หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี ๒๕๕๘


8 กรกฎาคม 2558 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานตรวจเยี่ยมการฝึกการดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง ณ เนินคนดู สนามฝึกเขาแท่นช้าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยพร้อมด้วยผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพ ร่วมกับ ส่วนราชการพลเรือน

      
การฝึกร่วมกองทัพไทย ประจำปี 2558 ทำการฝึกในห้วงเดือน พฤษภาคม ถึง กรกฎาคม 2558 โดยมีแนวความคิดในการบูรณาการการฝึกด้านยุทธการ, ด้านการส่งกำลังบำรุง, ด้านกิจการพลเรือน, การระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร, การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การรักษาความมั่นคงภายใน และการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการพลเรือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมรบของกองทัพไทยในการป้องกันประเทศ ด้านตะวันตก โดยใช้แผนนเรศวร และแผนป้องกันภัยทางอากาศ เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธการในการฝึก ตลอดจนให้เหล่าทัพได้ทำการทดสอบแผนรองรับ, การควบคุม และอำนวยการยุทธระดับเหล่าทัพให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อทดสอบการใช้กำลังของแต่ละเหล่าทัพให้สอดคล้องตามแผนป้องกันประเทศด้านตะวันตก และแผนป้องกันภัยทางอากาศที่กำหนดไว้ รวมทั้งเน้นการประสานการปฏิบัติระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทยกับเหล่าทัพ เพื่อทดสอบและพัฒนาการควบคุม และอำนวยการยุทธด้วยระบบควบคุมบังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และระหว่างเหล่าทัพกับส่วนราชการอื่น รวมทั้งเพื่อทดสอบและพัฒนาการ เพื่อการทหาร, การบรรเทาสาธารณภัย่างๆ ร่วมกับส่วนราชการพลเรือน, การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การรักษาความมั่นคงภายใน และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ให้สอดคล้องกับกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีการฝึกที่สำคัญดังนี้ 
         1. การฝึกปัญหาที่บังคับการ เป็นการฝึกควบคุมการฝึกปัญหาที่บังคับการ ประกอบด้วย โครงสร้างและการจัดหน่วยเข้ารับการฝึก, กำหนดตารางการปฏิบัติ, การรับ – ส่ง, บ่งการ, การไหลเวียนเอกสารของหน่วยรับการฝึก หน่วยเหนือ, หน่วยรอง, หน่วยข้างเคียง และหน่วยเกี่ยวข้อง, แผนการติดต่อสื่อสาร, การใช้ระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I VTC Email และระบบจำลองยุทธที่จะนำมาใช้ในการฝึก
         2. การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน ประกอบด้วย การฝึกแลกเปลี่ยน/ปรับมาตรฐาน, การปฏิบัติการร่วม 3 เหล่าทัพ, การป้องกันภัยทางอากาศร่วม และการปฏิบัติการพิเศษร่วม
         3. การฝึกภาคสนาม/ภาคทะเล ประกอบด้วย การยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก, การพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง, การปฏิบัติการพิเศษร่วม, การป้องกันภัยทางอากาศร่วม, การฝึกกองหนุน และการฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง

การฝึกดำเนินกลยุทธด้วยกระสุนจริง (CALFEX) ในวันที่ 4 ถึง 8 กรกฎาคม 2558 ณ สนามฝึกเขาแท่นช้าง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเป็นการแสดงกำลังป้องปรามทางยุทธศาสตร์ เป็นการฝึกตอบโต้โดยกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) สั่งใช้กำลังกรมทหารม้าเฉพาะกิจ (กรม ม.ฉก.) ร่วมกับกองทัพอากาศ ตามแผนเผชิญเหตุ ทำการยับยั้งและสกัดกั้นกำลังของฝ่ายตรงข้ามและสถาปนาแนวตั้งรับตามแนวชายแดน โดยมีกำลังทางบกของกองพลทหารม้าที่ 1 (พล.ม.1) ประกอบด้วย
         - กองบังคับการหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3 (บก.ฉก.ม.3)
         - หน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารม้าที่ 18 (ฉก.ม.พัน.18)
         - หน่วยเฉพาะกิจ กองพันทหารม้าที่ 26 (ฉก.ม.พัน.26)
         - กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 (ป.พัน.30)
         - กองร้อยทหารม้าลาดตระเวน กองพันทหารม้าที่ 26 (1 ร้อย.ม.(ลว.) ม.พัน.26)
         - กองพันทหารม้าที่ 7 (ม.พัน.7)
         - หมวดทหารช่างสนาม กองพันทหารช่างที่ 8 (มว.ช.สนาม ช.พัน.8)
         กำลังทางอากาศ ประกอบด้วย เครื่องบินขับไล่ F-16 จำนวน 4 ลำ และเครื่องบินขับไล่ GRIPEN จำนวน 2 ลำ


ที่มา: http://j5.rtarf.mi.th/content/2558/580708-1.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น