หน้าเว็บ

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการปรับปรุง เรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร

น.อ.ไพศาล วงค์เมฆ ผู้บังคับการ ร.ล.นเรศวร ให้การต้อนรับคณะกรรมการอำนวยการปรับปรุง เรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร ในการสำรวจพื้นที่และระบบต่างๆ ภายในเรือ เมื่อ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔


ที่มา: กองเรือฟริเกตที่ 2

โครงการปรับปรุงเรือฟริเกตชุด ร.ล.นเรศวรความเป็นมา
    ทร. อนุมัติแผนการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๒ ภายใต้ผลผลิต การเตรียมกำลังและใช้กำลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน โดยกำลังกองทัพเรือ สำหรับกิจกรรมการเตรียมความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร จำนวน ๒ ลำ ก่อหนี้ผูกพัน ๕ ปี (งป.๕๒ - งป.๕๖)
๑.   การดำเนินการที่ผ่านมา
     ๑.๑   ทร.บรรจุความต้องการงบประมาณโครงการปรับปรุงเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร ไว้ในโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีเริ่มใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔  ตั้งแต่ปีงบประมาณ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ (เป็นไปตามที่ ทร.เสนอไว้)
     ๑.๒   เมื่อ  ๖ ต.ค.๕๓ ทร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุดร.ล.นเรศวร (กฟน.) โดยมี พล.ร.อ.สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ และ ปษ.พิเศษ ทร.(๒)เป็นประธานกรรมการ
     ๑.๓   เมื่อ  ๑ พ.ย.๕๓ กฟน.ได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างสัญญา/ข้อตกลงซื้อหรือจ้างสำหรับโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร
๒.  แผนงานการดำเนินการ
     ๒.๑ ทบทวนแนวความคิดในการปฏิบัติการและการส่งกำลังบำรุง (Concept of Operations and Concept of Logistics Support) ตลอดจนให้มีการศึกษารายละเอียดแนวความคิดในการใช้งานและคุณลักษณะทางด้านเทคนิคของระบบหลักที่จะทำการปรับปรุง ธ.ค.๕๒ - ก.พ.๕๓

- การทบทวนความต้องการเบื้องต้น (Staff Target: ST) ภายใน ก.พ.๕๓

- ประชุม กฟน. รับทราบรายงานผลการศึกษาฯ ระบบป้องกันภัยทางอากาศ ๑๗ ก.พ.๕๓

- ประชุม กฟน. รับทราบรายงานผลการศึกษาฯ ระบบอาวุธปราบเรือดำน้ำ ๒ มี.ค.๕๓

- ประชุม กฟน. รับทราบรายงานผลการศึกษาฯระบบสื่อสารและสงครามอิเล็กทรอนิกส์และระบบอำนวยการรบ ๓ มี.ค.๕๓

- ประชุม กฟน. รับทราบรายงานผลการศึกษาฯการสนับสนุน การรื้อถอน ติดตั้ง และทดสอบทดลอง ๕ มี.ค.๕๓

- คณะทำงานทุกคณะ รายงานผลการศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอ กฟน. (ผ่านฝ่ายเลขานุการฯ) ๑๕ มี.ค.๕๓
     ๒.๒ แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด SR ฯ ภายใน มี.ค.๕๓
     ๒.๓ รับทราบผลการพิจารณากรอบงบประมาณขั้นต้นของสำนักงบประมาณ และ/หรือ ครม. ก.พ. - มี.ค.๕๓
     ๒.๔ ประชุม กฟน. พิจารณากำหนดขอบเขตงานปรับปรุงฯ สำหรับงบประมาณ ๒๕๕๔ ประมาณ ๒๖ มี.ค.๕๓
     ๒.๕ พิจารณาทบทวน TOR สำหรับการคัดเลือกแบบฯ พ.ค. - ต้น ก.ค.๕๓
     ๒.๖ ออกหนังสือเชิญชวนยื่นข้อเสนอแบบปรับปรุงเรือฯ ประมาณ ๑๒ ก.ค.๕๓
    ๒.๗ พิจารณาคัดเลือกแบบปรับปรุงเรือฯ ๒๗ ส.ค. - ๓๐ ก.ย.๕๓
    ๒.๘ เชิญบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกแบบปรับปรุงเรือฯ มาเสนอราคา ต.ค.๕๓
    ๒.๙ เจรจาต่อรอง ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง และร่างสัญญาฯ พ.ย. - ธ.ค.๕๓
   ๒.๑๐ ลงนามในสัญญาฯ ธ.ค.๕๓ - ม.ค.๕๔
   ๒.๑๑ ดำเนินงานปรับปรุงเรือฯ ม.ค.๕๔ - ก.ย.๕๗
๓.  ความก้าวหน้าโครงการฯ        
     ๓.๑ เมื่อ ๖ ต.ค.๕๓ คณะกรรมการคัดเลือกแบบฯ ได้ประกอบผลการพิจารณาข้อเสนอแบบระบบการรบสำหรับโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร โดยแบบการรบที่ได้รับการคัดเลือกได้แก่ แบบระบบการรบของบริษัท Saab AB (Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน
     ๓.๒ เมื่อ ๑๘ ต.ค.๕๓ ได้มีหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการบริษัท SaabAB (Publ)  ราชอาณาจักรสวีเดน (ผ่านบริษัท เอวิเอ แซทคอม จำกัด)ขอให้ยืนยันข้อเสนอแบบระบบการรบ และคุณลักษณะทางเทคนิค สำหรับการปรับปรุงเรือฯระยะที่ ๑ ตามที่ได้ยื่นเสนอมา
     ๓.๓ เมื่อ ๒๙ พ.ย.๕๓ บริษัท SaabAB (Publ)  ราชอาณาจักรสวีเดนได้ยื่นเสนอแบบระบบการรบ ณ ห้องประชุม สยป.ทร.    

            - เมื่อ ๖ ต.ค.๕๓ ทร. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการปรับปรุงเรือฟริเกต ชุด ร.ล.นเรศวร(กฟน.) โดยมี พล.ร.อ.สุรศักดิ์  หรุ่นเริงรมย์ และ ปษ.พิเศษ ทร.(๒) เป็นประธานกรรมการ
           -  เมื่อ ๕ พ.ย.๕๓ ทร. ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จ้าง โครงการจัดหายุทโธปกรณ์ที่ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๔ สำหรับโครงการปรับปรุงเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร จำนวน ๒ ลำ ผูกพันงบประมาณ ๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ จำแนกเป็น ๓ รายการจัดซื้อ ดังนี้
               ๑. การจัดซื้อระบบอำนวยการรบ ระบบตรวจการณ์ และระบบสื่อสาร
               ๒. การจัดซื้อ MK41 VLS   
               ๓. การจัดซื้อระบบ Tactical DataLink 
     ๓.๔   กฟน. ได้อนุมัติให้แบบระบบการรบของบริษัท Saab AB(Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน เป็นแบบระบบการรบที่ได้รับการคัดเลือกสำหรับการจัดหาและได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัทฯมายื่นข้อเสนอราคาต่อประธานกรรมการจัดซื้อฯ โดยวิธีพิเศษ (ผช.เสธ.ทร.ฝยก.)และคณะกรรมการจัดซื้อฯ ได้พิจารณาข้อเสนอราคาและเจรจาต่อรองจนถึงที่สุดแล้วซึ่งบริษัทฯ ยินดีลดราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญาฯ 
     ๓.๕   สพ.ทร. ได้ดำเนินการจัดซื้อ MK41VLSภายใต้การกำกับดูแลของ กฟน. โดยได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัท LockheedMartin สหรัฐฯ ผู้ผลิตฯ มาเสนอราคาแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญาฯ
     ๓.๖   สสท.ทร.ได้เนินการจัดซื้อระบบ  Tactical Data Link (LinkE และ Link G) จากบริษัท Saab AB(Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน โดยได้มีหนังสือเชิญชวนให้บริษัทฯ มายื่นข้อเสนอราคาแล้วปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดทำร่างสัญญาฯ 
๔. แผนการดำเนินโครงการ
     ๔.๑   พิจารณาเสนอทร. ขอความเห็นชอบ และเสนอ กห.อนุมัติจัดซื้อ รวมทั้งเสนอสำนักงบประมาณพิจารณาความเหมาะสมของราคาฯ และเสนอครม.ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันงบประมาณข้ามปีงบประมาณประมาณ กลาง ก.พ.๕๔
     ๔.๒   เจรจาจัดทำร่างสัญญาจัดซื้อ/จ้างฯ ประมาณ ก.พ.- มี.ค.๕๔
     ๔.๓   พิจารณาเสนอ ทร. ลงนามในสัญญาจัดซื้อ/จ้างฯประมาณปลาย มี.ค. - ต้น เม.ย.๕๔
     ๔.๔   เมื่อ ๔ ก.พ.๕๔กฟน.เห็นชอบเสนอ ทร. ขออนุมัติจัดซื้อ
     ๔.๕   เมื่อ ๒๓ ก.พ.๕๔ ทร.เห็นชอบการขออนุมัติจัดซื้อและพิจารณาเสนอ ทท.
     ๔.๖   เมื่อ ๒๑ มี.ค.๕๔ทท.เห็นชอบการขออนุมัติจัดซื้อ และพิจารณาเสนอ กห.
     ๔.๗   เมื่อ ๘ เม.ย.๕๔ รมว.กห.ลงนามเรียนเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการปรับปรุงเรือ ฟก.ชุด ร.ล.นเรศวร
     ๔.๘   เมื่อ ๒๖ เม.ย.๕๔ ครม.อนุมัติให้ทร.ก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณโครงการฯ
     ๔.๙   เมื่อ ๔ พ.ค.๕๔ กห.อนุมัติให้ ทร.จัดซื้อฯ
     ๔.๑๐ เมื่อ ๒๔ พ.ค.๕๔ เสนอทร.อนุมัติร่างสัญญาฯ     
     ๔.๑๑ เมื่อ ๓๐ พ.ค.๕๔  ทร.อนุมัติร่างสัญญาฯ โดยมีกำหนดลงนามฯ ใน ๓มิ.ย.๕๔
     ๔.๑๒ เมื่อ ๓มิ.ย.๕๔ ทร.ลงนามในสัญญาซื้อขายระบบการรบฯ กับบริษัท   Saab AB (Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน สัญญาซื้อขายระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบMK41 กับบริษัท LOCKHEED MARTIN Global, Inc. สหรัฐอเมริกาและสัญญาซื้อขายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอัตโนมัติ กับบริษัท Saab AB (Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน เรียบร้อยแล้ว
๕.  ขอบเขตสัญญา
     ๕.๑   ทร.ได้จัดพิธีลงนามในสัญญาฯ สำหรับโครงการปรับปรุงเรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร เมื่อ ๓มิ.ย.๕๔ ดังนี้
            ๕.๑.๑ สัญญาซื้อขายระบบการรบฯกับบริษัท   Saab AB(Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน เลขที่ FG 1/2011  
            ๕.๑.๒ สัญญาซื้อขายระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบ MK41 กับบริษัทLOCKHEED MARTIN Global, Inc. สหรัฐอเมริกา เลขที่ FG 2/2011  
            ๕.๑.๓ สัญญาซื้อขายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอัตโนมัติกับบริษัท Saab AB (Publ) ราชอาณาจักรสวีเดน เลขที่ FG 3/2011
     ๕.๒  งบประมาณสำหรับโครงการฯ
            ๕.๒.๑  สัญญาซื้อขายระบบการรบฯ ผูกพันงบประมาณปี ๕๔ - ๕๗ โดย สปช.ทร. จัดสรร
            ๕.๒.๒  สัญญาซื้อขายระบบแท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีแนวตั้งแบบMK41ฯ ผูกพันงบประมาณปี ๕๔ - ๕๗  โดย สปช.ทร.จัดสรร
            ๕.๒.๓ สัญญาซื้อขายระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีอัตโนมัติฯผูกพันงบประมาณปี ๕๔ - ๕๗  โดย สปช.ทร. จัดสรร
http://www.navy.mi.th/namo/index.php?option=com_content&view=article&id=83:2009-08-26-08-50-50&catid=57:2009-08-25-02-29-04&Itemid=28


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น