมีการจำลองการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การบินเฝ้าตรวจและลาดตระเวน การชี้เป้าทางอากาศ และการปฏิบัติการทางไซเบอร์, การบินตอบโต้ทางอากาศเชิงรุกและเชิงรับ, การกดดันการป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึก, การลำเลียงทางอากาศ, การบินควบคุมไฟป่า การเฝ้าตรวจและลาดตระเวนทางอวกาศ การค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ การป้องกันภัยทางอากาศและต่อต้านอากาศยาน และการลำเลียงทางอากาศสายแพทย์ เป็นต้น โดยมีเหล่าทัพต่างๆ เข้าร่วมการสาธิตและสังเกตการณ์

นอกจากนี้ ยังได้จัดหน่วยมิตรประชากองทัพอากาศ ให้บริการทางการแพทย์ มอบชุดยาและเวชภัณฑ์ ผ้าห่มกันหนาว และอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนและประชาชนโดยรอบพื้นที่สนามฝึกใช้อาวุธทางอากาศชัยบาดาลอีกด้วย

สำหรับการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี เป็นกิจกรรมที่กองทัพอากาศจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบจากการแข่งขันใช้อาวุธทางอากาศในอดีต ซึ่งเป็นกิจกรรมสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของกองทัพอากาศทั่วโลก เป็นการทดสอบและประเมินขีดความสามารถการใช้อาวุธ และการปฏิบัติภารกิจของนักบิน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นรายบุคคล หมู่บิน ฝูงบิน หรือหน่วยรบ โดยในปัจจุบันได้เพิ่มเติมรูปแบบให้สอดคล้องครอบคลุมภารกิจของกองทัพอากาศมากยิ่งขึ้น ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร และการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม

ในส่วนของการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๕ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น ๒ ประเภท ๑๕ ชนิด ดังนี้

ประเภทที่ ๑ การแข่งขันทั่วไป จำนวน ๖ ชนิด ได้แก่ การใช้อาวุธแบบกระสวนขั้นมูลฐาน การใช้อาวุธทางอากาศยุทธวิธีประเภทระเบิด การบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ การบินรับ-ส่งข่าวสาร การบินรับ-ส่งบุคคลสำคัญ และการประเมินค่าเจ้าหน้าที่สนับสนุนการบิน

ประเภทที่ ๒ การบินลำเลียงทางอากาศยุทธวิธี การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การบินควบคุมไฟป่า การบินแจ้งเตือนในอากาศ การบินปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การบินค้นหาและช่วยชีวิต การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ต่อสู้อากาศยาน การประเมินค่าเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมการรบ และการปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับยุทธวิธี

กองทัพอากาศมีความมุ่งมั่นที่จะยกระดับการเป็นกองทัพอากาศที่มีคุณภาพ โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน ข้อมูลข่าวสาร และกำลังรบทางอากาศที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน เพื่อตอบสนองได้ทันเหตุการณ์
---------------------------
https://www.facebook.com/AirlineWeek/posts/4361939863903417
https://www.facebook.com/201sqdnRTAF/posts/6505755526165496
https://www.facebook.com/wing7RTAF/posts/4622823837805954
-----------------------------------------
ประมวลภาพ พิธีเปิดการแข่งขันการปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี ประจำปี ๒๕๖๕
https://www.facebook.com/AirlineWeek/posts/4361939863903417

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น