หน้าเว็บ

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2556

ประมวลภาพการฝึก Thalay Laut 19/2013

กองทัพเรืออนุมัติให้กองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ จัดตั้งหมู่เรือฝึกผสม Thalay laut 19/2013 ระหว่าง กองทัพเรือกับกองทัพเรือมาเลเซีย (มฝ.ทร.มซ.) ระหว่าง ๒๖ ก.ค. – ๔ ส.ค.๕๖ กำลังทางเรือฝ่ายไทยประกอบด้วย ร.ล.นราธิวาส ร.ล.วิทยาคม ร.ล.สงขลา และ ฮ.ตผ.๑ (Super lynx) กำลังทางเรือฝ่ายมาเลเซีย ประกอบด้วย KD KELANTAN KD GEMPITA KD PERKASA และ ฮ. Super Lynx ทำการฝึกบริเวณพื้นที่อำเภอสัตหีบ และอ่าวไทยตอนบน โดยมี นาวาเอก วรานนท์ สิทธิพิทักษ์ เสนาธิการกองเรือตรวจอ่าว กองเรือยุทธการ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสม Thalay laut 19/2013


การฝึกในท่า (In-port Training) : เป็นการฝึกเพื่อปรับความคุ้นเคยและความเข้าใจระหว่างกำลังพลทั้งสองฝ่าย ด้วยเครื่องฝึกจำลองยุทธ์ และการฝึกป้องกันความเสียหาย ณ กองการฝึกกองเรือยุทธการ

การแข่งขันกีฬา Thalay Cup 19/2013 : ระหว่าง Blue Forces (ร.ล.นราธิวาส ร.ล.วิทยาคม KD GEMPITA) VS Orange Forces (KD KELANTAN KD PERKASA ร.ล.สงขลา) เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของกำลังพลที่เข้าร่วมการฝึกฯ

กำลังฝ่ายน้ำเงิน (Blue Forces) ครองถ้วยชนะเลิศการแข่งขันกีฬา Thalay Cup 19/2013

การฝึกทางยุทธวิธี (Tactical Phase) : เป็นการฝึกการปฏิบัติการทางเรือ ประกอบด้วย การรบผิวน้ำ การป้องกันภัยทางอากาศ การรักษาความมั่นคงทางทะเล การปฏิบัติการร่วมระหว่างเรือ - เฮลิคอปเตอร์ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในทะเล เพื่อสร้างความเข้าใจและมั่นใจในการปฏิบัติงานร่วมกันของกองทัพเรือทั้งสองประเทศ


ฝ่ายอำนวยการ (Combined Staff) ชี้แจงผลการปฏิบัติ อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ จากการฝึกให้ผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ ทราบ ก่อนรวบรวมเป็นรายงานสรุปผลการฝึก ณ ห้องโถงนายทหาร ร.ล.นราธิวาส


ารสรุปผลการฝึก (Post Exercise Debrief) : รายงานผลการฝึกให้กับผู้บังคับหมู่เรือฝึกผสมฯ รองผู้บังคับหมู่เรือฝึกฯ ผู้บังคับการเรือ และฝ่ายอำนวยการทราบ ณ ห้องโถงนายทหาร KD KELANTAN


พิธีปิดการฝึก และลงนามในรายงานผลการฝึกผสม Thalay Laut 19/2013


ที่มา: http://www.patrolsqdn.com/main/2013-01-28-06-40-37/14-thalay-laut-19-2013-2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น