หน้าเว็บ

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

กองเรือฟริเกตที่ 2

วันนี้มาแนะนำ กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ กองทัพเรือไทย กันครับ โดยกองเรือฟริเกตที่ 2 มีประจำการด้วยเรือฟริเกตทั้งสิ้นจำนวน 6 ลำ ที่เป็นกำลังรบหลักของกองเรือ อันประกอบด้วย เรือหลวงเจ้าพระยา (455) ,เรือหลวงบางปะกง (456) ,เรือหลวงกระบุรี (457) ,เรือหลวงสายบุรี (458) ,เรือหลวงนเรศวร (421) และ เรือหลวงตากสิน (422)

พร้อมกันนี้ก็มารับชมภาพถ่ายต่างๆ ของเรือทั้ง 6 ลำ ซึ่งเป็นการรวมภาพถ่ายของเรือทั้งที่เป็นภาพเก่าในอดีตและภาพใหม่ล่าสุดด้วย ทั้งนี้ก็เพราะเรือบางลำที่สังกัดอยู่ใน กองเรือฟริเกตที่ 2 ได้เข้ารับการปรับปรุงให้มีความทันสมัย เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และเพื่อให้พร้อมรับภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคต เรือที่ได้รับการปรับปรุงแล้ว คือ เรือหลวงเจ้าพระยา และ เรือหลวงบางปะกง ส่วนเรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุง คือ เรือหลวงนเรศวร และ เรือหลวงตากสิน


ภารกิจกองเรือฟริเกตที่ ๒ มีหน้าที่จัด และเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ

ประวัติ: กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๕ โดยกระทรวงกลาโหม ได้อนุมัติให้กองทัพเรือปรับโครงสร้างหน่วยกำลังรบใหม่ โดยจัดแบ่งกองเรือตามประเภทจากเดิม ๔ กองเรือ เป็น ๙ กองเรือ ต่อมา กองทัพเรือได้รับมอบเรือฟริเกตชุด เรือหลวงเจ้าพระยา ซึ่งต่อจากสาธารณรัฐประชาชนจีนจำนวน ๔ ลำ คือ เรือหลวงเจ้าพระยา เรือหลวงบางปะกง เรือหลวงกระบุรี เรือหลวงสายบุรี โดย เรือหลวงเจ้าพระยา ได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นลำแรก เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๓๕ และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จ ฯแทนพระองค์ ทรงเจิมเรือชุด เรือหลวงเจ้าพระยาเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๕ ดังนั้น เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ข้าราชการในกองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสถาปนาหน่วยตลอดมา และในปี ๒๕๓๗ กองทัพเรือได้รับมอบ เรือหลวงนเรศวร และเรือหลวงตากสิน โดยให้สังกัดกับกองเรือฟริเกตที่ ๒

กองเรือฟริเกตที่ ๒ กองเรือยุทธการ มีหน้าที่ในการจัดและเตรียมกำลังสำหรับการปฏิบัติการผิวน้ำ การปราบเรือดำน้ำ และการป้องกันภัยทางอากาศ ตั้งแต่ก่อตั้งเป็นต้นมา กองเรือฟริเกตที่ ๒ ได้ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างสมบูรณ์ จนเป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจของผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ อาทิ การจัดเรือปฏิบัติราชการกองเรือภาค ทั้งฝั่งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน การจัดกระบวนเรือคุ้มกัน เรือหลวงจักรีนฤเบศร ในการเดินทางจากประเทศสเปนกลับมายังประเทศไทย การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลของนักเรียนนายเรือ จากภารกิจที่ได้รับมอบหมายที่ผ่านมาทำให้กำลังพลของกองเรือฟริเกตที่ ๒ มีความพร้อมในทุกด้าน โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในทะเล ดังนั้น กองเรือฟริเกตที่ ๒ จึงพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติสืบไป
ร.ล.เจ้าพระยา was commissionedOn 5 April 1991
ร.ล.บางปะกงOn 20 July 1991
ร.ล.สายบุรีOn 16 January 1992
ร.ล.กระบุรีOn 4 August 1992
ร.ล.นเรศวรOn 15 December 1994
ร.ล.ตากสินOn 28 September 1995


เรือหลวงเจ้าพระยา (455) และ เรือหลวงบางปะกง (456)

เรือหลวงกระบุรี (457) และ เรือหลวงสายบุรี (458)
ภาพเรือหลวงกระบุรี และ เรือหลวงสายบุรี ขณะปฏิบัติภารกิจ เป็นเรือฝึกนักเรียนนายเรือ

เรือหลวงนเรศวร (421)  และ เรือหลวงตากสิน (422)
ภาพเรือฟริเกตชุดเรือหลวงนเรศวร ระหว่างเข้ารับการปรับปรุง

ขอขอบคุณเจ้าของภาพถ่ายทุกท่านครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น