หน้าเว็บ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

RTAF กับการแก้ปัญหา IUU Fishing 、。。


RTAF กับการแก้ปัญหา IUU Fishing 、。。
การทดสอบอุปกรณ์ตรวจจับทางอากาศของ ทอ.ต่อเป้าหมายทางทะเล เพื่อร่วมแก้ปัญหา IUU Fishing 、。。
By RTAF 、。。

กองทัพอากาศ ดำเนินการทดสอบขีดความสามารถในการตรวจจับเป้าหมายทางทะเลทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืนต่อเนื่อง 20 ชั่วโมง เมื่อ 11 - 15 มิถุนายน 2561 โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการและควบคุม Command and Control ณ ฝูงบิน 106 อู่ตะเภา ร่วมกับศูนย์ติดตามและควบคุมเรือประมง หรือ FMC : Fisheries Monitoring Center ของกรมประมง และศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือ ศรชล. เพื่อทำหน้าที่ควบคุม และสั่งการเมื่อตรวจพบเรือที่กระทำผิดกฏหมาย รวมทั้งระบุและสอบทานเป้าหมาย ที่ได้รับสัญญาณจากระบบติดตามเรือประมง หรือ VMS : Vessel Monitoring System และระบบติดตามเรือพานิชย์ หรือ AIS : Automatic Identification System อันเป็นข้อมูลสำคัญในการกำหนดเป้าหมายให้แก่อากาศยาน 、。。

ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเพียงช่วงสั้นๆ กรมประมงได้รับหลักฐานที่สามารถใช้จับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดได้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่เป็น Real Time ทำให้เจ้าหน้าที่บังคับคดีที่มีอำนาจสามารถเข้าจับกุมผู้กระทำผิดได้ในลักษณะซึ่งหน้าทันที ในภาพรวม ได้ตรวจพบจับกุม และยกเลิกใบอนุญาตเรือที่กระทำผิดกฏหมายเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลให้กรมประมง เพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป 、。。

RTAF RECCE Campaign over Gulf of Thailand 、。。

ปฏิบัติการต่อเนื่องเหนืออ่าวไทย 20 ชั่วโมง 2 คาบ โดยใช้ 7 ระบบตรวจจับ 6 ฝูงบิน 6 แบบอากาศยาน 14 เที่ยวบิน ต่อคาบ รวมปฏิบัติการไป 2 คาบ ชั่วโมงบินปฏิบัติการรวม 41.6 ชั่วโมงบิน ครอบคลุมพื้นที่ทั่วทั้งอ่าวไทย 、。。

“บิ๊กฉัตร”พร้อมคณะ ดูการฝึกสาธิตการใช้อากาศยานไร้คนขับกองทัพอากาศ แก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ระบุ กองทัพบูรณาการทำงานร่วมกันเป็นประโยชน์กับประเทศชาติ 、。。

อ่านต่อที่ :-
https://www.dailynews.co.th/politics/...

RTAF Core Values 2556 、。。
https://drive.google.com/file/d/0B1PB...

RTAF Strategy 20 Years .. ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) (ฉบับเผยแพร่) 、。。
https://drive.google.com/open?id=0B1P...

Royal Thai Air Force Official Website、。。
http://www.rtaf.mi.th/

War History Documentary、Collection 、。。
https://plus.google.com/u/0/collectio...


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น