หน้าเว็บ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งแรก #ซ้อมเสมือนจริง

#การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งแรก #ซ้อมเสมือนจริง โดยมีกองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ หนึ่งในงานมหกรรมทางเรือนานาชาติฉลอง 50 ปีอาเซียน

(21 พ.ย.60) กองทัพเรือเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งแรก กองทัพเรือของอาเซียนจำนวน 9 ประเทศ เข้าร่วมฝึก (ยกเว้น สปป.ลาว) โดยมีหัวข้อการฝึกสอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนในหัวข้อ “การปกป้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล” ผลของการฝึกในครั้งนี้จะทำให้กองทัพเรืออาเซียน สามารถปฏิบัติร่วมกันในการปกป้องทรัพยากรและความสงบสุขของภูมิภาคร่วมกัน

การฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนในครั้งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเป็นที่สนใจของสื่อต่างประเทศเนื่องจากเป็นการฝึกขนาดใหญ่ที่มีกองทัพเรืออาเซียนเข้าร่วมการฝึกอย่างพร้อมเพรียงโดยจะมีรอบการฝึกทุกๆ สามปีโดยการฝึกครั้งแรกมีกองทัพเรือไทยเป็นเจ้าภาพ ก่อนที่ทุกประเทศจะทำการฝึกร่วมกันได้นั้นจะต้องมีการจัดทำคู่มือประกอบการฝึกให้เกิดความเข้าใจและใช้มาตรฐานเดียวกัน และเพิ่มความรู้ความเข้าใจ และพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางเรือ ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปสู่ระดับสูง ด้วยการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างประเทศอาเซียน นำไปสู่การสร้างความมั่นคงทางทะเลร่วมกัน โดยในการฝึกครั้งแรกนี้ได้เน้นหัวใจสำคัญ คือ การใช้กำลังทางเรือร่วมกัน เพื่อป้องกันการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทะเลต่างๆ สอดคล้องกับหัวข้อหลักในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนที่เน้นเรื่อง “การปกป้องคุ้มครองและรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล” โดยกองทัพเรือเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน

การฝึกร่วมพหุภาคีในครั้งนี้ มีกำลังพลกว่า 14,000 นาย กำลังทางเรือที่เข้าร่วมฝึกประกอบด้วย เรือรบจากกองทัพเรืออาเซียน จำนวน 14 ลำ อากาศยาน 2 เครื่อง และเฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ 5 เครื่อง โดยไทยส่งเรือหลวงนเรศวรและเรือหลวงตากสินพร้อม 1 เฮลิคอปเตอร์ประจำเรือ และ 1 เครื่องบินตรวจการณ์ผิวน้ำเข้าร่วมฝึก พร้อมกำลังพลที่เข้าร่วม 300 นาย

รายละเอียดการฝึกผสมแบบพหุภาคีกองทัพเรืออาเซียนครั้งแรกมีรายละเอียดการฝึก 3 ช่วง ดังนี้
1.การฝึกในท่า ในวันที่ 13 – 15 พ.ย.60 โดยเป็นการสัมมนา บรรยาย แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกัน เพื่อให้มีพื้นฐานต่าง ๆ ให้เท่ากันก่อนที่จะออกปฏิบัติในทะเลต่อไป ทำให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความแตกต่างทางกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติการ และกำลังยุทโธปกรณ์ ที่จะสร้างความเข้าใจแก่กำลังพลและผู้บังคับบัญชา หากเกิดเหตุการณ์จริง อันจะทำให้เกิดความรวดเร็วและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

2.การฝึกในทะเล ในวันที่ 20 – 21 พ.ย.60 จะมุ่งไปที่การปฏิบัติการทางเรือแบบ Maritime Interdiction Operations (MIO) สถานการณ์ฝึกจำลองเหตุการณ์ ข้อมูลทางด้านการข่าวพบว่ามีเรือไม่ทราบสัญชาติ บรรทุกขยะสารเคมีเดินทางผ่านเขตเศรษฐกิจจำเพาะของประเทศอาเซียนมุ่งหน้ามายังบริเวณอ่าวไทยตอนบน ซึ่งอาจเป็นต้นเหตุให้มลภาวะ และส่งผลโดยตรงกับสุขภาพของประชาชน จากการประชุมมีมติให้กองทัพเรือของประเทศอาเซียนปฏิบัติการร่วมกันด้วยวิธี ติดตาม พิสูจน์ทราบ และเข้าทำการตรวจค้น จับกุมเรือต้องสงสัย อันเป็นกระบวนการฝึกทางยุทธวิธีร่วมกัน

3.การสรุปผลการฝึกและเดินทางกลับ 22 – 23 พ.ย.60
ซึ่งผลของการฝึกครั้งนี้ จะทำให้กองทัพเรือในภูมิภาคอาเซียนเกิดความรู้และความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามทางทะเลแบบใหม่ต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้นและนำไปสู่การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งนับเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับกองทัพเรือและประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ นับว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนให้เห็นศักยภาพของประเทศไทยในเวทีโลก
:ส่วนประชาสัมพันธ์ มหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน /ที่มา: กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น