หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรการปฏิบัติการร่วม ระหว่างเรือหลวงกับอากาศยาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์


กองการฝึก กองเรือยุทธการ ทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือหลวงกับอากาศยาน และหลักสูตรเจ้าหน้าที่ประจำดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ ณ พื้นที่การฝึก บริเวณอ่าวไทยตอนบน ระหว่างวันที่ ๒๕ ถึง ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ มีกำลังที่เข้าร่วมการฝึก ประกอบด้วยเรือ จำนวน ๒ ลำ ได้แก่ เรือหลวงนราธิวาส และ เรือหลวงกระบี่ อากาศยานฝึก จำนวน ๓ เครื่อง ได้แก่ เครื่องบินลาดตระเวน (DO-228) เฮลิคอปเตอร์ตรวจการณ์ผิวน้ำ (SUPER LYNX) เฮลิคอปเตอร์ปราบเรือดำน้ำ (S-70B) โดยมี นาวาเอก พิสิษฐ์ จตุรัสกรพัฒน์ หัวหน้ากองฝึกศูนย์ยุทธการและสื่อสาร กองการฝึก กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก

วัตถุประสงค์ในการฝึก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยาน มีความรู้ความเข้าใจการปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือกับอากาศยานของ ทร. สามารถประสานงานกับอากาศยานได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจในการสถานีและการปฏิบัติการสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์บนเรือ ทั้งยังสามารถควบคุมอากาศยานแบบต่าง ๆ ของกองทัพเรือได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่บนดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ได้อย่างถูกต้อง


ที่มา: http://www.fleet.navy.mi.th/ftc/117.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น