หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563

๒๗ มีนาคม “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” (Royal Thai Air Force Commemoration Day)

๒๗ มีนาคม “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” (Royal Thai Air Force Commemoration Day)

นับตั้งแต่เมื่อปี ๒๔๕๓ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ กิจการด้านการบินของประเทศไทยกําเนิดขึ้นเมื่อ นาย Charles van den born นักบินชาวเบลเยี่ยม ทำการแสดงการบินของเครื่องบินปีกสองชั้นแบบ Henri Farman IV (อ็องรีฟาร์ม็อง ๔) ชื่อ "Wanda" เป็นครั้งแรกที่ชาวไทยได้รู้จักกับเครื่องบิน ณ สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร)
กระทรวงกลาโหมออกคําสั่งที่ ๒๑๑/๒๑๗๑๕ เพื่อให้นายทหารสามนาย ภายหลังจากที่คัดเลือกแล้วไปเข้าเรียนโรงเรียนการบินและศึกษาวิชาการบินและการช่างอากาศในประเทศฝรั่งเศส ประกอบด้วย
๑. นายพันตรีหลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป) ผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๕
๒. นายร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ผู้รั้งผู้บังคับการกองพันพิเศษ กองพลที่ ๙
๓. นายร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ผู้บังคับกองร้อยที่ ๓ โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม

ในขณะที่นายทหารทั้งสามกําลังศึกษาวิชาการบินอยู่นั้น ทางราชการได้สั่งซื้อเครื่องบิน ๗ เครื่อง และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ได้ร่วมสมทบเงินซื้อเครื่องบินให้ทางราชการด้วย ๑ เครื่อง รวมมีเครื่องบิน ๘ เครื่อง คือ เครื่องบินเบรเกต์ ปีก ๒ ชั้น จํานวน ๔ เครื่อง และเครื่องบินนิเออปอรต์ปีกชั้นเดียวจํานวน ๔ เครื่อง

ในระยะแรกได้ใช้สนามม้าสระปทุม หรือราชกรีฑาสโมสรในปัจจุบันเป็นสนามบิน แต่ด้วยความไม่สะดวกหลายประการ จึงได้พิจารณาหาพื้นที่ที่มีความเหมาะสมต่อการบิน และได้เลือกเอาตําบลดอนเมืองเป็นที่ตั้งสนามบิน พร้อมทั้งได้ก่อสร้างอาคารต่างๆ อย่างถาวรขึ้น พร้อมกับย้ายกําลังพล อุปกรณ์และเครื่องบินไปไว้ยังที่ตั้งใหม่

ตามคําสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ ๒๙๑/๒๖๘๒๖ ลงวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๔๕๗ ให้จัดตั้ง "กองบินทหารบก" และให้ย้ายนายทหาร ๓ คน ไปดํารงตําแหน่ง ดังนี้
๑. นายพันโท พระเฉลิมอากาศ เป็นผู้บังคับการกองบิน
๒. นายพันตรีหลวงอาวุธสิขิกร เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน
๓. นายร้อยเอก หลวงทะยานพิฆาต เป็นผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน

กองทัพอากาศได้ถือเอาวันที่ ๒๗ มีนาคม ของทุกปี เป็น “วันที่ระลึกกองทัพอากาศ” และได้ยกย่องนายทหารทั้ง ๓ คน เป็น "บุพการีทหารอากาศ"

บทบาทของกําลังทางอากาศได้แสดงให้เห็นถึงความสําคัญ และมีการพัฒนาอย่างเป็นลําดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ ๑ กับพันธมิตรในยุโรป เมื่อปี ๒๔๖๐ ซึ่งทําให้ชื่อเสียงและเกียรติภูมิของชาติเป็นที่ยอมรับและยกย่องเป็นอันมาก

ต่อมาทางราชการได้ยกฐานะกองบินทหารบกขึ้นเป็น “กรมอากาศยานทหารบก” ในปี พ.ศ.๒๔๖๕ กระทรวงกลาโหม ได้พิจารณาเห็นว่ากําลังทางอากาศ มิได้มีความสําคัญเฉพาะทางด้านการทหารเท่านั้น แต่มีประโยชน์อย่างกว้างขวางต่อกิจการด้านอื่นๆ อีกด้วย จึงได้แก้ไขการเรียกชื่อจากกรมอากาศยานทหารบกเป็น “กรมอากาศยาน” และเป็น “กรมทหารอากาศ” ในเวลาต่อมา โดยให้อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมโดยตรง พร้อมทั้งได้มีการกําหนดยศทหารและการเปลี่ยนแปลงเครื่องแบบจากสีเขียวมาเป็นสีเทาดังเช่นปัจจุบัน

ต่อมากระทรวงกลาโหม ได้ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้นเป็น “กองทัพอากาศ”เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๔๘๐ ภายหลังจึงได้กําหนดให้วันที่ ๙ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันกองทัพอากาศ”

กําลังทางอากาศได้พัฒนารุดหน้าอย่างรวดเร็ว และเป็นกําลังสําคัญในการปกป้องรักษาอธิปไตยของชาติอาทิ กรณีพิพาทอินโดจีนฝรั่งเศส สงครามมหาเอเชียบูรพา และการปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ รวมทั้งเข้าร่วมกับกองกําลังสหประชาชาติ ในสงครามเกาหลีและพันธมิตรในสงครามเวียดนาม ตลอดจนการปฏิบัติการรักษาสันติภาพร่วมกับสหประชาชาติในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก จากเครื่องบินใบพัดเพียง ๘ เครื่องในอดีตจนถึงเครื่องบินไอพ่นที่ทันสมัยในปัจจุบัน กองทัพอากาศขอยืนยัน
ที่จะดํารงความมุ่งมั่นในภารกิจที่จะพิทักษ์รักษาเอกราชและอธิปไตยของชาติไว้ให้มั่นคงสถาพรสืบไป
http://www.rtaf.mi.th/th/DailyNews/27-%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1%202563.pdf
http://www.rtaf.mi.th/th/EventActivities/Pages/C20200326.aspx
https://issuu.com/rtafnews/docs/2020-03

RAFALE FRENCH NAVY PILOTS - CHILLOUT 6


วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมทำการบินกับ บข. F-16 MLU

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ร่วมทำการบินกับเครื่องบินขับไล่ F-16 MLU ในการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 .... พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ในส่วนของการฝึกภาคสนามส่วนกองทัพอากาศ ในโอกาสนี้ ได้ร่วมทำการบินสังเกตการณ์ในที่นั่งหลัง กับเครื่องบินขับไล่แบบที่ 19/ก หรือ F-16 MLU หน่วยบินแยก ฝูงบิน 403 โดยมี พลอากาศตรี สรรพชัย ศิลานิล ผู้อำนวยการสำนักยุทธการและการฝึก กรมยุทธการทหารอากาศ ในฐานะ ผู้อำนวยการกองอำนวยการฝึกคอบร้าโกลด์ 2020 ส่วนกองทัพอากาศ และ นาวาอากาศเอก จักรกฤษณ์ ธรรมวิชัย ผู้บังคับการกองบิน 1 ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองบิน 1 จังหวัดนครราชสีมา …ภาพ-ข่าว กองประชาสัมพันธ์ กองทัพอากาศ
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2191172350985864&set=pcb.2191174494318983&type=3&theater


วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

F-16 A (eMLU) เครื่องแรกที่ได้รับการปรับปรุง ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ขึ้นทำการบินครั้งแรก

เครื่องบินรบ F-16 หมายเลข TS-1610 เครื่องแรก ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ที่ผ่านการปรับปรุงตามโปรแกรม eMLU ขึ้นทำการบินครั้งแรก ที่ฝูงบิน 3...เมื่อวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

F-16 A/B จำนวน 10 เครื่อง ของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย เข้ารับการอัพเกรด ภายหลังผ่านการใช้งานมา 30 ปี (1989 - 2019) การอัพเกรดดำเนินการโดย PT Dirgantara Indonesia และทีมงานของบริษัท Lockheed Martin โดยเป็นการปรับปรุงโครงสร้าง ตามโปรแกรม Falcon Star การปรับปรุงนี้ทำให้เครื่องบินสามารถทำการบินได้ถึง 8,000 ชั่วโมงบิน และการปรับปรุงตามโปรแกรม eMLU ในส่วนของระบบ AVIONIC และ ระบบอาวุธ

โดยผู้แทนของกองทัพอากาศอินโดนีเซีย ได้กล่าวในวันพิธีการขึ้นบินครั้งแรกของ F-16 TS-1610 ว่า "เครื่องบินของเราที่ได้รับการอัพเกรดแล้ว มีขีดความสามารถเทียบเท่าประเทศที่พัฒนาแล้ว" จากคำกล่าวยังไม่มีรายละเอียดของการปรับปรุง และขีดความสามารถของเครื่องบินมีเพิ่มมากขึันเพียงใด แต่คาดว่า เครื่องบินน่าจะสามารถใช้อาวุธระยะไกลกว่าสายตา BVR ,ระเบิด JDAM...อุปกรณ์อื่นๆ อาทิ กระเปาะชี้เป้า Sniper ATP และหมวกบินติดศูนย์เล็ง JHMC เป็นต้น และในส่วนของระบบเรดาร์ ไม่แน่ใจว่าเป็นเรดาร์ใหม่เลย หรือเรดาร์เดิมที่อัพเกรดให้มีขีดความสามารถเพิ่มมากขึ้น

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Royal Thai Air Force SAAB JAS-39C/D Gripen Exercise Pitch Black 2018

Exercise Pitch Black 2018 witnessed many firsts, and one of those was the return arrival of the Royal Thai Air Force with their SAAB JAS-39C/D Gripen Fighters from 701 Squadron, which are based at RTAF Base Surat Thani, in the southern region of Thailand. This deployment created many opportunities for the visiting crews and participating nations associated with ExPB18 to perfect their skills in the art of aerial warfare.
ASO’s videographer Mark Pourzenic was privileged to have obtained access during one of the morning launches and afternoon recoveries during the Exercise at RAAF Base Darwin as the Gripens taxied out for departure and their return.