หน้าเว็บ

วันพุธที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2557

รูปภาพ_กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์

รูปภาพ_กองพันทหารม้าที่ 25 รักษาพระองค์-กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์

งานเทิดเกียรตินายพลทหารม้าที่เกษียณอายุปี 56 ที่สนามยิงปืนใหญ่ ศม.
ตรวจสภาพความพร้อมรบประจำเดือน เมื่อ 29 พ.ย.56

ประวัติความเป็นมา

เดิม กองพันทหารม้าที่ ๒๕ รักษาพระองค์ เป็นหน่วยขึ้นตรง กรมทหารม้าที่ ๕ ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๗๔/๒๕ ลง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๕ เรื่อง จัดตั้งหน่วย ในกรมทหารม้าที่ ๕ เพิ่มเติม ต่อมากองพันทหารม้าที่ ๒๕ รักษาพระองค์ ได้เปลี่ยนการบังคับบัญชาไปขึ้นตรงกับ กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ ตามคำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๗๒/๓๐ ลง ๒๔ กันยายน ๒๕๓๐ เรื่อง ปรับการจัดหน่วยและการประกอบกำลังของกรมทหารม้าใน กองพลทหารม้าที่ ๒ และได้เปลี่ยนชื่อหน่วยเป็น กองพันทหารม้าที่ ๒๕ กรมทหารม้าที่ ๔ รักษาพระองค์ ( ม.พัน.๒๕ ม.๔ รอ.) และมีสิทธิ์ประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ สว. เช่นเดียวกับ ม.๔ รอ. ตามประกาศ กองทัพบก เรื่อง การเรียกชื่อหน่วยทหารรักษาพระองค์ ลง ๓๐ มิ.ย.๓๑ ปัจจุบันกองพันทหารม้าที่ ๒๕ รักษาพระองค์ ได้ปรับการจัดหน่วยเป็นหน่วยทหารม้ารักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามประกาศกองทัพบก เรื่อง พระราชทานราชานุญาตสถาปนาหน่วยทหารเป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ลง ๓ ก.พ.๔๔ ใช้ชื่อย่อของหน่วยว่า ม.พัน.๒๕ รอ. และมีสิทธิ์ประดับอักษรพระปรมาภิไธยย่อ "ภปร" พร้อมกับ ม.๕ รอ.,ม.พัน.๒๓ รอ.,ม.พัน.๒๔ รอ.

วันสถาปนาหน่วย  ตามคำสั่งกองทัพบก ลับ (เฉพาะ) ที่ ๑๗๔/๒๕ ลง ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๒๕  เป็นคำสั่งจัดตั้งหน่วยครั้งแรก กองพันทหารม้าที่ ๒๕ รักษาพระองค์ จึงถือเอาวันที่อนุมัติของคำสั่ง เป็นวันสถาปนาหน่วย

http://www.rta.mi.th/25020u/25023u/

1 ความคิดเห็น:

  1. รายการยุทโธปกรณ์ตามที่ปรากฎในภาพมี รถถังหลัก M60A3 ,รถสายพานลำเลียงพล Type 85 และรถถังเบา Scorpion

    ตอบลบ