หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2556

รูปภาพ_กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์

รูปภาพกิจกรรม_กองพันทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์สวนสนามอำลาชีวิตราชการ ณ ศูนย์การทหารม้า (เมื่อ ..ก.ย.56)
ที่ตั้งหน่วย : ๔๘ ม.๔ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จว.สระบุรี 

วันสถาปนาหน่วย : ๑๑ พ.ค. ของทุกปี 

ประวัติความเป็นมาของหน่วย
    - เมื่อเดือน พฤษภาคม ๒๕๒๔  ม.พัน.๒๓ รอ. อาศัยอาคารชั่วคราว อยู่ที่  รร.รถรบอนุสรณ์ในพื้นที่ของ กรมทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์เกียกกาย กรุงเทพฯ
    - หน่วย ได้รับรถสายพานลำเลียงพลในอัตราแบบ M ๑๑๓ A ๑  จำนวน ๓๑ คัน แต่เนื่องจากสถานที่ไม่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อ ๓ พ.ย.๒๔ จึงได้ย้ายมาเข้าที่ตั้งชั่วคราว ณ ม.พัน.๒๐ รอ. และปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นรถสายพานลำเลียงพลแบบ ๘๕ จากประเทศจีน
    - เมื่อ ๑๕ ก.ค. ๒๕  หน่วยได้ย้ายจากที่ตั้งชั่วคราว ม.พัน.  ๒๐ รอ. มาเข้าที่ตั้งปกติถาวร ณ ต.หนองปลาไหล อ.เมือง จ.สระบุรี ในปัจจุบัน

 กองพันทหารม้าที่ ๒๓ รักษาพระองค์ โดยใช้ อจย. ๑๗ - ๒๕ พ. ซึ่งประกอบด้วย 
    - บก.พัน และ ร้อย.สสก. ใช้ อจย. ๑๗ – ๒๖ พ.
    - ร้อย.สสช. ใช้ อจย. ๑๗ – ๒๘ พ.
    - ร้อย.ม.(บรรทุกยานเกราะ) ใช้ อจย. ๑๗ – ๒๗ พ.

เกียรติประวัติหน่วย
    หน่วยได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๑๑ ก.ค.๒๖
    เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๔๓ หน่วยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นหน่วยทหารรักษาพระองค์ ในพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ประวัติการปฏิบัติภารกิจการรบหรือภารกิจที่สำคัญของหน่วย

เมื่อปี ๒๕๒๕ จัดกำลัง ๓ หมวดทหารม้ายานเกราะ ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันออก ตามแผนป้องกันประเทศ ขึ้นสมทบหน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ ที่อ.สระแก้ว จว.ปราจีนบุรี

เมื่อปี๒๕๒๗ จัดกำลัง๑กองพันทหารม้าเฉพาะกิจในนามพัน.ม.ฉก.๕๒๓ ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้าน อ.ตาพระยา จว.ปราจีนบุรี โดยมี พ.ท.ดุษฎี อุปถัมภ์ เป็น ผบ.พัน.ม.ฉก.๕๒๓

เมื่อปี ๒๕๒๘ จัดกำลัง ๑ กองร้อยทหารม้ายานเกราะ ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันออก ตามแผนป้องกันประเทศ ขึ้นสมทบหน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ อ.ตาพระยา จว.ปราจีนบุรี
  
เมื่อปี ๒๕๒๙ จัดกำลัง ๑ กองร้อยทหารม้ายานเกราะ ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันออก ตามแผนป้องกันประเทศ ขึ้นสมทบหน่วยเฉพาะกิจกองพลทหารม้าที่ ๒ อ.ตาพระยา จว.ปราจีนบุรี
  
เมื่อปี ๒๕๔๓ จัดกำลัง ๑ หมวดทหารม้าลาดตระเวน ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนด้านตะวันตกตามแผนป้องกันประเทศ ที่ อ.อุ้มผาง จว.ตาก
  
เมื่อปี ๒๕๔๕ จัดกำลัง ๑ กองพันทหารม้า ในนามกองพันทหารม้าที่ ๒๕๓ ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแผนป้องกันประเทศ และได้ร่วมปราบปราม จับกุม ขบวนการค้ายาเสพติด ตามแนวชายแดนด้าน  อ.แม้ฟ้าหลวง และ อ.แม่สาย จว.เชียงราย
   
เมื่อปี ๒๕๔๘ จัดกำลัง ๑ กองพัน ในนามหน่วยเฉพาะกิจที่ ๒๔ กองพันทหารม้าที่ ๕๒๓ ปฏิบัติภารกิจด้าน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ จว .ปัตตานี
  
เมื่อปี ๒๕๔๙ จัดกำลัง ๑ กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ขึ้นสมทบ กองพันทหารม้าเฉพาะกิจ ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนด้าน อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่
  
เมื่อปี ๒๕๕๐ จัดกำลัง ๑ กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง จว.เชียงราย
  
เมื่อปี ๒๕๕๒ จัดกำลัง ๑ กองร้อยทหารม้าบรรทุกยานเกราะ ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศตามแนวชายแดนด้าน อ.เวียงแหง จว.เชียงใหม่
  
ปี ๒๕๕๓ จัดกำลัง ๑ กองร้อยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ อ.สุไหงโก–ลก จว.นราธิวาส
  
ปี ๒๕๕๔ จัดกำลัง ๑ กองร้อยปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนพื้นที่กองทัพภาคที่ ๔ อ.สุไหงโก–ลก จว.นราธิวาส

การปฏิบัติงานพิเศษอื่นๆ 

ปี ๒๕๕๓ จัดกำลัง ในส่วนของ ร้อย.ยก. โดยจัด ๑ มว.ยก.และ ๑ ตอน ตถ. จำนวน ๕๐ นาย สมทบกับ ม.พัน.๑๑ รอ. ปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพไทย/ดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน

http://www.rta.mi.th/25030u/25032u/Mainpage.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น