หน้าเว็บ

วันอังคารที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

นโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ พ.ศ. ๒๕๕๘


พล.ร.อ. ไกรสร จันทร์สุวานิชย์ ผู้บัญชาการทหารเรือคนที่ ๕๐ ได้ให้นโยบายแก่ข้าราชการระดับหัวหน้าส่วน­ราชการต่างๆ ของกองทัพเรือ ซึ่งจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการกำหนดแนวทา­งการปฏิบัติของหน่วยต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความชัดเจนในการร่วมกันก้าวไปสู่ความ­สำเร็จตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ว่า "กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคง­ทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ" ทั้งนี้ได้กำหนดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ก­องทัพเรือ พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๕๖๗ รวมทั้งสภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจและการเมืองข­องประเทศในปัจจุบัน

1 ความคิดเห็น:

  1. เงียบเลยนะครับ
    ไม่เห็นโพลเลย
    รอติดตามอยู่ครับ

    ตอบลบ