หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2563

RTAF : การพัฒนาระบบการศึกษา และการวิจัยยุทโธปกรณ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศ...

การพัฒนาระบบการศึกษา และการวิจัยยุทโธปกรณ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 、。。
By RTAF 、。。

กองทัพอากาศ มุ่งพัฒนาระบบการศึกษา และการวิจัยยุทโธปกรณ์ของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพื่อรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ New S - Curve 11 & New S - Curve 12 、。。

ยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ.2560 - 2579 ของกองทัพอากาศ .. เน้นการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถกำลังทางอากาศ ตลอดจนความเข้มแข็งในมิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ รวมทั้งการใช้แนวทางจัดหาพร้อมการพัฒนา Purchase & Development เป็นทิศทางพัฒนาหลักให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 、。。

ทั้งนี้ Purchase & Development Strategy เป็นทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ และเป็นการกำหนดทิศทางในความร่วมมือ ระหว่างกองทัพอากาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการปรับปรุงหลักสูตรหลักของโรงเรียนนายเรืออากาศฯ และ ให้สำนักบัญฑิตศึกษา รร.นอ.จัดหลักสูตรปริญญาโท เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยกำหนดโจทย์กลุ่มงานวิจัย 5 กลุ่มงานวิจัย หวังจะนำงานวิจัย มาใช้ได้จริง 、。。

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น