หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ข้อมูล กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ

ภารกิจ: กองเรือฟริเกตที่ ๒ มีหน้าที่จัด และเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ
ประวัติ: กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ โดยกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้กองทัพเรือปรับโครงสร้างหน่วยกำลังรบใหม่ โดยจัดแบ่งกองเรือตามประเภทจากเดิม ๔ กองเรือ เป็น ๙ กองเรือ ต่อมากองทัพเรือได้รับมอบเรือฟริเกตชุด เรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งต่อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน ๔ ลำ คือ เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี โดย เรือหลวงเจ้าพระยา ได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นลำแรก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ แทนพระองค์ ทรงเจิมเรือชุด เรือหลวงเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการใน กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยตลอดมา และในปี ๒๕๓๗ กองทัพเรือได้รับมอบ เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน โดยให้สังกัดกับกองเรือฟริเกตที่ ๒
กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ มีหน้าที่ในการจัดและเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ จนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การจัดเรือปฏิบัติราชการกองเรือภาค ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน การจัดกระบวนเรือคุ้มกัน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ในการเดินทางจากประเทศสเปนกลับมายังประเทศไทย การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมาทำให้กำลังพลของกองเรือฟริเกตที่ ๒ มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในทะเล ดังนั้น กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติสืบไป
กำลังรบของกองเรือ..
กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ มีประจำการด้วยเรือฟริเกตทั้งสิ้นจำนวน 6 ลำ ที่เป็นกำลังรบหลักของกองเรือ อันประกอบด้วย เรือหลวงเจ้าพระยา (455) ,เรือหลวงบางปะกง (456) ,เรือหลวงกระบุรี (457) ,เรือหลวงสายบุรี (458) ,เรือหลวงนเรศวร (421) และ เรือหลวงตากสิน (422)
ร.ล.เจ้าพระยา was commissioned On 5 April 1991
ร.ล.บางปะกง                                                                   On 20 July 1991
ร.ล.สายบุรี                                                                       On 16 January 1992
ร.ล.กระบุรี                                                                        On 4 August 1992
ร.ล.นเรศวร                                                                       On 15 December 1994
ร.ล.ตากสิน                                                                       On 28 September 1995

เรือรบส่วนหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 2 กองเรือยุทธการ ได้รับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้พร้อมรับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรือที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว คือ เรือหลวงกระบุรี (457) ,เรือหลวงสายบุรี (458) ,เรือหลวงนเรศวร (421) และ เรือหลวงตากสิน (422)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประมวลภาพเรือฟริเกต ของกองเรือฟริเกตที่ 2 ฯ
เรือฟริเกต ชุดเรือหลวงนเรศวร (2 ลำ)
เรือฟริเกต ชุดเรือหลวงกระบุรี (2 ลำ)
เรือฟริเกต ชุดเรือหลวงเจ้าพระยา (2 ลำ)

1 ความคิดเห็น: