หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๐-๖๐-๑

พิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศและมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่น ๑๔๐-๖๐-๑

กองทัพอากาศ ประกอบพิธีประดับเครื่องหมายความสามารถในการบิน กองทัพอากาศ และมอบประกาศนียบัตรนักบินประจำกอง แก่ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๐-๖๐-๑ ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน กองทัพอากาศ จำนวน ๒๙ คน โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน และ พลอากาศตรี สุวรรณ ขำทอง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็นผู้กล่าวรายงาน เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ลานจอดอากาศยาน สนามบินกำแพงแสน โรงเรียนการบิน

​นายทหารสัญญาบัตร ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และโรงเรียนนายเรือ ที่ผ่านการตรวจสอบความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ เชาว์ปัญญา รวมทั้งความถนัดด้านการบิน ตามที่กองทัพอากาศกำหนด จะได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมศิษย์การบิน ณ โรงเรียนการบิน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม โดยแบ่งเป็นปีละ ๒ รุ่นๆ ละประมาณ ๓๐ คน
​ศิษย์การบิน นายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๑๔๐-๖๐-๑ เข้ารับการฝึกและศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนการบิน ตั้งแต่วันที่ ๔ ม.ค.๖๐ โดยมีศิษย์การบินเข้ารับการศึกษาในชั้นประถม จำนวนทั้งสิ้น ๓๐ คน เป็นศิษย์การบินในส่วนของกองทัพอากาศ ๒๘ คน และ ศิษย์การบินในส่วนของกองทัพเรือ ๒ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ ๑๖ ก นามเรียกขานว่า ชิกเค่น (CHICKEN) เป็นเครื่องบินฝึกขนาดเบาเครื่องยนต์เดียวระบบลูกสูบ ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบและมีชั่วโมงบินคนละ ๙๐ ชั่วโมงบิน ได้เลื่อนชั้นเป็นศิษย์การบินชั้นมัธยม ๒๙ คน ทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ ๑๙ นามเรียกขานว่า มัสแตง (MUSTANG) ซึ่งเป็นเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวระบบกังหันใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย และติดตั้งเก้าอี้ดีดตัวนักบิน และทำการฝึกกับเครื่องบินฝึกแบบ ๒๐ และ ๒๐ ก ซึ่งเป็นเครื่องบินสองเครื่องยนต์ใบพัด ติดตั้งระบบเครื่องช่วยเดินอากาศที่ทันสมัย มีชั่วโมงบินคนละ ๑๑๐ ชั่วโมงบิน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยและผ่านการฝึกอบรมสำเร็จตามหลักสูตรจำนวนทั้งสิ้น ๒๙ คน เมื่อวันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๑

​สำหรับศิษย์การบินที่มีความรู้ ความสามารถ มีความประพฤติและระเบียบวินัยดีเด่น ได้รับการพิจารณารับ
โล่เกียรติยศ ศิษย์การบินดีเด่นภาคอากาศ, ศิษย์การบินดีเด่นภาควิชาการ และศิษย์การบินดีเด่นทั่วไป คือ เรืออากาศตรี พัสวี กลิ่นเฟื่อง เกิดวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๓๗ จังหวัด กรุงเทพฯ เป็นบุตรของ พลอากาศเอก พิธพร กลิ่นเฟื่อง และ นาง วัชรี กลิ่นเฟื่อง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนหอวัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ ๕๓ เป็นนักเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ ๖๐ และจะไปปฏิบัติหน้าที่เป็นนักบินประจำกองของกองทัพอากาศต่อไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นาวาอากาศโท สันติภาพ เกษรศิลป์
หัวหน้าแผนกกิจการพลเรือน กองบัญชาการ โรงเรียนการบิน
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๑๕๕ ๗๒๒๖

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น