หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2556

"อาทมาต นเรศวร" แชมป์หน่วยทหารทรหด กองพลทหารราบที่ 4

หน่วย "อาทมาต นเรศวร" แชมป์ หน่วยทหารทรหด ของ กองพลทหารราบที่ 4 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จ.พิษณุโลก
Nattakorn Tib__ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช มีกองทหารอยู่หน่วยหนึ่ง ซึ่งมีขีดความสามารถเป็นเลิศเหนือกว่าหน่วยอื่น มีหน้าที่หลากหลาย เช่น เป็นหน่วยลาดตระเวน กองสอดแนม ซุ่มโจมตี เป็นหน่วยจู่โจม หรือเป็นจตุรงคบาท เรียกว่า กองอาทมาต, เป็นแบบอย่่าง และเป็นที่ยึดเหนี่ยวใจจิต ของหน่วยทหารทรหด กองพลทหารราบที่ ๔ ครับ

ภาพถ่ายและรายละเอียดจากในเฟสบุ๊คของ Nattakorn Tib

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ท่ามกลางภัยคุกคามต่อความมั่นคงทั้งในและนอกราชอาณาจักรที่มีการวิวัฒนาการ และความสลับซับซ้อนมากขึ้นทุกขณะ ทางกองทัพบก(ทบ.) โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก จึงให้ความสำคัญในการฝึกทบทวนทางยุทธวิธีเพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพล และพัฒนาขีดความสามารถในการรบทุกรูปแบบ

ทั้งนี้ กองทัพบกได้จัดทำ “คู่มือปฏิบัติการทางยุทธวิธี” ซึ่งเป็นคู่มือที่รวบรวมความรู้ และแนวทางปฏิบัติการทางทหารใน 10 สาขาวิชาสำคัญ อาทิ ยุทธวิธีของทหารเหล่าราบ ยุทธวิธีของทหารเหล่าม้า ยุทธวิธีทหารเหล่าปืน โดยมีกองทัพภาคที่ 1 เป็นผู้จัดทำคู่มือดังกล่าว

สำหรับคู่มือปฏิบัติการทางยุทธวิธี หรือตำราพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพล จะเป็น "ตำราแบบพกพา" ให้แก่กำลังพลในกองทัพกว่า 2 แสนคน ซึ่งจะเน้นในเรื่องปฏิบัติการทางยุทธวิธี เพื่อให้การปฏิบัติการของกำลังพลไปในทิศทางเดียวกัน

ผบ.ทบ.ยังได้อนุมัติแนวทางในการดำเนินการฝึก “หน่วยทหารทรหด” เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถ มีไหวพริบปฏิภาณ มีความเข้มแข็งทรหดอดทน พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีการดำเนินการในลักษณะนำร่อง โดยให้หน่วยเฉพาะ กองพลทหารราบ กองพลทหารม้า และกองพลรบพิเศษ จัดกำลังพลเข้าทำการทดสอบกองพลละ 1 ชุด โดยทดสอบในรูปแบบของการแข่งขันกันในแต่ละหน่วย

นอกจากนี้ ผบ.ทบ.ยังสั่งการให้ทุกกองทัพภาค นำการฝึกแบบประลองยุทธ์มาใช้ฝึกเสริมทักษะด้านการรบ การปฏิบัติการทางยุทธวิธี ความคล่องตัว การเอาชีวิตรอดในสนามรบให้กับกำลังพล

รวมทั้งเพื่อใช้ "เสริมทักษะ" สำหรับหน่วยที่ปฏิบัติภารกิจในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย โดยให้เร่งจัดสร้าง "สนามฝึกประลองยุทธ์" ใน "ทุกกองทัพภาค" รวมถึงพิจารณานำกำลังพลไปฝึกในสนามฝึกประลองยุทธ์อื่นๆ ด้วย

ผบ.ทบ.ยังเน้นย้ำให้ "ผู้บังคับหน่วย" ติดตามสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในและต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การทหาร ภัยพิบัติ ความขัดแย้งในเรื่องดินแดน รวมทั้งผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้เกิดวิสัยทัศน์ในด้านความมั่นคง และเป็นการให้ความรู้กับกำลังพล

วัตถุประสงค์ในการฝึกหน่วยทหารทรหด เพื่อทดสอบทักษะพื้นฐานการปฏิบัติทางยุทธวิธี และความเข้มแข็งอดทนของร่างกาย และจิตใจบุคคล หน่วยทหาร ภายใต้ความกดดัน และสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติการในแต่ละสถานการณ์

โดยใช้เวลาในการทดสอบ 1 สัปดาห์ จัดกำลังเป็นชุด ชุดละ 6 นาย ทั้งนายทหาร และนายสิบ ไม่จำกัดอายุและชั้นยศ เพื่อทดสอบเรื่องยุทธวิธี ทัศนคติ และขีดความสามารถของบุคคล และของหน่วย

นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบร่างกาย การทดสอบการเดินเร่งรีบประกอบเครื่องสนาม อาวุธประจำกาย น้ำหนัก 15 กิโลกรัม ระยะทาง 12 กิโลเมตร ภายในเวลา 180 นาที และการทดสอบกำลังใจผ่านเครื่องกีดขวาง 15 นาที ตามเวลาที่กำหนด

รวมถึงการ "ทดสอบทัศนคติ" โดยใช้แบบสอบถาม การทดสอบความรู้ในการปฏิบัติทางยุทธวิธี และสุดท้ายเป็นขั้นการ "ทดสอบการปฏิบัติทางยุทธวิธี" ในสถานการณ์ต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง ในเรื่องระเบียบการนำหน่วย, การยิงปืนในภูมิประเทศด้วยกระสุนจริง, การซุ่มโจมตีและการตีโฉบฉวย, การต่อต้านการซุ่มโจมตีภายใต้สภาวะกดดันจากการไล่ติดตามของข้าศึก

การดำรงชีพในป่า, การอยู่รอดในพื้นที่การรบ, การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์วิกฤติ, การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บจากวัตถุระเบิด, การเคลื่อนที่ในภูมิประเทศยากลำบากภายใต้สภาวะกดดัน (หลบหลีก/หลีกหนี) ประกอบแผนที่เข็มทิศระยะ 15 ไมล์ ในเวลา 10 ชั่วโมง, การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้าง, การปฏิบัติเมื่อตรวจพบวัตถุต้องสงสัยและวัตถุระเบิด

สำหรับเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถนั้น ได้มีการจัดทำ "เครื่องหมายทหารทรหด" ให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ทดสอบทุกนาย เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเข้มแข็งทรหดอดทนของกำลังพลกองทัพบกอย่างเป็นรูปธรรม

พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาคที่ 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผบ.ทบ. โดยกองทัพภาคที่ 1 ได้คัดเลือกกำลังพลที่มีขีดความสามารถกองพลละ 3 ชุดปฏิบัติการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการฝึกให้มีความพร้อมตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อพัฒนาขีดความสามารถให้เป็นหน่วยทหารทรหดตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบก ดำเนินการแจกจ่ายให้ทุกกองทัพภาค

ด้านกองทัพภาคที่ 1 ได้จัดตั้งสถานีทดสอบ และจัดกิจกรรมประเมินผลเป็นรายบุคคล และระดับหน่วย โดยให้รายงานความคืบหน้าทุก 2 สัปดาห์

ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยระดับมณฑลทหารบก และจังหวัดทหารบก รวมถึงเหล่าอื่นๆ ก็สามารถดำเนินการฝึกหรืออาจปรับรูปแบบตามความเหมาะสม โดยกำลังพลและหน่วยทหารที่ผ่านการทดสอบหน่วยทหารทรหด จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน ทรหด และมีประสิทธิภาพสูงกว่าปกติ

“ในอนาคตการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพจะยิ่งเพิ่มความยากลำบาก และซับซ้อนมากขึ้น จนทำให้การฝึกพื้นฐานตามวงรอบทั่วไปอาจไม่เพียงพอ ดังนั้น การฝึกให้กำลังพลมีความอดทนในสภาวะที่ทนได้ยากกว่าปกติ เพื่อให้หน่วยทหารทรหดเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่” แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวด้วยความมั่นใจ

กองทัพภาคที่1นำร่องหลักสูตรทหารทรหด คมชัดลึก : การเมือง : ทัศนะบทความ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
การ ทดสอบ หน่วย ทหาร ทรหด ของ พล.ร.4 ครั้ง ที่ 2 - กองพันทหารราบที่ 3 ...

การ ทดสอบ หน่วย ทหาร ทรหด ของ พล.ร.4 ครั้ง ที่ 1 - กองพันทหารราบที่ 3 ...

Manager Online - ทบ.จัดแข่งขันทหารทรหด 14 กองพลทั่วประเทศ

 วิดีโออื่นๆ สำหรับ ความเป็นมาของหน่วยทหารทรหด »

หน่วยทหารทรหด กองพลทหารราบที่ 4 | Facebook

กองพลทหารราบที่ 4

กองทัพภาคที่ 3

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ17 มกราคม 2556 23:53

    กล้องขยายติด ปลย M14 จะยิงได้แม่นยำขึ้นนะครับ ผบ.หน่วยเสนอจัดซี้อมาติดตั้งด้วยนะครับ

    ตอบลบ