หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

กองทัพเรือทำการฝึกผสม Guardian Sea 2017

กองทัพเรือทำการฝึกผสม Guardian Sea 2017 ระหว่างวันที่ 22 - 27 พฤษภาคม 2560 บริเวณทะเลฝั่งอันดามัน โดยกองเรือฟรีเกตที่ 1 เป็นหน่วยรับผิดชอบการฝึกฯ ซึ่งมี นาวาเอก วโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2017 และ นาวาเอก ฮัมบาเลย์ (H.B.LE ) ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝ่ายสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการฝึกเพื่อให้กำลังพลที่เข้าร่วมฝึกได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ เพิ่มพูนประสบการณ์ของการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ขั้นตอน/วิธีการที่ต้องใช้ในการปฏิบัติการร่วมระหว่าง กองทัพเรือไทย กับเรือผิวน้ำ อากาศยาน และเรือดำน้ำของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปราบเรือดำน้ำบริเวณทะเลฝั่งอันดามัน (พื้นที่ทัพเรือภาคที่ 3) ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกำลังพลของทั้งสองฝ่ายอีกด้วย สำหรับกำลังที่เข้าร่วมฝึก มีดังนี้

- กำลังฝ่ายไทย ประกอบด้วย เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงล่องลม
- กำลังฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย USS KEY WEST (เรือดำน้ำชั้น LOS ANGELES) ,USS STETHEM (เรือพิฆาตป้องกันภัยทางอากาศ) และเครื่องบิน P-3C

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 การฝึกผสม Guardian Sea 2017 ระหว่างกองทัพเรือ กับ กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา ได้มีพิธีเปิดการฝึกฯ อย่างเป็นทางการ โดยมี นาวาเอก วโรดม สุวารี รองผู้บัญชาการกองเรือฟริเกตที่ 1 กองเรือยุทธการเป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ และนาวาเอก ฮัมบาเลย์ ผู้บัญชาการกองเรือพิฆาตที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐฯ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกฯ ณ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และในห้วงวันที่ 22 -23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมามีการประชุมหารือในหัวข้อการฝึกต่างๆ การแลกเปลี่ยนความรู้ในด้านการปราบเรือดำน้ำ การปฏิบัติการเรือดำน้ำ และการประชุมก่อนออกเรือ

โดยเมื่อวานนี้ (25 พฤษภาคม 2560) เรือหลวงล่องลม และเรือ USS STERETT ซึ่งเป็นเรือในหมู่เรือฝึกผสม Guardian Sea 2017 ออกเรือจากบริเวณทอดสมอท่าเรือน้ำลึกภูเก็ตเข้าพื้นที่ฝึก โดยจะสนธิกำลังร่วมกับเรือหลวงนเรศวร

และในวันนี้ (26 พฤษภาคม 2560) กองทัพเรือไทย ส่งนายทหารสังเกตการณ์จาก กองเรือดำน้ำ กองเรือยุทธการ 4 นาย ลงเรือดำน้ำ USS KEY WEST เพื่อร่วมสังเกตการณ์บนเรือดำน้ำ ที่เข้าร่วมการฝึกผสม GUARDIAN SEA 2017 บริเวณปลายแหลมพันวา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และเรือดำน้ำ USS KEY WEST หลังจากรับนายทหารสังเกตการณ์ของกองทัพเรือไทยเรียบร้อยแล้ว ได้เดินทางไปยังจุดนัดพบในพื้นที่ฝึก พื้นที่ทะเลอันดามัน เพื่อทำการฝึกกับเรือของทั้งสองประเทศต่อไป

สำหรับหัวข้อการฝึกเป็นการบรรยาย การสัมมนา การอบรมในหัวข้อต่างๆ และการฝึกในทะเลสาขาการปฏิบัติการปราบเรือดำน้ำ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนนายทหารเข้าร่วมสังเกตการณ์ฝึกทั้งเรือผิวน้ำ เรือดำน้ำ และอากาศยาน โดยมีขั้นตอนการฝึกตั้งแต่ขั้นการวางแผนร่วมกัน การฝึกกับเป้าฝึก EMATT (Expendable Mobile Anti Submarine Warfare Training Target) เพื่อเพิ่มความชำนาญในขั้นตอนของการปราบเรือดำน้ำ และการฝึกการปราบเรือดำน้ำในสถานการณ์ทางยุทธวิธีจริง ประกอบด้วย การฝึกตรวจจับเรือดำน้ำ การจัดเรือคุ้มกันเดินทางเข้าในพื้นที่ปฏิบัติการของเรือดำน้ำ ขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือดำน้ำ ตลอดจนการปฏิบัติการของเรือดำน้ำซึ่งถือได้ว่าเป็นศาสตร์ของการปฏิบัติการทางเรือที่กองทัพเรือขาดหายไปเป็นเวลากว่า 60 ปี เช่นการตรวจสอบขั้นตอนการดำและการขึ้นสู่ผิวน้ำ การฝึกตรวจจับเป้าผิวน้ำ การฝึกป้องกันความเสียหายภายในเรือ และการฝึกขั้นตอนการใช้อาวุธต่อเรือผิวน้ำ ที่จะได้เรียนรู้จากเรือดำน้ำของสหรัฐอเมริกาในการฝึกครั้งนี้ ทั้งนี้การฝึกผสม Guardian Sea เริ่มทำการฝึกครั้งแรกในปี 2555


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น