หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ความคืบหน้าโครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน..

ภาพถ่ายความคืบหน้าล่าสุดของ โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) / ภาพถ่ายจาก: โครงการสร้างเรือตรวจการณ์ปืน
แบบจำลองเรือตรวจการณ์ปืน เรือหลวงแหลมสิงห์ (561) / ภาพถ่ายจาก: Navy For Life

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559

การฝึกผสม CARAT 2016

การฝึกผสม CARAT 2016 ระหว่างกองทัพเรือไทย และ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีการฝึกภาคทะเล/ภาคสนาม ระหว่าง 16 - 24 มิ.ย.59 ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน และ จ.ชลบุรี
วัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความชำนาญทางด้านองค์บุคคลให้มีประสิทธิภาพในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ตนได้รับผิดชอบมากยิ่งขึ้น และทางด้านองค์ยุทธวิธีมีการปฏิบัติการวางแผนร่วมกันระหว่าง กองทัพเรือไทย กับ กองทัพเรือสหรัฐฯ ในสาขาการปฏิบัติการต่างๆ อันได้แก่ การปฏิบัติการรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเกี่ยวกับทุ่นระเบิด การปฏิบัติการตามลำน้ำ และการปฏิบัติการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีตลอดจนการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างดียิ่ง ๆ ขึ้นไป
การฝึก CARAT ที่ผ่านมา 21 ครั้ง ประสบความสําเร็จด้วยดี จากการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยและสหรัฐฯ ในอันที่จะทําให้การฝึกในแต่ละครั้งบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ทั้งสองฝ่ายที่ได้กําหนดไว้ นับตั้งแต่กํารประชุมวางแผนการฝึก การจัดการฝึก และการสรุปผลการฝึก นํามาซึ่งการพัฒนาการฝึกในสาขาปฏิบัติการปฏิบัติการต่างๆ อย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละปี

ภาพกระบวนเรือทางอากาศ ของเรือหลักที่เข้าร่วมการฝึก CARAT 2016 ระหว่าง กองทัพเรือไทย กับกองทัพเรือสหรัฐฯ
Cr. นาวาโท กำชัย เจริญพงศ์ชัย หัวหน้าผลิตสื่อและสารคดี
กำลังที่เข้าร่วมการฝึก
ฝ่ายไทย
ประกอบด้วย กองเรือยุทการ (กร.) หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.) หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.) กรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.) และ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) โดยกำลังร่วมการฝึกมีดังนี้
- เรือฟริเกต 3 ลำ ประกอบด้วย ร.ล.นเรศวร ร.ล.ตากสิน และ ร.ล.สุโขทัย 
- เรือยกพลขึ้นบก 4 ลำ ประกอบด้วย ร.ล.อ่างทอง ร.ล.สุรินทร์ ร.ล.มัตโพน และ ร.ล.ราวี
- เรือปฏิบัติการทุ่นระเบิด 2 ลำ ประกอบด้วย ร.ล.ลาดหญ้า และ ร.ล.ถลาง
- เรือตรวจการชายฝั่ง (เรือ ตกช.) 3 ลำ ชุด เรือ ต.213/ต.228- เรือปฏิบัติการความเร็วสูง 6 ลำ
- ชุดตรวจการณ์ทุ่นระเบิดจาก สอ.รฝ.
- ชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
- ชุดประดาน้ำ
- เครื่องบินตรวจการณ์ผิวน้ำ 1 ลำ (F-27 MK 200) 
- เครื่องบินตรวจการณ์ 1 ลำ (DO-228)
- เฮลิคอปเตอร์ลำเลียง 1 ลำ (Bell 212) 
- เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ 1 ลำ (S-70B) 
- เฮลิคอปเตอร์ต่อต้านเรือผิวน้ำ 1 ลำ (Super Lynx)
- กำลังรบยกพลขึ้นบก พร้อมรถสะเทินน้ำสะเทินบก 8 คัน (8 AAV)
- ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ จากกรมสรรพาวุธทหารเรือ (สพ.ทร.)
- ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ จาก กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ (กสพ.ฐท.สส.)
- ชุดแพทย์เคลื่อนที่จาก กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.)
ฝ่ายสหรัฐฯ
ประกอบด้วย กองเรือเฉพาะกิจผสมที่ 76 (Task Force 76) 
- เรือพิฆาต USS STETHEM (DDG 63) 
- เรือยกพลขึ้นบก USS ASHLAND (LSD 48)
- เรือกู้ซ่อม USNS SALVOR (T-ARS 52) 
- เรือขนสิ่งอุปกรณ์ยกพลขึ้นบก USNS MONTFORD POINT(T-ESD 1)
- เครื่องบิน P-3C Orion
- กำลังรบยกพลขึ้นบก 1 กองพัน (USMC Reinforced Company Landing Force)
- หมวดลาดตระเวน (Recon Platoon)
- รถสะเทินน้ำสะเทินบก 12 คัน (12 AAV)
- ชุดปฏิบัติการชายหาดที่ 7 (NBU -7)
- ชุดก่อสร้างเคลื่อนที่ที่ 4 (NMCB -4)
- ชุดพยาบาลที่ 6 (NEPMU -6)
- ชุดปฏิบัติการพิเศษที่ 1 (NSWU -1)
- ชุดปฏิบัติการตามลำน้ำที่ 1 (CRG -1 Det Guam)
- ชุดถอดทำลายอมภัณฑ์ที่ 5 (EODMU -5)
- วงดุริยางค์ (C7F Band)
หัวข้อการฝึกผสม CARAT 2016 ในท่า/ในสนาม
-การติดตั้งระบบ CENTRIX และการวางแผนการสื่อสาร
-การฝึกการปฏิบัติของหน่วยสนับสนุนยกพลขึ้นบก
-การฝึกรักษาความปลอดภัยให้กับกองกำลัง(Force Protection)
-การฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ (HA/DR)
-การฝึกอพยพพลเรือน (NEO)
-การฝึกถอดทำลายอมภัณฑ์
-การฝึกปฏิบัติการตามลำน้ำ
-การฝึกดำน้ำทางยุทธวิธี
-การฝึกดำรงชีพในป่า
-การฝึกลาดตระเวนในป่า/ภูเขา
-การฝึกสำรวจหาดของนาวิกโยธิน
-การฝึกของชุดปฏิบัติการพิเศษ หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ
-กิจกรรมสร้างสัมพันธ์กับชุมชน (COMREL)
-การก่อสร้างอาคารในพื้นที่ทางทหาร 
-การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์
การฝึกในทะเล
-การเดินเรือในช่องทางกวาด
-การฝึกปฏิบัติการทุ่นระเบิด
-การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยใช้ระบบ CENTRIXS
-การฝึกป้องกันภัยทางอากาศ
-การฝึกปราบเรือดำน้ำ
-การฝึกประลองยุทธ์
-การนำ ฮ. ขึ้น –ลงดาดฟ้าในเวลากลางวัน/กลางคืน 
-การฝึกทัศนะสัญญาณและการสื่อสารในทะเล
-การฝึกแปรกระบวน
-การฝึกยิงอาวุธในทะเล
รหัสการฝึกมาจากภาษาอังกฤษคำว่า CARAT ย่อมาจาก CO-OPERATION AFLOAT READINESS AND TRAINING ซึ่งหมายถึง "การฝึกความพร้อมรบร่วมกันทางทะเล" ระหว่างสหรัฐฯ กับมิตรประเทศต่าง ๆ ในแถบ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามช่วงเวลาที่เหมาะสม และใช้ชื่อการฝึกที่เหมือนกันคือ CARAT ตามด้วย ค.ศ. เช่นในปี ค.ศ.2000 ใช้ชื่อการฝึกว่า CARAT 2000 เป็นต้น ทั้งนี้กองทัพเรือได้เริ่มฝึกครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2538 (CARAT 95) โดยกองเรือฟริเกตที่ 1 และ กองเรือฟริเกตที่ 2 จะผลัดเปลี่ยนกันเป็นหน่วยรับผิดชอบในการฝึก 
:กองประชาสัมพันธ์ สำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ ที่มา:หมวดประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการฝึก CARAT 2016

การฝึกครบทั้งสามมิติของกองทัพเรือไทย : การฝึกกองทัพเรือ'59


การฝึกประจำปีของกองทัพเรือ ที่ทันสมัยที่สุดที่เคยมีมา ทั้งด้านยุทธการและการช่วยเหลือผู้ประสบภั­ย มีทั้งเรือดำน้ำสหรัฐฯ และเครื่องบินขับไล่จากกองทัพอากาศเข้าร่ว­มทดสอบขีดความสามารถของกองทัพเรือ 
ถึงแม้ไม่มีความขัดแย้งในภูมิภาคแต่เหล่านี้คือหลักประกันของประเทศ ในการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ใน video presentation การฝึกกองทัพเรือ 2559 ที่จัดทำขึ้นนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภาพล่าสุดของการผลิต รถถังหลัก OPLOT สำหรับกองทัพบกไทย

ภาพล่าสุดของการผลิต รถถังหลัก OPLOT สำหรับกองทัพบกไทย ในโรงงานของ Malyshev เป็นภาพที่ถ่ายในระหว่างที่กลุ่มนักเรียนมัธยม ของโรงเรียนแห่งหนึ่งในยูเครน เข้ามาเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559..


รวมภาพเรือหลวงแห่งราชนาวีไทย

รวมภาพสวยๆ ของเรือรบประเภทต่างๆ แห่งราชนาวีไทย ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายจากกิจกรรมการฝึกร่วม..

วันอังคารที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ภาพถ่ายกิจกรรม-การเตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนา พล.ร.9

5 มิ.ย.59-เตรียมความพร้อมการจัดงานวันสถาปนา กองพลทหารราบที่ 9 ครบรอบ 45 ปี

การฝึกของกรมทหารม้าเฉพาะกิจที่ 5 พล.ม.2รอ.


การฝึกของกรมทหารม้าเฉพาะกิจที่ 5 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ที่บ้านดีลัง จ.ลพบุรี ในวันที่ 3 พ.ค. 2559
ที่มา: Combat Zones