หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562

RTAF ISR : การพัฒนา ISR ของกองทัพอากาศ 、。。

RTAF ISR 、。。
การพัฒนา ISR ของกองทัพอากาศ 、。。
การพัฒนาการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน ของ ทอ. 、。。
By RTAF 、。。

ISR Defined 、。。

Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance : ISR .. are integrated capabilities to collect, process, exploit, and disseminate accurate and timely information that provides the battlespace awareness necessary to successfully plan and conduct operations 、。。

The goal of ISR operations .. is to provide precise, timely intelligence to the warfighters .. We can best achieve this goal by capitalizing on the inherent synergies that exist among our ISR systems .. Synergy is defined as the interaction of individual parts so that the total effect produced by their working together is greater than the sum of their individual efforts .. Together intelligence, surveillance, and reconnaissance operations provide the key pieces of intelligence information that help the Air Force achieve information superiority, one of our core competencies .. The synergistic effect of ISR operations also provides the best possible intelligence to the combat commander, producing ‘actionable’ and predictive intelligence information that can be quickly used to make operational decisions 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น