หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

RTAF Knowledge Management 2018 、。。


RTAF Knowledge Management 2018 : การจัดการความรู้ของกองทัพอากาศ 2561 、。。
By RTAF 、。。


ทอ.จัดงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรม และ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพกองทัพอากาศ ครั้งที่ 35 ประจำปี 2561 เมื่อ 22 สิงหาคม 2561 มุ่งหวังนำกองทัพอากาศก้าวไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน 、。。

“บิ๊กจอม” แนะ 3 ปัจจัยที่เป็นหัวใจพัฒนากำลังพล ทอ.และเป็นหลักในการขับเคลื่อน ทอ.สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืนในยุค 4.0 และเป็นกองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค 、。。

อ่านต่อที่ :-
https://www.dailynews.co.th/politics/...

แผนแม่บท การจัดการความรู้ของกองทัพอากาศ .. KM สู่ LO :-
https://drive.google.com/file/d/1Zd9w...
https://drive.google.com/file/d/12WEW...

Knowledge Management 、。。

Knowledge management (KM) is the process of creating, sharing, using and managing the knowledge and information of an organisation .. It refers to a multidisciplinary approach to achieving organisational objectives by making the best use of knowledge 、。。

An established discipline since 1991, KM includes courses taught in the fields of business administration, information systems, management, library, and information sciences .. Other fields may contribute to KM research, including information and media, computer science, public health and public policy .. Several universities offer dedicated master's degrees in knowledge management 、。。

Many large companies, public institutions and non - profit organisations have resources dedicated to internal KM efforts, often as a part of their business strategy, IT, or human resource management departments .. Several consulting companies provide advice regarding KM to these organisations 、。。

Knowledge management efforts typically focus on organisational objectives such as improved performance, competitive advantage, innovation, the sharing of lessons learned, integration and continuous improvement of the organisation .. These efforts overlap with organisational learning and may be distinguished from that by a greater focus on the management of knowledge as a strategic asset and on encouraging the sharing of knowledge .. KM is an enabler of organisational learning 、。。

4 Learn Concept 、。。
Learn to Learn .. LO : Learning Organisation
Learn to Share .. KM : Knowledge Map
Learn to Connect .. CoP : Community of Practice
Learn to Innovate .. Innovation

Knowledge Map 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

Knowledge Management 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑​ 、。。
http://www.rtaf.mi.th/th/Documents/Pu...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น